بیانیه اخلاق و تخلف در انتشار : 

نشریه هیدروژئومورفولوژی یک مجله از نوع داوری بسته و دوسوناشناس است. این بیانیه رفتار اخلاقی همه طرف‌های درگیر انتشار مقاله برای این مجله، یعنی سردبیران، نویسندگان، داوران  و ناشر را بیان می‌کند. این دستورالعمل  بر اساس بیانیه ی (COPE)برای سردبیران، نویسندگان وداوران نشریه تنظیم شده است.

همه شرکت کنندگان در فرآیند بررسی و انتشارنشریه شامل: نویسندگان، داوران، اعضای هیئت تحریریه و ویراستاران مجلات - باید تضاد منافع خود را هنگام ایفای نقش خود در فرآیند بررسی و انتشار مقالات در نظر بگیرند و باید تمام تضاد منافع احتمالی را افشا کنند.

وظایف سردبیران - تصمیم در مورد انتشار مقالات:

-          سردبیر مجله مسئول تصمیم گیری در مورد اینکه کدام یک از مقالات پذیرفته شده برای انتشار پس از بررسی دوسوناشناس داوران باید منتشر شود است. سردبیر ممکن است بر اساس خط مشی های مجله مطابق با چنین الزامات قانونی در مورد افترا، نقض حق انتشار و سرقت ادبی هدایت شود. با این حال، ویرایشگر صلاحیت تأثیرگذاری بر داورانی که در حال انجام بررسی ناشناس مقالات ارسال شده هستند را ندارد.

-   مقاله های ارسالی صرفاً بر اساس شایستگی فکری و بدون در نظر گرفتن نژاد، جنسیت، گرایش جنسی، اعتقادات مذهبی، منشاء قومی، شهروندی یا فلسفه سیاسی نویسندگان ارزیابی می‌شوند.

-   مجله از فرآیند بررسی داوری دوسوناشناس استفاده می کند. سردبیر و اعضای هیئت تحریریه با فاش نکردن هویت نویسندگان مقاله هابرای داوران یا هویت داوران برای نویسندگان، یکپارچگی فرآیند بررسی انتشار را تضمین می‌کنند.

-    نشریه میزان مشابهت را بررسی می کند. میزان مورد قبول نشریه  کمتراز 15 درصد می باشد در این بررسی نشریه از مشابهت یاب سینا وب استفاده می کند.         مشابهت یاب سینا  https://hamyab.sinaweb.net/Ci_login

-   نشریه ممکن است همپوشانی عمده (داده های مشابه یا داده های بسیار مشابه با سایر نویسندگان) را تشخیص دهد. در این صورت، از نویسنده می خواهد که ما را قانع کند که اثر ارسالی در جای دیگری با شواهد قابل قبول منتشر نشده است. پس از این، نویسنده ممکن است پاسخ دهد یا نه. اگر پاسخ دهد، پاسخ ممکن است رضایت بخش نباشد یا نویسنده ممکن است گناه خود را بپذیرد.

-   در مورد پذیرش گناه، نشریه هیدروژئومورفولوژی نویسنده را از رد درخواست مطلع می کند، موقعیت و رفتار مورد انتظار آینده را برای آنها توضیح می دهد. گام بعدی این است که به مافوق نویسنده یا ارگان دیگری که مسئول نظارت بر تحقیقات است اطلاع دهد و نویسنده  را از اقدام خود مطلع کنید. اگر نشریه هیدروژئومورفولوژی هیچ پاسخی از نویسنده دریافت نکند،در این مورد با سایر نویسندگان  مقاله تماس خواهد گرفت.

-   باز هم دو احتمال وجود دارد. دریافت پاسخ (که مراحل زیر قبلاً توضیح داده شده است) یا عدم دریافت پاسخ. در مورد دوم، نشریه هیدروژئومورفولوژی به مافوق نویسنده یا نهاد دیگری که مسئول نظارت بر تحقیقات است، اطلاع می‌دهد و به تلاش برای دریافت پاسخ نامه  ادامه می‌دهد. چه در این مورد و چه در مورد دریافت پاسخ رضایت‌بخش (خطای صادقانه، محقق بسیار جوان و غیره)، نشریه به نویسنده یا نویسنده‌ها درباره رد ارسال اطلاع می‌دهد.

