ارزیابی کارایی مدل‌های سری زمانی و فازی در مدل‌سازی دبی ماهانه (مطالعه ی موردی: حوضهی‌‌‌ آبخیز کوه سوخته)

نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، آبخیزداری، دانشکده ی منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

2 گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین،دانشگاه شهرکرد

3 استادیار، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده ی منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

4 ستادیار، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده ی منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

چکیده

تحلیل پدیده‌های هیدرولوژیکی با استفاده از سری زمانی ازجمله موضوعات مهم در هیدرولوژی است. در تحقیق حاضر از مدل رگرسیون کمترین مربعات فازی و مدل ARIMA برای شبیه‌سازی دبی ماهانه در حوضه­ ی آبخیز کوه سوخته استفاده گردید. طول دوره­ ی آماری 25 سال در نظر گرفته شد. در مدل خود همبسته تجمعی میانگین متحرک، ابتدا شناسایی مدل و مرتبه­ ی آن و در مرحله­­ ی بعد تخمین پارامترها و کفایت مدل مورد بررسی قرار گرفت. در مدل رگرسیون کمترین مربعات فازی با در نظر گرفتن عدم قطعیت حاکم بر سیستم‌های طبیعی، از تابع عضویت مثلثی متقارن استفاده شد. جهت مقایسه­ ی کارایی دو مدل در پیش‌بینی دبی ماهانه، آمار هواشناسی و هیدرومتری مورداستفاده قرار گرفت. دبی ماهانه مدل‌سازی شده توسط مدل‌های ARIMA و رگرسیون کمترین مربعات فازی با استفاده از شاخص‌های مختلف ازجمله شاخص نش- ساتکلیف با هم مقایسه شدند که مقدار آن به ترتیب 84/0 و 88/0 برای کارایی مدل‌ها به دست آمد که نشان‌دهنده ­ی کارایی بهتر رویکرد رگرسیون کمترین مربعات فازی در برآورد دبی با مقادیر زیاد، نسبت به مدل سری زمانی است. ولی مدل ARIMA در برآورد دبی با مقادیر کم، ‌دقت بیشتری دارد.

تازه های تحقیق

-

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Efficiency of Time Series and Fuzzy Models in Monthly Discharge Modeling (Case Study: Kohsukhteh Watershed)

نویسندگان [English]

  • Sodabeh Behyan Motlagh 1
  • Afshin Honarbakhsh 2
  • Khodayar Abdolahi 3
  • Mehdi Pajouhesh 4
1 Associate Professor, Department of Rangland and Watershad Management, Shahrekord University
2 Faculty of Natural Resources and Earth Science, Shahrekord University
3 Assistant Professor, Department of Rangland and Watershad Management, Shahrekord University
4 Assistant Professor , Department of Rangland and Watershad Management, Shahrekord University
چکیده [English]

1-Introduction
Streamflow modeling is an important attitude generally considered for planning and management of water resources as well as watershed management practices. Thus it is highlighted as one of the fundamental issues in applied hydrology. It is also one of the methods used for modelling streamflow processing methods, which is considered as one of the common black–box methods that correlates input and output data. Regression techniques and time series models have been derived from data processing methods.
Since 1962, use have been made of hydrologic as well as stochastic methodsfor flow discharge modeling asAutoregression (AR),  Moving Average (MA),  Autoregressive Moving Average (ARMA) and Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) statistical models were introduced.
Application of both fuzzy and time series models in discharge modeling of conducted studies, have shown the appropriate results of discharge estimation. The purpose of this study wasto evaluate the performance of two time series models (ARIMA) and fuzzy least squares regression

 

with symmetric triangular membership function in streamflow modeling. Consideringthe background of the research, the least squares fuzzy regression method had not been used and no comparisons have been made between this model and time series model. Since both models arefrom black-boxed family, the present study have used both models and their efficacy have been evaluated.
2-Methodology
This study aimed atsimulating the average monthly discharge of KoheSokhteh Watershed. This region has been located inShahrekord, Boroujen and Kiar in Chaharmahal and Bakhtiari province.The monthly data and an average of 25 yearshave been used.  The ARIMA model investigates the modelling of auto-correlated and random components shown as .It has to be noted that the values cannot be negative.
-Identification of the type and rank of model for investigating timeseries models
The autocorrelation function (ACF) and the partial autocorrelation function (PACF) were used in order to determine the type and rank of the time series model. Having diagnosed model`s ranks, a modal of model`s figure is identified and model`s parameters are appointed through obtained correlational function. ACF charts are obtained with k delay.
 The other way for expressing the time dependency of the time series data is to define the PACF function. If beconsidered as partial autocorrelation function with k delay,….
-Parameters` estimation and model adequacy
After choosing an appropriate model along with its order, the next step is to estimate the parameters of the selected model. We should calculate the remaining values that follow the normal distribution with a zero

