پژوهشی
1. تعیین عوامل موثر در مکانیابی مناطق مستعد جمع‌آوری رواناب و استحصال آب باران حوضه آبریز سیاه خور کرمانشاه

فریبا دارابی؛ علیرضا ایلدرمی

دوره 8، شماره 28 ، آذر 1400، صفحه 1-18

http://dx.doi.org/10.22034/hyd.2021.10524

چکیده
  استحصال آب باران روشی برای توسعه و بهره ­برداری از منابع آب در مناطق خشک و نیمه ­خشک با هدف افزایش کمیت و کیفیت منابع آب موجود است. هدف از این پژوهش تعیین عوامل مؤثر در مکان­یابی مناطق مستعد جمع ­آوری رواناب و استحصال آب باران (RWH) در حوضه­ ی آبریز سیاه­خور کرمانشاه با استفاده از روش تصمیم­ گیری چند­معیاره (MCDA)  و تحلیل ...  بیشتر

پژوهشی
2. پهنه بندی خطر سیلاب در حوضه آبریز شهر چای میانه با استفاده از مدل ویکور

محمدحسین رضائی مقدم؛ داود مختاری؛ مجید شفیعی مهر

دوره 8، شماره 28 ، آذر 1400، صفحه 19-37

http://dx.doi.org/10.22034/hyd.2021.40169.1536

چکیده
  سیلاب یکی از رایج‌ترین مخاطرات طبیعی است که سالانه موجب خسارات جانی و مالی فراوانی در سراسر جهان می‌گردد. پهنه‌بندی پتانسیل سیل‌خیزی یکی از روش‌هایی است که جهت کاهش خطرات ناشی از سیل می‌توان اتخاذ نمود. در این منطقه مطالعه­ ی جامعی در این زمینه صورت نگرفته است و هرسال وقوع سیلاب خسارات زیادی به بار می‌آورد بنابراین هدف از این ...  بیشتر

پژوهشی
3. بهبود مدل DRASTIC با برنامه‌ریزی بیان ژن در تعیین آسیب پذیری آبخوان به نیترات مطالعه موردی: آبخوان دشت کرمانشاه

عرفان بهرامی؛ علی شهیدی

دوره 8، شماره 28 ، آذر 1400، صفحه 39-62

http://dx.doi.org/10.22034/hyd.2021.44284.1574

چکیده
  آلودگی منابع آب زیرزمینی به علت نفوذ آلاینده ­ها از سطح زمین به سامانه آب زیرزمینی به­ ویژه در مناطق خشک و نیمه­ خشک که با کمبود کمی و کیفی منابع آب روبه ­رو هستند، یکی از معضلات جدی به شمار می­آید. بنابراین ارزیابی آسیب­ پذیری آب زیرزمینی به منظور شناسایی مناطق دارای پتانسیل بالای آلودگی برای مدیریت منابع آب زیرزمینی امری ...  بیشتر

پژوهشی
4. بررسی میدانی جریان آب و رسوب خروجی رودخانه‌های کارون و اروند در شرایط سیلابی

محمد فیاض محمدی؛ امیر اشتری لرکی

دوره 8، شماره 28 ، آذر 1400، صفحه 63-80

http://dx.doi.org/10.22034/hyd.2021.44785.1577

چکیده
  ابتدای سال 1398 سیل عظیمی، چند استان در جنوب غرب کشور را فراگرفت و مسیر این سیلاب‌ها درنهایت استان خوزستان و رودخانه‌های کارون و اروند بود. هدف از این تحقیق اندازه‌گیری پارامترهای فیزیکی جریان در رودخانه‌های کارون و اروندرود در شرایط سیلابی است. در رودخانه‌های جزرومدی مثل کارون در خرمشهر و اروندرود در مرز ایران و عراق، جزرومد باعث ...  بیشتر

پژوهشی
5. واسنجی مدل هیدرولوژیکی IHACRES با استفاده از الگوریتم های بهینه سازی چندهدفه عنکبوت اجتماعی و جستجو و نجات

امیرپویا صراف؛ حجت الله قاسمی

دوره 8، شماره 28 ، آذر 1400، صفحه 81-105

http://dx.doi.org/10.22034/hyd.2021.45015.1581

چکیده
  ﻣﺪلﻫﺎى ﺑﺎرش - رواﻧﺎب به‌ عنوان یکی از اﺑﺰارﻫﺎى ﺳﺎده و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻛﺎرآﻣﺪ، در ﻣﺪلﺳﺎزىﻫﺎى ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻜﻰ کاربرد فراوان دارند. اﻳﻦ ﻣﺪلﻫﺎ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ورودى از ﻗﺒﻴﻞ دﻣﺎ، ﺑﺎرش، ﺗﺒﺨﻴﺮ - ﺗﻌﺮق و اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻰ ﺣﻮﺿﻪ، رژﻳﻢ ﺟﺮﻳﺎن را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رواﺑﻂ رﻳﺎﺿﻰ ﺷﺒﻴﻪﺳﺎزى ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ. ...  بیشتر

