پژوهشی هیدروژئومورفولوژی
ارزیابی جامع کیفیت آب‌های سطحی و تناسب آنها برای مصارف شرب و آبیاری: مطالعه موردی حوضه رودخانه کارون و دز

علیرضا ایلدرمی؛ نسرین حسن زاده؛ فریبا هدایت زاده

دوره 10، شماره 34 ، اردیبهشت 1402، صفحه 31-1

https://doi.org/10.22034/hyd.2022.48704.1610

چکیده
  کیفیت پایدار آب رودخانه‌ها به یکی از نگرانی‌های اصلی در کشورهای در حال توسعه تبدیل شده است، لذا پایش کیفیت آب این منابع برای مصارف مختلف برای تدوین خط مشی مدیریت سلامت عمومی و محیط زیست بسیار ضروری است. هدف از مطالعه حاضر ارزیابی کیفیت آب سیستم رودخانه کارون و دز در استان خوزستان و بررسی مناسب بودن کیفیت آب آنها برای مصارف شرب و کشاورزی ...  بیشتر

پژوهشی
مقایسه روش‌های بهینه‌سازی پارامترهای مدل SIMHYD برای شبیه‌سازی دبی روزانه جریان در حوزه آبریز کوزه‌تپراقی اردبیل

زهرا شریفی؛ رئوف مصطفی‌زاده؛ اباذر اسمعلی؛ زینب حزباوی؛ محمد گلشن

دوره 10، شماره 34 ، اردیبهشت 1402، صفحه 51-33

https://doi.org/10.22034/hyd.2023.49595.1617

چکیده
  داده‌های دبی روزانه جریان از پیش‌نیازهای مدیریت منابع آب هستند، اما امکان اندازه‌گیری آن در بسیاری از آبخیزهای بالادست وجود ندارد. بر این اساس، مدل‌سازی هیدرولوژیکی یکی از ابزارهای مهم در برآورد خصوصیات جریان در آبخیزهای بدون آمار است. تخمین پارامتر‌های ورودی مدل‌های هیدرولوژیکی در اغلب موارد نیازمند بهینه‌سازی است. هدف این ...  بیشتر

پژوهشی ژئومورفولوژی
بررسی تغییرات پوشش برف و دمای سطح زمین با مولفه توپوگرافیکی ارتفاع مطالعه موردی حوضه آبریز دریاچه ارومیه

صیاد اصغری سراسکانرود؛ ابوذر صادقی؛ الهام ملانوری

دوره 10، شماره 34 ، اردیبهشت 1402، صفحه 75-53

https://doi.org/10.22034/hyd.2022.51719.1639

چکیده
  سطوح دارای پوشش برف (SC) بر تعادل انرژی سطح زمین از طریق بازخورد آلبیدو تأثیر می‌گذارد، و همچنین تاثیر عمده‌ای بر فرآیندهای اقلیمی، فعالیت‌های انسانی و چرخه هیدرولوژی، دارد. دمای سطح زمین (LST) از عناصر اصلی در شناخت اقلیم یک منطقه است که تغییرات و نوسانات آن‌ها در طبقات ارتفاعی مختلف برای بررسی‌های هیدرولوژیکی بسیار کاربردی است. ...  بیشتر

پژوهشی هیدروژئومورفولوژی
پهنه بندی حساسیت زیرحوضه های حوضه نکارود نسبت به سیل خیزی، نکا- مازندران

محمد مهدی حسین زاده؛ علیرضا صالحی پور؛ فاطمه رضائیان زرندینی

دوره 10، شماره 34 ، اردیبهشت 1402، صفحه 100-75

https://doi.org/10.22034/hyd.2023.52132.1646

چکیده
  سیلاب به‌عنوان یک رخداد طبیعی و غیرمنتظره، در دهه‌های اخیر به فراوانی رخ‌داده است. در راستای کاهش خسارات ناشی از سیلاب و مدیریت سیلاب، ارزیابی احتمال خطر و تهیه نقشه‌های مناطق احتمال خطر امری ضروری می‌باشد. در دهه های اخیر در حوضه آبخیز نکارود سیل های مخرب زیادی رخ داده است. به همین دلیل جهت مدیریت سیلاب، کاهش خسارات و استفاده درست ...  بیشتر

