صورت جلسه زمستان 1400
صورتجلسه زمستان1400

مطالعه بیشتر

قرارداد همکاری نشریه هیدروژئومورفولوژی با انجمن آبخیزداری ایران
نشریه هیدروژئومورفولوژی در تاریخ 1400/06/22 با انجمن آبخیزداری ایران قرارداد همکاری امضا کرد.

مطالعه بیشتر

صورتجلسه پاییز1400
صورتجلسه پاییزصورتجلسه پاییز 1400

مطالعه بیشتر

قرارداد همکاری با انجمن هیدرولوژی ایران
این نشریه از تاریخ 1398/10/10 با انجمن هیدرولوژی ایران قرارداد همکاری امضا کرده است

مطالعه بیشتر

درجه ی علمی
نشریه هیدروژئومورفولوژی بر اساس نامه­ ی شماره­ ی 28752/18/3 مورخ 17/2/1396 کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، از شماره پاییز 1395 ،درجه علمی –پژوهشی دریافت کرده است.

مطالعه بیشتر