نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه آبخیزداری، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

3 استادیار، گروه آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

4 معاون فنی و آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی استان مازندران-ساری.

چکیده

در این مطالعه به بررسی روند تغییرات پارامترهای هیدرواقلیمی تالاب میانکاله با استفاده از آزمون من-‌کندال و شیب سن پرداخته شد. پارامتر‌های دما، بارش و تبخیر از ایستگاه‌های سینوپتیک دشت‌ناز و هاشم‌آباد و همچنین داده‌های دبی از ایستگاه‌های هیدرومتری خلیل محله، تازه‌آباد، باغو و وطنا استفاده گردید. نتایج حاصل از آزمون من‌-کندال نشان داد که دما در ایستگاه دشت ناز در فصول بهار و تابستان با اطمینان 95% دارای روند معنی‌دار افزایشی و در فصل زمستان دارای روند معنی‌دار کاهشی است. همچنین در ایستگاه هاشم‌آباد در فصول بهار و پاییز دارای روند افزایشی با سطح اطمینان 95% است. بارش در ماه‌های آذر و بهمن در ایستگاه دشت‌ناز با سطح اطمینان 95% به ترتیب دارای روند کاهشی و افزایشی است. بیشترین تغییرات روند در دبی نیز مربوط به ایستگاه وطنا می‌باشد که در مقیاس سالانه دارای روند کاهشی می‌باشد. تبخیر نیز در ایستگاه دشت‌ناز در فصول پاییز و زمستان دارای روند کاهشی و در فصل بهار دارای روند افزایشی است. همچنین در ایستگاه هاشم‌آباد میزان تبخیر در فصل پاییز دارای روند کاهشی می‌باشد. نتایج حاصل از روش تخمین‌گر شیب سن نشان می‌دهد بارش در ایستگاه دشت‌ناز در آذر ماه برابر با 983/2- و در مقیاس سالانه نیز مربوط به ایستگاه هاشم‌آباد با 283/6- می‌باشد. بیشترین شیب خط روند مثبت ماهانه در بین تمامی پارامترها مربوط به بارش مرداد ماه در ایستگاه دشت‌ناز با مقدار 20/3 می‌باشد همچنین در مقیاس سالانه نیز بیشترین مقدار مربوط به تبخیر در ایستگاه هاشم‌آباد با مقدار 157/2 می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigation of hydro-climate parameters trend changes in Miankaleh Wetland, Mazandaran

نویسندگان [English]

  • Karim Solaimani 1
  • Seyedhossien Alavi 2
  • Fatemeh Shokrian 3
  • Esmaeil Mokhtarpour 4

1 Professor, Remote Sensing Centre, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University

2 M.Sc. Student, Dept. of Watershed Management, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University,

3 Assistant Prof. Dept. of Watershed Management, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University,

4 Deputy Technical and Watershed Management Department of Natural Resources of Mazandaran-Sari province,

چکیده [English]

This study investigated the trend of hydroclimate parameters of the Miankaleh wetland using the Mann-Kendall test and Sen slope estimator. Temperature, precipitation, and evaporation parameters were used from the synoptic stations . Also, the discharge data were used from the hydrometric stations of Khalil Mahalleh, Tazeh Abad, Baghoo, and Vatana stations. The results of the Mann-Kendall test showed that the temperature in the Dashte-Naz station in spring and summer seasons has a significant increasing trend with 95% confidence and a significant decreasing trend in winter. Also, there is an increasing trend in Hashem Abad station, with a 95% confidence level in the spring and autumn seasons. Precipitation in Dashte-Naz station with a 95% confidence level has a decreasing and increasing trend, respectively. The most frequent trend changes in Dubai are related to Vatana station, which has a decreasing trend on an annual scale. Evaporation in Dashte-Naz station has a decreasing trend in the autumn and winter seasons and has an increasing trend in spring. Also, in Hashem Abad station, the evaporation rate in autumn has a decreasing trend. The Sen slope estimator method results showed that precipitation in Dashte-Naz station in December was -2.983, and on the annual scale, it is related to Hashem Abad station with -6.283. The highest monthly positive trend line slope of all parameters is related to August precipitation in Dashte- Naz station with a value of 3.20, and the highest annual scale is related to evaporation in Hashem Abad station with a value of 2.157.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mann-Kendall test
  • Sen slope estimator
  • Hydroclimate
  • Miankale wetland