-  ویراستاران باید تحقیقات مناسب و منصفانه ای را در مورد شکایات اخلاقی انجام دهند و در صورت وجود تضاد منافع احتمالی با نویسندگان درگیر، از شرکت در تحقیق اجتناب کنند.

 

    وظایف / مسئولیت های نویسندگان:         

با ارسال مقاله به نشریه هیدروژئومورفولوژی، شما به عنوان نویسنده موافقت می کنید که با بیانیه اخلاق و تخلفات انتشار زیر مطابقت داشته باشید.

-   نویسندگان گزارش های تحقیق باید گزارش دقیقی از کار انجام شده و همچنین بحثی عینی در مورد اهمیت آن ارائه دهند. داده های اساسی باید به طور دقیق در مقاله نشان داده شوند. یک مقاله باید حاوی جزئیات و ارجاع کافی باشد تا به دیگران امکان تکرار کار را بدهد. اظهارات متقلبانه یا آگاهانه نادرست رفتار غیراخلاقی است و غیرقابل قبول است.

-     کلیه مقالات ارسالی باید اثر اصلی نویسندگان باشد و سرقت ادبی نباشد. رویکرد عدم تحمل برای دست نوشته های سرقت شده اتخاذ خواهد شد.

-    نویسندگان باید اطمینان حاصل کنند که آثار کاملاً اصلی نوشته اند، و اگر نویسندگان از آثار و/یا کلمات دیگران استفاده کرده اند، باید به درستی استناد یا نقل شود.

   -    نویسنده از خود دزدی ادبی بپرهیزید. بخش هایی از اثر منتشر شده یا دارای حق چاپ خود را بدون استناد مناسب کپی نکنید.

-     ممکن است از نویسندگان خواسته شود که داده‌های خام را در ارتباط با مقاله برای بررسی ویراستاری ارائه دهند و باید آماده باشند تا در صورت امکان، دسترسی عمومی به چنین اطلاعاتی را فراهم کنند، و در هر صورت باید آماده باشند که چنین داده‌هایی را برای مدت معقولی پس از انتشار حفظ کنند. 

-   همیشه باید از کار دیگران به درستی قدردانی کرد. نویسندگان بایدبه انتشاراتی که در تعیین ماهیت کار گزارش شده تأثیرگذار بوده اند استناد کنند.

-   نام نویسندگان باید محدود به کسانی باشد که سهم قابل توجهی در مفهوم، طراحی، اجرا یا تفسیر مطالعه گزارش شده داشته اند. همه کسانی که مشارکت قابل توجهی داشته اند باید به عنوان نویسندگان مشترک ذکر شوند. در مواردی که افراد دیگری در برخی جنبه‌های اساسی پروژه تحقیقاتی شرکت کرده‌اند، باید آنها را به‌عنوان مشارکت‌کننده تأیید یا فهرست کرد.

-  یک نویسنده به طور کلی نباید مقاله ای را که اساس یک تحقیق را توصیف می کند در بیش از یک مجله یا انتشار اولیه منتشر کند. ارسال یک مقاله در بیش از یک مجله به طور همزمان به منزله رفتار انتشار غیراخلاقی است و غیرقابل قبول است.

-   هنگامی که نویسنده متوجه اشتباه یا نادرستی قابل توجهی در اثر منتشر شده خود می شود، موظف است که به سرعت به سردبیر اطلاع دهد و با ویراستاران برای پس گرفتن یا تصحیح مقاله همکاری کند.

- نویسنده مسئول: نویسنده مسئول، مسئول ارتباط با مجله برای انتشار است. نویسنده مسئول باید اطمینان حاصل کند که همه نویسندگان  در تحقیق مشارکت دارندو نویسندگان غیرمرتبطی در مقاله نوشته  نشده اند، و همه نویسندگان اشتراک کننده نسخه نهایی مقاله را دیده و تایید کرده و با ارسال آن برای انتشار موافقت کرده اند. برای تحقق آن  موافقت نویسندگان باید به امضای همه نویسندگان برسد.

-   مشارکت صرفاً در کسب بودجه یا جمع آوری داده ها، نویسندگی را توجیه نمی کند. نظارت کلی گروه پژوهشی برای تألیف کافی نیست. هر مشارکت کننده باید به اندازه کافی در کار مشارکت داشته باشد تا مسئولیت عمومی بخش های مناسبی از محتوای مقاله را بر عهده بگیرد. ترتیب نام‌گذاری مشارکت‌کنندگان باید بر اساس سهم نسبی مشارکت‌کننده در مطالعه و نوشتن مقاله باشد.

