آبخیزداری
ارائه بهترین برنامه مدیریتی جهت مدیریت جامع حوضه آبریز دوآبی استان تهران با استفاده از ماتریس SWOT و QSPM

مسعود متقیان؛ رضا قضاوی؛ سید حسن علوی نیا

دوره 11، شماره 38 ، فروردین 1403، ، صفحه 140-123

https://doi.org/10.22034/hyd.2024.59630.1716

چکیده
  مدیریت جامع به‌عنوان رویکردی جدید در راستای برنامه‌ریزی، توسعه، مدیریت منابع آب و پوشش گیاهی با تأکید ویژه بر مسائل اقتصادی و اجتماعی و زیست‌محیطی مطرح می‌باشد. هدف از این پژوهش ارائه راهبرد‌های مدیریت جامع حوضه دوآبی با استفاده از مدل SWOT و تعیین اولویت اجرا با QSPM است. برای این منظور ابتدا نقاط ضعف، قوت، فرصت و تهدید حوضه ...  بیشتر

آبخیزداری
بررسی روند تغییرات پارامترهای هیدرواقلیمی تالاب میانکاله، مازندران

کریم سلیمانی؛ سید حسین علوی؛ فاطمه شکریان؛ اسماعیل مختارپور

دوره 10، شماره 37 ، دی 1402، ، صفحه 119-98

https://doi.org/10.22034/hyd.2023.57490.1702

چکیده
  در این مطالعه به بررسی روند تغییرات پارامترهای هیدرواقلیمی تالاب میانکاله با استفاده از آزمون من-‌کندال و شیب سن پرداخته شد. پارامتر‌های دما، بارش و تبخیر از ایستگاه‌های سینوپتیک دشت‌ناز و هاشم‌آباد و همچنین داده‌های دبی از ایستگاه‌های هیدرومتری خلیل محله، تازه‌آباد، باغو و وطنا استفاده گردید. نتایج حاصل از آزمون من‌-کندال ...  بیشتر

آبخیزداری
تحلیل اثر احداث بندهای اصلاحی بر تغییرات منحنی تداوم جریان رودخانه زرچشمه، حوضه آبریز هونجان، استان اصفهان

سیامک دخانی؛ راضیه ایزانلو؛ ابراهیم امیدوار

دوره 10، شماره 35 ، شهریور 1402، ، صفحه 135-120

https://doi.org/10.22034/hyd.2023.56749.1696

چکیده
  احداث سدها می تواند باعث ایجاد تغییرات در رژیم هیدرولوژیکی رودخانه شود. به منظور تنظیم جریان های زیست محیطی مدیریت شده درک تأثیرات بالقوه ساختارهای آبی بر رژیم های هیدرولوژیکی رودخانه ضروری است. در پژوهش حاضر، برای بررسی تغییرات متوسط ماهانه دبی و منحنی تداوم جریان با استفاده از نرم افزار IHA نسخه 7.1.، از آمار ایستگاه هیدرومتری تنگ ...  بیشتر