 
 mean using multi-year data for simulated discharge values. Before starting simulation, data is transformed to a normal data set.
-Calculating the relationship between fuzzy least squares` regression model
In this section, the dependent variable of discharge is considered as a fuzzy dataset and observations related to independent variables (precipitation, evaporation, squer root, lag time) are consideredas non-fuzzy variables.  Based on this type of data and taking the 20 percent as theallowance error for the measured data, a model with fuzzy coefficients is fitted to the data.
-Data used in the model
The data was provided based onobserved data of observation matrices as well as matrix A. The matrices s and y, and also the matrices a and σ, were calculated. If Rank (x)=n+1, then the matrix A would bea definite positive. If A wasa definite positive, it would havea reverse A-1, andthe relation between σ and α would haveunique answers.
-Description of the performance of least squares fuzzy regression model in watersheds
With regards to the matrix X, the observation matrix (matrix X) was calculated for watersheds. Then the calculation proceeds using the matrix of observations and matrix A. Matrix A was calculated for three of the watersheds. After calculating the matrix A, the y vector (discharge observation values) was calculated for watersheds. Then the s vector wascalculated for each watershed. Finally, the optimal fitted model applied to the data as well as α and σ matrices were obtained.
3-Results
In order to develop time series models, it was identified in the initial analysis that once applying differentials forconverting an unstable time series to a static time series was sufficient. Nextstep wasidentifying the order of the model. ACF as well asPACF graphshave been utilized. ACF suggested MA and PACF suggested AR. Subsequently a combination of MA and AR was proposed for modeling this series. The parameters of the selected model were calculated using the MINITAB software based on the information extracted from PACF and ACF. Standard errors of the parameters for the selected model were relatively small, indicatingthe applicability of the parameters in modeling.
-Fuzzy least squares regression
-Estimated discharge
The values of estimated discharge of watersheds were calculated using fuzzy least squares regression. The results of the estimated discharge have been shown in Table 2.
4-Discussion and conclusion
To investigate the efficiency of the ARIMA time series model and fuzzy model at monthly forecasting scale, ARIMA model as well as fuzzy least squares regression models were utilized. Both models properly predictedmonthly discharge. The predicted discharge values using ARIMA model were lower than the observed discharge values. In the fuzzy least-squares regression model, peak discharge was well modelled but discharge with low values had further differences with the observations.
During the calibration phase, the fuzzy least squares regression model showed a Nash-Sutcliff coefficient of 88% and ARIMA (211)(111)   model had a Nash-Sutcliff coefficient of 84%. The least squares fuzzy regression model with low difference showed a superior to ARIMA model. The fuzzy least squares regression model`s superiority showed less effect of seasonal changes in predicting discharge, which was in contrast to Moayeni et al. (18) research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ARIMA
  • Fuzzy least squares regression
  • autoregressive model
  • Moving average model
  • Stochastic models
Banihabib, M.B., Bandari, R., Mosavi Nadoshani, S. (2012). Analysis Ability of the Autoregressive Integrated Moving Average Model for Forecasting of Reservoir Daily Inflow of Dez Reservoir with Two-year lead Time.Juornal of Irrigation and Water Engineering, 2(3), 46-57.
Barry, RG., Carleton, A.M. (2001). Synoptic and dynamic climatology. Psychology Press.
