بنام خدا

جلسه مشترک نشریات دانشکده برنامه ریزی وعلوم محیطی  با حضور مدیران مسئول  واعضای هیت تحریریه نشریات در تاریخ  14/12/1401 در ساعت 11.30 در اتاق جلسه دانشکده تشکیل شد. آقای دکتر صراف ضمن خوش آمدگویی  به حاضرین  از آنها درخواست نمود تا برای ارتقاء کیفیت نشریات  با یک دیگر همکاری کرده ونکات لازم را به همدیگر آموزش دهند.

آقای دکتر کریم زاده ضمن تاکید بر سخنان آقای دکتر صراف اضافه نمود که آموزش  در رابطه با نشریات به ارتقاع کیفیت آنها کمک می کند.

آقای دکتر مختاری تاثیر  وضعیت آماری ونیز مدت زمان داوری در امتیازگیری نشریات  رایادآوری نمود.

آقای دکتر صراف  ضمن تاکید برانتشار به موقع نشریات در هر فصل از مسئولین نشریات خواست که منابع تماما به انگلیسی نوشته شوند.آقای دکتر کریم زاده هم ترجمه منابع به انگلیسی را تائید نمود.

خانم دکتر کرمی اعلام نمود که دلیل انتشار دیر مقالات در نشریه ی برنامه ریزی زیاد بودن مقالات دریافتی است.

کارشناس نشریه سنجش از دور خواهان یک شماره تلفن مستقل برای دفتر نشریه شد  آقای دکتر صراف با خواست وی موافقت کرد.

آقای دکتر ولی زاده بر پیگیری  داوری مقالات توسط کارشناس نشریه شد زیرا طولانی شدن مدت داوری موجب تا ثیر منفی بر روی نویسندگان می شود.

در جواب خانم دکتر علیزاده گفت که پیگیری مستمر است ولی متاسفانه بعضی از داوران جواب نمی دهند.

آقای دکتر محمودزاده علت ناراحتی وامتناع  صفحه آرای وویراستار از همکاری را ناشی از عدم پرداخت حق الزحمه آنها دانست.

آقای دکتر صراف : برای پرداخت هزینه ها نشریات نمایندگان خودرا معرفی کنند وکارت پرداخت هزینه ها را دریافت کنند.

خانم دکتر حیدرزادگان :نشریات جدیدی که مجوز وزارت ارشاد را دریافت کردند شماره های خودرا در پرتال وزارت ارشاد بارگذاری کنند.

در این جلسه مقررشد:

  • در رابطه با پرداخت هزینه داوری بند(2) پرداخت ها همچنان اجرا شود.
  • از نویسندگان خواسته شودتا ایمیل تمامی نویسندگان در مقالات پذیرفته شده برای انتشار نوشته شود.
  • درتمامی نشریات منابع فارسی به انگلیسی ترجمه شوند.
  • با توجه به زمان ارزیابی نشریات توسط وزارت علوم برای ارتقاء نشریات دانشکده خانم دکتر حیدرزادگان در این رابطه با نشریات همکاری کند.

 

 

دعوت شدگان به جلسه:

سرکارخانم دکترمریم بیاتی خطیبی

سرکارخانم دکتر فریبا کرمی

جناب آقای دکتر بهروز صراف

جناب آقای دکتر شهرام روستایی

جناب آقای دکتر داودمختاری

جناب آقای دکتر حسین کریم زاده

جناب آقای دکتر رسول قربانی

جناب آقای دکتر خلیل ولی زاده

آقای دکتر حسن محمودزاده

خانم دکتر پروین حیدرزادگان

خانم دکتر الهام علیزاده