• مبلغ 500000ریال همزمان با ارسال مقاله به نشریه فیش آن نیز باید ضمیمه شود.
  •  مبلغ 4000000ریال هنگام صدور گواهی پذیرش مقاله.
  •  

برای پرداخت از طریق سامانه پرداخت اینترنتی وجوه دانشگاه تبریز ،       portal.tabrizu.ac.ir/payment

 واحد دانشکده:  کتابخانه مرکزی            نوع درآمد: هیدروژئومورفولوژی

درگاه: مرکزی تبریز

354072254116000110408013321478    شناسه  هیدروژئومورفولوژی