دوره و شماره: دوره 7، شماره 25، زمستان 1399، صفحه 1-204 

علمی

1. اثر تغییر اقلیم بر رواناب حوضه آبریز سیلاخور - رحیم آباد لرستان

صفحه 17-1

10.22034/hyd.2021.32443.1474

زیبا کونانی؛ علیرضا ایلدرمی؛ حسین زینی نوند؛ حمید نوری


3. طبقه‌بندی و تحلیل ژئومورفولوژیکی بخشی از رودخانه حمزه‌خانلو با استفاده از مدل رزگن

صفحه 59-39

10.22034/hyd.2021.39301.1527

فریبا اسفندیاری درآباد؛ رسول بخشنده؛ مسعود رحیمی؛ خدیجه حاجی؛ رئوف مصطفی‌زاده


8. شناسایی مناطق سیل‌خیز شهر شیراز با استفاده از TOPSIS-GIS

صفحه 159-139

10.22034/hyd.2021.43413.1565

هادی عبدالعظیمی؛ سید حسین روشان؛ سید امیر شمس‌نیا؛ حمیدرضا شاهینی‌فر