پژوهشی
1. تاثیر تغییرکاربری اراضی بر تغییرات دبی و رسوب حوضه ی آبریز اوجان‌چای با استفاده از مدل SWATدر حوضه ی آبریز اوجان‌چای

محمد حسین رضایی مقدم؛ داود مختاری؛ نسرین سمندر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1399

http://dx.doi.org/10.22034/hyd.2021.42595.1557

چکیده
  تغییرات کاربری اراضی یکی از عامل های مهم در تغییر جریان هیدرولوژیک، فرسایش حوضه و انهدام تنوع زیستی است. به همین دلیل آگاهی ازمیزان اثر تغییرات کاربری اراضی بر روی دبی و بار معلق یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. هدف اصلی این پژوهش،آزمون کارایی مدل و قابلیت استفاده از آن به عنوان شبیه سازی روند تغییرات کاربری اراضی بر دبی و رسوب از مدل ارزیابی ...  بیشتر

پژوهشی
2. برآورد فرسایش- رسوب حوضه آبریز سراب سیکان با استفاده از مدل RUSLE

محمد حسین رضایی مقدم؛ اسدالله حجازی؛ مهدی مزبانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1400

http://dx.doi.org/10.22034/hyd.2021.40330.1555

چکیده
  در این پژوهش به منظور شناسایی توزیع مکانی فرسایش خاک و تولید رسوب در حوضه آبخیز سراب سیکان از معادلۀ جهانی اصلاح شده هدررفت خاک، سامانۀ اطلاعات جغرافیایی و فن سنجش از دور بهره گرفته شده است .ابتدا با استفاده از داده‌ها و اطلاعات هواشناسی، خاکشناسی و مدل رقومی ارتفاعی با تفکیک 10 متری هر یک از فاکتورهای فرسایندگی (R) ، فرسایش‌پذیری (K) ...  بیشتر

پژوهشی هیدروژئولوژی
3. شبیه‌سازی و ضعیت رسوبگذاری رودخانه ابرو سد اکباتان همدان با مدل ریاضی GSTARS 2.1

علیرضا ایلدرمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1400

http://dx.doi.org/10.22034/hyd.2021.45616.1585

چکیده
  هدف از این پژوهش‌، شبیه‌سازی و ضعیت رسوبگذاری رودخانه ابرو‌ سد اکباتان همدان با استفاده از مدل ریاضی GSTARS 2.1 می باشد .بدین ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻟﯿﺒﺮاﺳﯿﻮن و واسنجی ﺑﺨﺶ ﻫﯿﺪرودﯾﻨﺎﻣﯿﮏ و رسوب‌ ﺟﺮﯾﺎن، از اﻃﻼﻋﺎت ﻫﯿﺪروﻣﺘﺮی اﯾﺴﺘﮕﺎه اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ابرو ، داده‌ﻫﺎی‌ تغییرات رقوم سطح آب د‌رسال 1384‌، داده های هندسی مقطع عرضی ...  بیشتر

پژوهشی
4. شناسایی و استخراج لندفرم ها و کاربری های اراضی حوزه آبخیز قرنقو با استفاده از تکنیک های شی گرا

صیاد اصغری سراسکانرود؛ مصطفی امیدی فر؛ احسان قلعه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1400

http://dx.doi.org/10.22034/hyd.2021.43061.1559

چکیده
  شناخت لندفرم‌ها و نحوه پراکنش آنها از نیازهای اساسی در علم ژئومورفولوژی کاربردی و سایر علوم محیطی است و نقشه لندفرم‌ها نمایانگر اشکال سطح زمین و نیز ماهیت فرآیندهایی است که در زمان حاضر رخ می‌دهند. هدف از این تحقیق، شناسایی لندفرم‌ها و کاربری‌های اراضی حوزه آبخیز قرنقو با استفاده از روش‌های طبقه‌بندی شی‌گرا شامل الگوریتم نزدیکترین ...  بیشتر