پژوهشی هیدروژئولوژی
6. ارزیابی عملکرد مدلهای ریزمقیاس سازی آماری SDSM و LARSWG جهت غربالگری کمی در پیش بینی سناریوهای اقلیمی مطالعه موردی: کانون گرد و غبار جنوب و جنوب شرق اهواز

مریم باران پور؛ بیژن خلیلی مقدم؛ امین ذرتی پور

دوره 8، شماره 28 ، آذر 1400، صفحه 107-126

http://dx.doi.org/10.22034/hyd.2021.45686.1586

چکیده
  تغییر اقلیم و گرمایش جهانی یکی از مهم­ترین عوامل موثر بر تخریب منابع آب و خاک در مناطق خشک و نیمه ­خشک است؛ که باعث افزایش وقوع پدیده­ ی گرد و غبار می­گردد. هدف از این مطالعه ارزیابی عملکرد دو مدل ریزمقیاس ­سازی آماریSDSM  و LARSWG به منظور غربالگری کمی در پیش ­بینی سناریوهای اقلیمی و همچنین پیش ­بینی تغییرات اقلیمی در کانون ...  بیشتر

پژوهشی هیدروژئولوژی
7. بررسی عوامل مؤثر بر تغییرات سطح آب‌ زیرزمینی و افت آبخوان در دشت اردبیل

سینا ضیایی؛ اباذر اسمعلی؛ رئوف مصطفی‌زاده؛ اردوان قربانی

دوره 8، شماره 28 ، آذر 1400، صفحه 127-143

http://dx.doi.org/10.22034/hyd.2021.46333.1590

چکیده
  محدودیت پتانسیل آب زیرزمینی در آبخوان آبرفتی دشت اردبیل و عدم توجه به میزان برداشت مجاز و توسعه­ ی روز افزون مصارف کشاورزی، شرب، صنعت، بهره­‌برداری ناموزون و نامتناجس، عدم جایگزینی آن از طریق ریزش‌­های جوی به دلیل مواجه ‌شدن با سال‌­های کم­‌آبی و خشک، موجب گردیده که آبخوان دشت اردبیل با افت سطح و در نتیجه کاهش حجم مخزن ...  بیشتر

پژوهشی هیدروژئولوژی
8. شبیه‌سازی سطح آب زیرزمینی دشت سلسله استان لرستان با استفاده از الگوریتم‌های فراکاوشی نوین

حمیدرضا باباعلی

دوره 8، شماره 28 ، آذر 1400، صفحه 145-162

http://dx.doi.org/10.22034/hyd.2021.47162.1598

چکیده
  در سال­ های اخیر افت منابع آب زیرزمینی به­ عنوان مهم‌ترین چالش در مسائل مدیریت منابع آب مطرح است. اولین گام در جهت مدیریت آب زیرزمینی، شـبیه‌سازی سطح آب زیرزمینی و شناسایی عوامل مؤثر بر سطح آب زیرزمینی است. از این رو در این پژوهش جهت شبـیه‌سازی سطح آب زیرزمینی دشت سلسله واقع در استان لرستان از مدل ترکیبی رگرسیون بردار پشتیبان ...  بیشتر

پژوهشی
9. ارزیابی ریسک یاحساسیت آلودگی منابع آب سطحی در حوضه‌ی آبریز سد احمدبیگلو با استفاده از مدل وراستیک

محمد ولی اوغلو؛ محمود ذاکری نیری

دوره 8، شماره 28 ، آذر 1400، صفحه 163-189

http://dx.doi.org/10.22034/hyd.2021.47234.1599

چکیده
  ارزیابی ریسک آلودگی منابع آب و پهنه‌بندی آلودگی‌ها می‌تواند اطلاعاتی سودمند جهت کنترل کیفی این منابع ایجاد کند. در این راستا همسو با سیاست‌های جلوگیری از آلودگی منابع آب و کنترل آلاینده‌ها، استفاده بهینه از منابع آب، تعیین میزان پتانسیل ریسک ­های ناشی از منابع آلاینده در حوضه‌های آبریز لازم و ضروری به نظر می‌رسد. هدف این پژوهش ...  بیشتر

پژوهشی هیدروژئولوژی
10. اولویت بندی فرسایش خطی با استفاده از شاخص های مورفومتری و ژئومورفولوژیکی مطالعه موردی: حوضه‌ی آبریز قشلاق-سنندج غرب ایران

هادی نیری؛ ممند سالاری؛ ژیلا چارداولی

دوره 8، شماره 28 ، آذر 1400، صفحه 191-214

http://dx.doi.org/10.22034/hyd.2021.47623.1601

چکیده
  مسئله فرسایش خاک و تخریب زمین­ یکی از مهم‌ترین مسائل در علوم طبیعی است که ارزیابی پیامدهای زیست‌محیطی و اقتصادی آن به داده­ های کمی نیاز دارد. حوضه رودخانه قشلاق در استان کردستان برای مطالعه چنین مخاطره­ای انتخاب شد زیرا این حوضه در یک اقلیم نیمه ­خشک قرارگرفته و لیتولوژی آن اغلب شیل (سازند سنندج) است. جهت تحقیق در این زمینه ...  بیشتر