ژئومورفولوژی
تعیین الگوی فرکتالی در بازه‌ای از رودخانه قره‌سو استان اردبیل

رئوف مصطفی‌زاده؛ فریبا اسفندیاری؛ احمد ناصری؛ احمد عبیات؛ مریم ادهمی

دوره 10، شماره 37 ، دی 1402، ، صفحه 97-81

https://doi.org/10.22034/hyd.2023.57428.1700

چکیده
  بعد فرکتال نمایه‌ای قوی و مهم در انعکاس خصوصیات فیزیکی و مورفولوژی رودخانه بوده و ارتباط تنگاتنگی با سایر ویژگی‌های فیزیکی و هندسی رودخانه‌ها دارد. در تحقیق حاضر به‌منظور بررسی وضعیت پیچان‌رودی رودخانه قره‌سوی استان اردبیل براساس الگوی فرکتال از روش شمارش جعبه‌ای استفاده شد، سپس با استفاده از روش ‌همبستگی پیرسون، ارتباط میان ...  بیشتر

رفتار فرکتالی و ارتباط آن با خصوصیات هیدرومورفومتری حوضه‌های آبریز دامنه‌ی شمالی بینالود

عذرا خسروی؛ عادل سپهر؛ زهرا عبدالله‌زاده

دوره 3، شماره 9 ، اسفند 1395، ، صفحه 1-20

چکیده
  در این پژوهش، روابط بین ابعاد فرکتال با خصوصیات مورفومتری حوضه­های آبریز دامنه­ی شمالی بینالود مطالعه شده است. هدف مقاله، محاسبه­ی ابعاد فرکتال حوضه­های مورد مطالعه و مقایسه­ی نتایج آن با خصوصیات مورفومتری آنها و تحلیل رفتار فرکتالی این حوضه­ها بوده است. در ابتدا رودخانه­های طرق، گلستان، اسجیل، گلمکان، فریزی و اخلمد ...  بیشتر