نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

هیات علمی دانشگاه زنجان

چکیده

خشکسالی پس از طوفان پر هزینه ترین رویداد آب و هوایی جهان به شمار می آید. تشخیص به موقع خشکسالی و پیش بینی وقوع آن باعث کاهش هزینه ها و نجات جان انسان ها می گردد. در این تحقیق به منظور ارزیابی بهترین شاخص در برآورد تنش رطوبتی و خشکسالی از 8 شاخص NDVI، NDWI، VCI، SR، MSI، SIWSI، NDII و NMI استفاده شده و تالاب شادگان در بازه زمانی 2018 تا 2023 مورد بررسی قرار گرفت. برای بررسی تغییرات دمایی نیز از شاخص LST بهره گرفته شد. به منظور تعیین مناسب ترین شاخص، ضریب همبستگی پیرسون بین شاخص ها برآورد شده و کارایی هر شاخص در مقیاس چادوک نشان داده شد. بر این اساس شاخص های NDWI، MSI، NMI و LST بیشترین همبستگی را داشته و بر اساس مقیاس چادوک در 5 مورد، شاخص های NDWI و MSI از همبستگی قوی و بسیار قوی برخوردار بوده و بین این دو شاخص همبستگی قوی در حدود 99/0- برقرار بوده است. همبستگی بین دو شاخص LST و NDWI نیز به صورت منفی بوده و حدود 73/0- برآورد گردید. به علت حاکمیت شرایط نیمه خشک در منطقه، شاخص های مبتنی بر پوشش گیاهی از قابلیت بسیار ضعیفی در برآورد خشکسالی برخوردار بوده و همبستگی بین NDVI و NDWI نیز در حدود 05/0 بوده است. لذا بر این اساس می توان چنین نتیجه گیری کرد که در تالاب شادگان شاخص های مبتنی بر تنش های رطوبتی و دمایی نسبت به شاخص های پوشش گیاهی از قابلیت بهتری در برآورد خشکسالی برخوردار بوده اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Moisture stress and drought monitoring based on correlation analysis between spectral indices based on humidity, vegetation cover and temperature in Shadgan Wetland

نویسنده [English]

  • mehdi feyzolahpour

university of zanjan

چکیده [English]

Drought is the most expensive weather event in the world after hurricanes. Early detection of drought and prediction of its occurrence will reduce costs and save human lives. In this research, in order to evaluate the best index in estimating moisture stress and drought, 8 indices NDVI, NDWI, VCI, SR, MSI, SIWSI, NDII and NMI were used and Shadgan Wetland was investigated in the period of 2018 to 2023. LST index was also used to check temperature changes. In order to determine the most suitable index, the Pearson correlation coefficient was estimated between the indices and the effectiveness of each index was shown on the Chadwick scale. Based on this, NDWI, MSI, NMI and LST indices have the highest correlation and based on Chadwick's scale in 5 cases, NDWI and MSI indices have a strong and very strong correlation and there is a strong correlation between these two indices at around 0.99 - It has been established. The correlation between LST and NDWI indices was also negative and was estimated at -0.73. Due to the dominance of semi-arid conditions in the region, vegetation-based indices have a very weak capability in drought estimation, and the correlation between NDVI and NDWI was around 0.05. Therefore, based on this, it can be concluded that in Shadgan wetland, indicators based on humidity and temperature stress have better capabilities in drought estimation than vegetation indicators.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spectral index
  • moisture stress
  • vegetation
  • drought
  • Shadgan wetland