پژوهشی هیدروژئومورفولوژی
بررسی تغییرات رژیم جریان هیدرولوژیکی و مؤلفه جریان محیط زیستی EFCs در رودخانه خیاوچای در یک دوره 30 ساله

صیاد اصغری سراسکانرود؛ حسن ستایشی نساز؛ رئوف مصطفی‌زاده؛ عقیل مددی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1401

https://doi.org/10.22034/hyd.2023.54796.1672

چکیده
  رودخانه‌ها دارای اهمیت بسیار بالا از نظر استفاده‌های انسانی و کارکردهای اکولوژیک هستند. در تحیق حاضر مولفه‌های جریان محیط زیستی رودخانه خیاوچای در دوره‌های متوالی 5 ساله تعیین شده است. در این راستا تغییرات مولفه‌های جریان محیط زیستی رودخانه خیاوچای با استفاده از نرم‌افزار IHA مشخص شد. بر اساس نتایج، مقادیر جریان‌های کمینه در دوره ...  بیشتر

پژوهشی هیدروژئومورفولوژی
ارزیابی دقت نقشه‏های پتانسیل خطر زمین‏لغزش حوضه آبخیز سد کردستان با استفاده از روش‏های AHP، BWM و FUCOM

علیرضا ایلدرمی؛ مهدی سپهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1402

https://doi.org/10.22034/hyd.2023.55538.1682

چکیده
  در این پژوهش،حساسیت زمین لغزش با استفاده از مدل‏های آماری درحوضه آبخیز سد کردستان پهنه‌بندی و مناسب‌ترین مدل معرفی شد.ابتدا محدوده مورد مطالعه تعیین موقعیت و با مشاهدات میدانی تعداد9 لغزش ثبت و نقشه پراکنش زمین‏لغزش تهیه گردید.در مرحله بعد عوامل مؤثر بر رخداد زمین‏لغزش شامل زمین‏شناسی، بارش، کاربری اراضی، فاصله از رودخانه، ...  بیشتر

پژوهشی آب های زیرزمینی
پیش‌بینی ارزیابی پتانسیل آب زیرزمینی در دشت خرم آباد بر اساس شبکه‌های عصبی کانولوشن

صیاد اصغری سراسکانرود؛ مریم ریاحی نیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1402

https://doi.org/10.22034/hyd.2023.56400.1691

چکیده
  در به منظور بهبود دقت ارزیابی پتانسیل آب زیرزمینی در منطقه دشت خرم آباد از روش‌های جدید یادگیری عمیق (CNN) برای تقسیم‌بندی معنایی تصاویر سنجش از دور برای شناسایی مناطق مستعد آب زیرزمینی استفاده می‌شود. دراین تحقیق ابتدا نقشه فهرست چاهها تهیه و بعد پارامترهای موثر در پتانسیل‌یابی از قبیل: لایه ارتفاع، شیب، جهت شیب، کاربری‌اراضی، ...  بیشتر

پژوهشی سنجش ازدور
اندازه گیری نوسانات بهار و پاییز شاخص های کاربری زمین (LULC) با استفاده از روش ماشین بردار پشتیبانی (SVM) و تحلیل روابط همبستگی LST با شاخص های NDBI، MNDWI و NDVI (در محدوده گردنه حیران)

مهدی فیض اله پور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1402

https://doi.org/10.22034/hyd.2023.56988.1699

چکیده
  هدف از این تحقیق بررسی روابط بین LST و LULC در منطقه گردنه حیران می باشد. شاخص های LULC متشکل از شاخص های تفاوت نرمال شده پوشش گیاهی (NDVI) ، تفاوت نرمال شده ساخت و ساز (NDBI) و تفاوت نرمال شده و اصلاح شده آب (MNDWI) می باشد. مساحت منطقه مورد مطالعه 95/156 کیلومتر مربع بوده که از این میزان در سال 1401، حدود 7/122 کیلومتر مربع اختصاص به پهنه جنگلی داشته و تنها ...  بیشتر

پژوهشی ژئومورفولوژی
بازسازی تناوب دبی و دمای دیرینه حوضه جاجرود بر اساس ژئوشیمی و رسوب‌شناسی پادگانه ها

مجتبی یمانی؛ شهناز جودکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1402

https://doi.org/10.22034/hyd.2023.55387.1680

چکیده
  پادگانه‌ها آرشیوهای مهمی برای دیرینه‌شناسی به شمار می‌روند. در این پژوهش، تغییرات دمای دیرینه و تناوب دبی حوضه جاجرود در شمال شرق تهران بر اساس ویژگی‌های رسوب‌شناسی و ژئوشیمی پادگانه‌ها بررسی شده است. ابتدا با تکنیک‌های کلسیمتری، EC، XRF و PH نمونه های رسوبی آنالیز و سپس این داده ها با اندیس‌های میزان شوری، هوازدگی شیمیایی، اسیدیته ...  بیشتر

پژوهشی هیدروژئومورفولوژی
نقش لندفرم ها و لیتولوژی در میزان فرسایش خاک حوضه آبریز زنوزچای

