اهداف و چشم انداز

تبیین وجوه تعامل بین فرآیندهای هیدرو ژئومورفولوژیک و اشکال و مناظر سطح زمین که منجر به تغییرات فیزیکی ، شیمیایی و بیولوژیکی می شود.

تفسیر مناظر فعلی و سابقه هیدروژئومورفولوژیکی آنها  درگذشته بویژه کواترنری

تمرکز بر مطالعات بین رشته ای جغرافیا و هیدرولوژی و همچنین علوم زمین

استفاده از مدلهای کمی و کیفی  برای پشتیبانی از مطالعات هیدروژئومورفولوژیکی

روشنگری در مورد تأثیر تغییرات محیطی گذشته ، حال و آینده بر فرآیندهای سطح زمین و آثار عوامل اصلی مانند آب و هوا ، تکتونیک ، فعالیت لرزه ای و آتشفشانی ، پوشش گیاهی و بوم شناسی ، پهنه های های یخی و یخچال های طبیعی و اقیانوس ها و سطح دریا

معرفی طیف گسترده ای از محیط‌های هیدروژئومورفولوژیکی از جمله یخچال های طبیعی ، پهنه های پریگلاسیر ی، ناهمواریها، سیستمهای رودخانه ای،  کارستی، بادی و ساحلی

تبیین و ارتقای روابط بین فرآیندهای هیدروژئومورفولوژیکی سطح زمین و مدیریت

معرفی پیشرفت های فناورانه در تکنیک هایی که امکان معرفی عرصه های مطالعاتی جدید را فراهم می کنند ، از جمله سنجش از دور (هوایی و زمینی) GIS ، مدل سازی ریاضی و تحلیلهای آماری

توسعه مفهومی نظریات ژئومورفولوژی

 

مخاطبان نشریه

ژئومورفولوژیست‌ها، هیدرولوژیست‌ها، خاکشناسان، زمین‌شناسان و سایر علاقمندان علوم زمین