-  منابع مالی برای تحقیق گزارش شده در مقاله باید به درستی در انتهای مقاله ذکر شود. این بخش باید شامل بیانیه ای باشد که در آن از کسانی که به طور قابل توجهی در کار مرتبط با مطالعه کمک کرده اند تشکر می کند. اطلاعات دقیق در مورد تمام حمایت های مالی و مادی برای تحقیق و کار نه محدود به حمایت اعطایی، منابع مالی، و تهیه تجهیزات و لوازم.

-  همه نویسندگان مقالات ارسالی به مجله باید هرگونه تضاد منافعی که ممکن است با یک موسسه یا محصولی که در مقاله ذکر شده است و/یا برای نتیجه مطالعه ارائه شده مهم است را افشا کنند. ویراستار به صورت فردی با نویسندگان درباره روشی که از طریق آن هرگونه تضاد منافع به خوانندگان اطلاع رسانی می شود، بحث خواهد کرد (فرم، کلیک کنید). 

-  هنگامی که نویسنده متوجه اشتباه یا نادرستی قابل توجهی در اثر منتشر شده خود می شود، موظف است که به سرعت به سردبیر اطلاع دهد و با ویراستاران برای پس گرفتن یا تصحیح مقاله همکاری کند.

-  هر گونه تغییر درنام نویسندگان پس از ارسال اولیه باید توسط همه نویسندگان تایید شود. این در مورد اضافات، حذف ها، تغییر ترتیب نام نویسندگان یا تغییر در انتساب مشارکت ها اعمال می شود. هر گونه تغییر باید به ویرایشگر توضیح داده شود. ویراستار ممکن است با هر یک از نویسندگان و/یا مشارکت کنندگان تماس بگیرد تا مطمئن شود که آیا آنها با هرگونه تغییر موافقت کرده اند یا خیر.

- وظایف داوران، مشارکت بازبینی دوسویه ناشناس:

-  داوری Double Blind Peer به داوران در تصمیم گیری های برای مقاله کمک می کند، در حالی که ارتباطات مقاله با نویسنده ممکن است به نویسنده در بهبود مقاله کمک کند. بازبین‌ها هویت نویسنده را نمی‌دانند، زیرا هرگونه اطلاعات شناسایی قبل از بررسی از سند حذف می‌شود. نظرات داوران به ویراستاران محرمانه است و قبل از ارسال به نویسنده ناشناس خواهد بود. اسامی داوران کاملاً محرمانه باقی می ماند. با هویت آنها فقط برای ویرایشگر شناخته شده است.

-    مقاله های دریافت شده برای بررسی باید به عنوان اسناد محرمانه تلقی شوند. آنها نباید به دیگران نشان داده شوند یا با آنها بحث شود مگر در مواردی که ویرایشگر مجاز باشد.

-  داوران کار خود را در مورد بررسی به صورت عینی و بدون انتقاد شخصی از نویسنده انجام می دهند.

-   هر داور منتخبی که احساس می‌کند صلاحیت بررسی مقاله ی اختصاص‌یافته را ندارد یا نمی‌تواند یک بازبینی سریع ارائه کند، باید سردبیر را مطلع کند و خود را از روند داوری معاف کند.

-   داوران باید بررسی های خود را در بازه زمانی تعیین شده مجله تکمیل کنند.

-   داوران نباید دست نوشته هایی را که در آنها تضاد منافع ناشی از روابط یا ارتباط رقابتی، مشارکتی یا دیگر با هر یک از نویسندگان، شرکت ها یا مؤسسات مرتبط با مقالات دارند، بررسی کنند.

-   داوران باید آثار منتشر شده مرتبط را که توسط نویسندگان استناد نشده است شناسایی کنند. هر بیانیه ای که قبلاً در جای دیگری گزارش شده است باید با استناد مربوطه همراه باشد. یک داور همچنین باید توجه ویراستار را به هرگونه شباهت یا همپوشانی اساسی بین مقاله مورد بررسی و هر مقاله منتشر شده دیگری که اطلاعات شخصی درباره آن دارد جلب کند.

-  داوران باید نظرات خود را به روشنی با پشتیبانی  استدلال ها بیان کنند که به طور سازنده تصمیم سردبیر یا نماینده وی را هدایت کند.