پژوهشی
5. پهنه‌بندی خطر وقوع زمین‌لغزش در حوضه‌آبریز رودخانه زرد با استفاده از منطق فازی

سیده معصومه موسوی؛ محمد حسین رضایی مقدم؛ معصومه رجبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1400

http://dx.doi.org/10.22034/hyd.2021.43189.1560

چکیده
  . پهنه بندی خطر زمین لغزش نواحی سطح زمین را به مناطق ویژه و تفکیک شده ای از درجات بالقوه و بالفعل به لحاظ خطرپذیری تقسیم بندی می نمایید، این فرآیند بر مبنای شناخت ویژگی های کیفی منطقه و مدل سازی کمی بر پایه داده های منطقه ی مورد مطالعه صورت می پذیرد که این امر می تواند مبنایی برای برنامه ریزی های بلند مدت در سطح منطقه ای، و محلی محسوب ...  بیشتر

پژوهشی هیدروژئولوژی
6. شبیه‌سازی هیدرولیکی سیمینه‌رود‌ با بهره‌گیری از نرم‌افزارهای HEC-RAS و ArcGIS

میرعلی محمدی؛ مهسا مهتدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1400

http://dx.doi.org/10.22034/hyd.2022.49185.1613

چکیده
  هدف این تحقیق، مطالعه ویژگی‌های هیدرولیکی سیمینه‌رود و فرآیندهای حاکم بر آن با استفاده از تلفیق مدل HEC-RAS، در بستر نرم‌افزار ArcGISاز طریق الحاقیه HEC-GeoRAS به منظور شبیه‌سازی پارامترهای هیدرولیکی آن رودخانه با مساحت حوضة آبریز 3726 کیلومترمربع می‌باشد. نظر به اینکه مدل‌های چند بعدی نیاز به زمان و هزینه بالایی دارند، در قوس رودخانه با ...  بیشتر

پژوهشی ژئومورفولوژی
7. پردازش تصاویر پانکروماتیک (HR-PRS) و پایش الگوهای فرمیک شبکه آبراهه‌های جزیره قشم با استفاده از تکنیک‌های ناحیه‌بندی فازی

هیوا علمیزاده؛ هادی مهدی پور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1400

http://dx.doi.org/10.22034/hyd.2022.44881.1580

چکیده
  در این پژوهش با هدف پایش و بازشناسی الگوهای فرمیک شبکه آبراهه‌ها در مرکز جزیره قشم از تصاویر پانکروماتیک HR-PR سنجنده GeoEye-1 استفاده شده‌است. در این راستا با بهره‌گیری از الگوریتم‌های FWS ، MSA ، IDF و CFM در نرم افزار MATLAB ناحیه‌بندی فازی صورت گرفته‌است. در ادامه بر اساس ویژگی‌های فازی به ادغام تصاویر ورودی پرداخته و سپس با استفاده از خوشه‌بند‌ی‌ ...  بیشتر

مطالعه موردی ژئومورفولوژی
8. شناسایی نیمه‌خودکار لندفرم‌ها با استفاده از پردازش شیءگرا، مدل رقومی ارتفاع و تصاویر ماهواره‌ای مطالعه موردی: حوضه آبریز رودخانه دز واقع در دامنه‌های غربی و جنوب‌غربی زاگرس

وحید وحید رحمتی نیا؛ بختیار فیضی زاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1400

http://dx.doi.org/10.22034/hyd.2022.49385.1615

چکیده
  در این پژوهش از 5 مشتق اصلی DEM 5/12 متری ماهواره ALOS (لایه شیب، لایه جهت شیب، لایه خمیدگی، لایه جریان تجمعی و لایه ارتفاع) و همچنین از تصاویر ماهواره‌ای Sentinel-2 و شاخص پوشش گیاهی NDVI به‌عنوان لایه‌های کمکی استفاده گردیده، سگمنت سازی که در این منطقه صورت گرفت با استفاده از روش segmentation multi resolation انجام شد. در این سگمنت سازی به لایه ارتفاع، ارزش ...  بیشتر

