• این نشریه از سال 1386 مبلغ 3500000 ریال بابت هزینه بررسی وانتشار مقاله دریافت می کند.

  • مبلغ 500000ریال همزمان با ارسال مقاله به نشریه فیش آن نیز باید ضمیمه شود.

  •  مبلغ 3000000ریال هنگام صدور گواهی پذیرش مقاله.

پرداخت به صورت آنلاین از طریق سایت دانشگاه تبریز؛ مدیریت امور مالی به آدرس ذیل انجام گیرد:

https://portal.tabrizu.ac.ir/payment

  نحوه ی پرداخت هزینه از طریق آنلاین:

سایت دانشگاه تبریز  ←  واحدهای سازمانی  ←  معاونت پشتیبانی و توسعه منابع   ←   مدیریت امور مالی  ←  سامانه های مالی         فرم پرداخت آنلاین وجوه    ←     واحد دانشکده (کتابخانه مرکزی را انتخاب می کنید) ←   نوع درآمد (هیدروژئومورفولوژی را انتخاب می کنید)  شناسه   110498029175

پرداخت از طریق بانک:

 شماره حساب 8606912162  بانک ملت

  شناسه     110498029175