فریبا کرمی؛ داود مختاری؛ فرنوش احمدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آبان 1402

https://doi.org/10.22034/hyd.2023.53806.1660

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، برآورد میزان فرسایش خاک و بررسی نقش لندفرم‌ها و واحدهای لیتولوژی در فرسایش خاک حوضه آبریز زنوزچای شهرستان مرند می‌باشد. در این پژوهش برای برآورد میزان فرسایش خاک از مدل جهانی اصلاح شده هدررفت خاک (RUSLE)، سامانۀ اطلاعات جغرافیایی(GIS) و سنجش از دور (RS) استفاده شد. برای اجرای مدل عوامل فرسایندگی باران (R)، فرسایش‌پذیری خاک ...  بیشتر

پژوهشی ژئومورفولوژی
تعیین الگوی فرکتالی در بازه‌ای از رودخانه قره‌سو استان اردبیل

رئوف مصطفی‌زاده؛ فریبا اسفندیاری؛ احمد ناصری؛ احمد عبیات؛ مریم ادهمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آبان 1402

https://doi.org/10.22034/hyd.2023.57428.1700

چکیده
  بعد فرکتال نمایه‌ای قوی و مهم در انعکاس خصوصیات فیزیکی و مورفولوژی رودخانه بوده و ارتباط تنگاتنگی با سایر ویژگی‌های فیزیکی و هندسی رودخانه‌ها دارد. در تحقیق حاضر به‌منظور بررسی وضعیت پیچان‌رودی رودخانه قره‌سوی استان اردبیل براساس الگوی فرکتال از روش شمارش جعبه‌ای استفاده شد، سپس با استفاده از روش ‌همبستگی پیرسون، ارتباط میان ...  بیشتر

پژوهشی آبخیزداری
بررسی روند تغییرات پارامترهای هیدرواقلیمی تالاب میانکاله، مازندران

کریم سلیمانی؛ سید حسین علوی؛ فاطمه شکریان؛ اسماعیل مختارپور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آبان 1402

https://doi.org/10.22034/hyd.2023.57490.1702

چکیده
  در این مطالعه به بررسی روند تغییرات پارامترهای هیدرواقلیمی تالاب میانکاله با استفاده از آزمون من-‌کندال و شیب سن پرداخته شد. پارامتر‌های دما، بارش و تبخیر از ایستگاه‌های سینوپتیک دشت‌ناز و هاشم‌آباد و همچنین داده‌های دبی از ایستگاه‌های هیدرومتری خلیل محله، تازه‌آباد، باغو و وطنا استفاده گردید. نتایج حاصل از آزمون من‌-کندال ...  بیشتر

پژوهشی سنجش ازدور
بررسی کارایی مدل های الگوریتم جنگل تصادفی، حداکثر احتمال و ماشین بردار پشتیبانی در تشخیص تغییرات پهنه آبی دریاچه نئور و تاثیر این تغییرات در دمای سطح زمین 2022

مهدی فیض اله پور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1402

https://doi.org/10.22034/hyd.2023.58342.1706

چکیده
  تغییرات پوشش و کاربری زمین در اثر فعالیت های انسانی تاثیرات نامطلوبی بر محیط زیست بر جای گذاشته است. مناطق شرقی استان اردبیل نمونه بارز این پدیده به شمار می آید. هدف از این تحقیق تجزیه و تحلیل تغییرات مکانی و زمانی در پوشش و کاربری زمین و اثرات آن بر دمای سطح زمین در دریاچه نئور می باشد. برای برآورد کاربری و پوشش زمین از مدل های جنگل تصادفی ...  بیشتر

پژوهشی هیدرولوژی
تعیین تغییرات هیدرولوژیکی طالقان‌رود بر اساس شاخص‌های IHA

مهناز رضایی؛ سمیه خالقی؛ محمد مهدی حسین زاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1402

https://doi.org/10.22034/hyd.2023.58352.1707

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی عوامل موثر بر تغییرات هیدرولوژی رودخانه طالقان‌رود پرداخته شده است. در این پژوهش از روش‌های توصیفی-تحلیلی استفاده شده است. مهم‌ترین داده‌های تحقیق شامل تصاویر ماهواره لندست 5 و 8، مدل رقومی ارتفاعی 30 متر SRTM، اطلاعات اقلیمی ایستگاه سینوپتیک طالقان و اطلاعات سه ایستگاه هیدرومتری منطقه بوده است. همچنین مهم‌ترین ...  بیشتر

پژوهشی منابع آب
منشاء یابی و تحلیل همدیدی رودخانه های جوی منجر در بارش در منطقه غرب و شمال غرب ایران

وحیده ابطحی؛ سعید جهانبخش؛ هاشم رستم زاده؛ حسن لشکری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1402

https://doi.org/10.22034/hyd.2023.58037.1705

چکیده
  رودخانه‌های جوّی در ادبیات آب و هواشناسی جهانی مسیرهایی باریک و طویل از انتقال قوی بخارآب به سوی قطب در عرض های میانه تعریف شده اند که عموماً با جریان‌های جت سطح پایین در رأس جبهه‌ی سرد سیکلون‌های برون حاره مرتبط می‌باشند. برای شناسایی منشاء رودخانه های جوی ورودی به منطقه مورد مطالعه، ابتدا سامانه های بارشی که در بیش از نیمی از ...  بیشتر