پژوهشی هیدروژئولوژی
9. مدل‌سازی مکانی سازند زمین‌شناسی بر اساس پارامتر‌های کیفی آب در حوضه آبریز پریشان

کامران رضایی توابع؛ اعظم حیدری؛ محمد جواد سیاح پور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1401

http://dx.doi.org/10.22034/hyd.2022.49004.1611

چکیده
  حفاظت کیفی آب‌های سطحی و زیرزمینی به عنوان یکی از با ارزش‌ترین منابع ملی امری حیاتی می‌باشد. بدین منظور در این پژوهش حوضۀ پریشان به‌عنوان نمونه‌ای از حوضه‌های نیمه بسته‌ داخلی زاگرس انتخاب شد و با استفاده از تعداد 25 حلقه چاه مشاهداتی ارتباط بین پارامترهای کیفی آب با سازند‌های زمین‌شناسی، مدل‌سازی رگرسیون وزنی جغرافیایی ( GWR ...  بیشتر

پژوهشی هیدروژئومورفولوژی
10. مدل‌سازی اثرات اقدامات مدیریتی به منظور بهبود وضعیت منابع آب و خاک حوزه‌آبخیز تویسرکان در محیط نرم افزار mDSS

احسان الوندی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1401

http://dx.doi.org/10.22034/hyd.2022.50851.1633

چکیده
  در این تحقیق به مدلسازی اثرات اقدامات مدیریتی به منظور بهبود وضعیت منابع آب و خاک حوزه آبخیز تویسرکان در محیط نرم افزار mDSS پرداخته شده است. برای این منظور ابتدا، از طریق رویکرد DPSIRبه تحلیل وضعیت سیستم حوزه آبخیز پرداخته شد.در ادامه برای پیش‌بینی اثرات هر یک از فعالیت-های مدیریتی از شاخص‌های حاصل از چهار ملاک فیزیکی، اجتماعی، اقتصادی ...  بیشتر

پژوهشی ژئومورفولوژی
11. ارزیابی و پهنه بندی توسعه کارست در منطقه تمتمان نازلو چای ارومیه با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی

رضا عباسیان ولندر؛ شهرام روستایی؛ داود مختاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1401

http://dx.doi.org/10.22034/hyd.2022.49982.1623

چکیده
  منطقه تمتمان ما بین طول جغرافیایی37◦ 38/00//- 37◦44/00// شمالی و عرض جغرافیایی44◦ 40/30// - 44◦ 59/ 30// شرقی در شمال غربی ایران، تقریباً در 15 کیلومتری شمال غربی ارومیه قرار داد. هدف از این مطالعه پهنه‌بندی پتانسیل توسعه کارست در محدوده غار تمتمان در استان آذربایجانغربی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) می‌باشد. در این مطالعه لایه‌های اطلاعاتی ...  بیشتر

پژوهشی هیدروژئولوژی
12. بررسی تغییرات الگوی پیچانرودی رودخانه دربادام ، شهرستان قوچان

زهرا یونسیان؛ فریبا همتی؛ محمد مهدی حسین‌زاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1401

http://dx.doi.org/10.22034/hyd.2022.50515.1629

چکیده
  حوضه‌آبریز دربادام در شمال استان خراسان رضوی واقع شده است. در این پژوهش جهت بررسی تغییرات زمانی و مکانی بستر رودخانه در منطقه مورد مطالعه از تصاویر ماهواره‌ای لندست ( سال‌های 2010 تا 2021 ) استفاده گردید و تغییرات رودخانه در دوره زمانی یازده سال مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. تصاویر ماهواره‌ای لندست در سه محیط CAD Auto ، ENVI ، Arc Map با توجه به ...  بیشتر