پژوهشی
اعتبارسنجی رادار داپلر در برآورد بارش‌های شدید روزانه در حوضه آبریز دریاچه ارومیه

هاشم رستم زاده؛ میرکامل حسینی؛ سعید جهانبخش اصل؛ محمد امیدفر

دوره 10، شماره 34 ، اردیبهشت 1402، صفحه 122-101

https://doi.org/10.22034/hyd.2023.54058.1661

چکیده
  هدف از این تحقیق، بررسی میزان دقت داده‌های بارش‌های شدید (بارش‌های 25 میلی‌متر به بالا) رادار هواشناسی تبریز در یک دوره 8 ساله (2021-2014) و مقایسه آن‌ها با داده‌های ایستگاهای سینوپتیک در حوضه دریاچه ارومیه می‌باشد. برای مقایسه و ارزیابی بین داده‌های ایستگاه‌های هواشناسی و رادار از آماره‌هایی نظیر، ضریب همبستگی (R) و مجذور میانگین ...  بیشتر

علمی هیدروژئولوژی
ارزیابی ریسک غیرسرطانزایی ترکیبات ازته در منابع تامین آب شرب محدوده ماکو-بازرگان-پلدشت

زهرا صدقی؛ عطا الله ندیری؛ سینا صادق فام؛ سمیه اسدی؛ فرانک سای

دوره 10، شماره 34 ، اردیبهشت 1402، صفحه 139-123

https://doi.org/10.22034/hyd.2023.54394.1668

چکیده
  محدوده ماکو-بازرگان-پلدشت دارای آبخوان کمپلکس(آبرفتی-آهکی-بازالتی) است که برای ارزیابی منابع آبی این محدوده در آبان‌ماه 1400 به تعداد 60 نمونه با پراکندگی و توزیع مناسب از آبخوان کمپلکس منطقه و منابع آب سطحی برداشت شده و پس از آنالیز برای عناصر اصلی، فرعی و کمیاب، مقادیر نیترات، نیتریت و آمونیوم چندین‌ برابر بالاتر از استاندارد نمایان ...  بیشتر

پژوهشی هیدروژئولوژی
طراحی بهینه‌ ابعاد آبشکن با استفاده از الگوریتم چند هدفه جستجوی هارمونی، مطالعه موردی: رودخانه زنجان‌رود

بابک شاهی نژاد؛ حجت الله یونسی؛ مریم میر بیک سبزواری

دوره 10، شماره 34 ، اردیبهشت 1402، صفحه 165-141

https://doi.org/10.22034/hyd.2023.54639.1670

چکیده
  یکی از روش‌های معمول کنترل فرسایش کناری و ساماندهی رودخانه‌ها استفاده از آبشکن است. در این خصوص در نظر گرفتن همزمان چندین هدف مختلف و گاها متضاد در کنار یکدیگر در مطالعات مهندسی رودخانه می‌تواند از اهمیت زیادی برخوردار باشد. به ‌همین منظور در این پژوهش طراحی بهینه‌ی ابعاد با اهداف کمینه کردن هزینه و بیشینه کردن دبی بار بستر مدنظر ...  بیشتر

پژوهشی هیدروژئولوژی
تأثیر پوشش‌گیاهی و فرسایش‌خاک بر‌ کیفیت هیدروژئوشیمیایی آبهای‌سطحی مطالعه‌موردی: حوضه‌آبریز‌ رودخانه‌قُلیان، منطقه‌قالیکوه‌لرستان

امیرسعید حسینی؛ سعید حکیمی آسیابر؛ مژگان صلواتی

دوره 10، شماره 34 ، اردیبهشت 1402، صفحه 191-167

https://doi.org/10.22034/hyd.2023.55146.1677

چکیده
  چکیدههدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین پوشش‌گیاهی و فرسایش‌خاک و تغییر در خصوصیات هیدروژئوشیمیایی آب است. فرسایش‌خاک رابطه نزدیکی با نوع پوشش‌گیاهی و کاربری ‌زمین دارد و می‌تواند کیفیت آب یک منطقه را تغییر دهد. بدین منظور در این تحقیق 15نمونه از آب آبراهه‌های دائمی پیربادوش و گَشون رودخانه‌قُلیان در منطقه‌قالیکوه‌لرستان ...  بیشتر