اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتربهروز ساری صراف

کلیماتولوژی استاد - دانشگاه تبریز

: asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?b.sari
sarisarraftabrizu.ac.ir
09143133825

سردبیر

دکترداود مختاری

ژئومورفولوژی استاد دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?m.mokhtari
d_mokhtaritabrizu.ac.ir
04133392304

مدیر داخلی

پروین حیدرزادگان

هیدروژئومورفولوژی کارشناس مسئول

parvin_hyyahoo.com
041-33392296

دبیر اجرایی

پروین حیدرزادگان

هیدروژئومرفولوژی کارشناس-دانشگاه تبریز

heydarzadegantabrizu.ac.ir
041-33392296

اعضای هیات تحریریه

دکترمریم بیاتی خطیبی

ژئومورفولوژی استاد-دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?m.bayati
hydro.geomorgmail.com
041-33392315

دکترسید رضا حسین زاده

ژئومورفولوژی دانشیار-فردوسی مشهد

srhosszadeh.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=fa-IR
srhosszadehum.ac.ir
051- 8796830

دکتر شهرام روستایی

ژئومورفولوژی استاد- دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?roostaei
roostaeitabrizu.ac.ir

دکتربهروزساری صراف

اقلیم استاد-دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?b.sari
behrooz_sarraf2002yahoo.com
041-33392271

دکترعباس صمدی

خاکشناس استاد - دانشگاه ارومیه

facultystaff.urmia.ac.ir/a.samadi
ab.samadiyahoo.com
09143453059

دکتراحمد فاخری فرد

مهندسی کشاورزی- گرایش مهندسی منابع آب عضو هیات علمی دانشگاه تبریز، گروه آبیاری دانشکده ی کشاورزی

fakheritabrizu.ac.ir
04133362789

دکتر منیژه قهرودی تالی

ژئومورفولوژی دانشیار- شهیدبهشتی

www.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=387213
m-ghahroudisbu.ac.ir
021-88433731

دکتر فریبا کرمی

ژئومرفولوژی دانشیار- دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?f.karami
f.karamitabrizu.ac.ir
041-33392265

دکتراحمد گلچین

خاکشناس استاد-دانشگاه زنجان

www.znu.ac.ir/members/golchin_ahmad
agolchin2011yahoo.com
09121417490

دکتر داود مختاری

ژئومرفولوژی دانشیار- دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?dmokhtari
d_mokhtaritabrizu.ac.ir
041-33392314

دکترمجیدمنتصری

عمران منابع آب استاد دانشگاه ارومیه

montaserihotmail.com

دکتررسول میرعباسی

مهندسی کشاورزی- گرایش مهندسی منابع آب عضو هیات علمی گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد

mirabbasiagr.sku.ac.ir
42660786-031
0000-0002-9897-0042

دکتر وحید نورانی

هیدروژئومورفولوژی استاد

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?nourani
nouranitabrizu.ac.ir
041-33392409

دکترسعداله ولایتی

هیدرولوژی کارست استاد-دانشگاه مشهد

velayati.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=fa-IR
svelayati57yahoo.com
051-9375133-3