نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه مرتع و آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین

2 دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیز، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه کاشان، ایران

3 عضو هیئت علمی گروه مرتع و آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه کاشان

چکیده

احداث سدها می تواند باعث ایجاد تغییرات در رژیم هیدرولوژیکی رودخانه شود. به منظور تنظیم جریان های زیست محیطی مدیریت شده درک تأثیرات بالقوه ساختارهای آبی بر رژیم های هیدرولوژیکی رودخانه ضروری است. در پژوهش حاضر، برای بررسی تغییرات متوسط ماهانه دبی و منحنی تداوم جریان با استفاده از نرم افزار IHA نسخه 7.1.، از آمار ایستگاه هیدرومتری تنگ اسفرجان در خروجی حوضه هونجان (استان اصفهان) استفاده شد. مقدار جریان ماهانه در دوره بعد از احداث بندهای اصلاحی نسبت به دوره قبل از احداث بندها کاهش داشته است. همچنین منحنی تداوم جریان در تمام فصل ها قبل از احداث بندهای اصلاحی بالاتر از حالت بعد از احداث است. تفسیر منحنی های تداوم جریان بیانگر اثر کاهشی بندهای اصلاحی در همه ی انواع جریان است. شاخص های هیدرولوژیکی جریان (شاخص دبی نرمال در حالت پرآبی، شاخص دبی نرمال در حالت کم آبی، شاخص دبی عادی یا نرمال)، در دوره بعد از احداث نسبت به دوره قبل از احداث کاهش داشته است. در تمام ماه های سال به غیر از ماه های فوریه، مارس و آوریل نرخ کاهش شاخص دبی نرمال در حالت کم آبی (Q75) بیشتر از شاخص دبی نرمال در حالت پر آبی (Q25) بود. شاخص دبی نرمال در حالت پرآبی بعد از احداث بندهای اصلاحی در فصل بهار بیش تر از سایر فصل ها کاهش داشته است. شاخص دبی نرمال در حالت کم آبی در فصل زمستان و پاییز (91 درصد) و تابستان (90 درصد) کاهش بیش تری نسبت به بهار داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis of Check-dam effects on flow duration curve alteration of the Zarcheshmeh River- Hoonejan watershed, Isfahan Province

نویسندگان [English]

  • Razieh Izanloo 2
  • Ebrahim Omidvar 3

2 Phd student of watershed management,, Faculty of Natural Resources and Earth Sciences, Kashan University, Iran

3 Faculty of Natural resources, University of Kashan

چکیده [English]

The damming can cause changes in the hydrological regime of the river. There is a crucial need to understand the potential impacts of water structures on river hydrologic regimes in order to set managed environmental flows. In this study, the statistics of Tang Esferjan hydrometric station at the outlet of Hoonejan watershed (Isfahan province) were used to investigate the monthly average discharge and flow duration curve alteration using IHA software (version 7.1). The amount of monthly flow has decreased in the post impact compared to the pre impact period. The flow duration curve is higher in all seasons before the construction of check-dams than after construction. The interpretation of flow duration curves shows the reducing effect of correction clauses in all types of flow. The hydrological indicators of the stream (normal discharge index in the high flow condition, normal discharge index in the low flow condition and normal discharge index) have decreased in the post-impact period compared to the pre-impact period. In all months of the year, except for February, March and April, the rate of decrease of the normal discharge index in the low flow condition (Q75) was higher than the normal discharge index in the high flow condition (Q25). The normal discharge index in the high flow condition has decreased more in the spring season than in other seasons after damming. The normal discharge index in the low flow condition in winter, autumn (91%) and summer (90%) has decreased more than in spring.

کلیدواژه‌ها [English]

  • IHA
  • watershed structure
  • water resources management
  • human activities
  • damming