Bazrafshan, O., Salajegheh,A., Fatehi, A., Mahdavi, M., Bazrafshan, J., Hejabi,S. (2014) . Comparison of stochastic models and conceptual models in hydrological drought forecast (case study: Karkheh River Basin). Journal of Rangeland and Watershed Management, 66(4),493-508.
Box, GE., Pierce, D.A. (1970). Distribution of residual autocorrelations in autoregressive-integrated moving average time series models. Journal of the American statistical Association, 65(332), 1509-1526.
Celmiņš, A. (1987). Least squares model fitting to fuzzy vector data. Fuzzy sets and systems,  22 (3), 245-269.
Diamond. P. (1987). Least squares fitting of several fuzzy variables, In Preprints of Second IFSA World Congress.Tokyo, Japan, 329-331.
Farahi, G., khodashenas, S.R., Alizadeh, A. (2011). Sediment estimation of watersheds in northern Khorasan province using fuzzy regression model. Iran-Watershed Management Science & Engineering, 5(15), 11-25.
Fashae, O.A., Olusola, A.O., Ndubuisi, I., Udomboso, C.G. (2019). Comparing ANN and ARIMA model in predicting the discharge of  River Opeki from 2010 to 2020. River research and applications35(2), 169-177.
Ghahreman, N., Gharekhani, A. (2011). Evaluation of Random Time Series Patterns in Estimation of Pan Evaporation(Case Study: Shiraz Station). Journal of Water Research in Agriculture, 22(81), 1-32.
Goodarzi, L., Roozbahani, A. (2017). An Evaluation of ARIMA and Holt Winters Time Series Models for Forecasting Monthly Precipitation and Monthly Temperature (Case Study: Latian Station). Journal of Irrigation Science and Engineering, 40(30), 137-149.
Hipel. K.W & A.I. McLeod., (1994). Time series modelling of water resources and environmental systems. Elsevier,Apr 7.
Javidi Sabaghian, R., Sharifi, M.B. (2009). Using Stochastic Models in River Flow Simulation and Forecasting Average Annual River Flow by Time Series Analysis. First International Water Resources Conference, Shahroud University, Shahrood.
Kholghi, M., Ashrafzadeh, A., Maalmir, M. (2009).  Monthly Low-Flow Forecasting Using a Stochastic Model and Adaptive Network Based Fuzzy Inference System. Journal of Iran-Water Resourses Research, 5(2), 16-26.
Matin Zadeh, M.M., Fatahi, R., shayannejad, M., Abdolahi, Kh. (2011). Estimation and Reconstruction of 24-Hour Maximum Rainfall Data in Chaharmahal va Bakhtiari Province Using Fuzzy Regression. Iranian Water Researches Journal, 5(8),179-186.
Mirzapour, H., Heidari Zadi, Z. (2016). Comparison of the Efficiency of Seasonal ARIMA Series Modeling on Simulation of Monthly Average Discharge of Afrin Kashkan and Kaka Reza Rivers, Environmental Management, 1(5), 25-34.
Mirzapour.H., Tahmasebipou. N.,(2018). Predicting the monthly discharge of KAKAREZA River using time-series models ARIMA seasonal, Journal of Wetland Ecobiology (JWEB) , 34, ,75-86.
Mishra, S., Saravanan, C. V., Dwivedi, K. (2015). Study of Time Series Data Mining for the Real Time Hydrological Forecasting: A Review. International Journal of Computer Applications, 117)23(.
Mobaraki,O., Davodian, A.R., Pajouhesh, M., Veisi, A.(2012). Sediment Load Modeling of Two Zayandehrood Upper Watersheds Using Fuzzy Least Squares Regression. Quantitative geomorphological Research, 1(4),73-84.
Moeeni, H., Bonakdari, H., Fatemi, S.E., Ebtehaj.(2016). Modeling the Monthly Inflow to  Jamishan Dam Reservoir Using Autoregressive Integrated Moving Average and Adaptive Neuro- Fuzzy Inference System Models. Journal of Water and Soil Science, 26(1), 273-285.
Momeni, M. (2008). Modern Issues in Operations Research, Second Edition, Faculty of Management, University of Tehran.

Nadiri, A ., Vahedi, F., Asghari Moghaddam, A.(2017). Groundwater Level Prediction Using Supervised Committee Fuzzy Logic (Case Study: Meshginshahr Plain). Journal of Hydrogeomorphology, 2(6),115-134.

Noury, M., Khatami, H.R. ,  Moeti, M.T., Barani, G. (2008). Rainfall-Runoff Modeling Using Fuzzy Methodology. Journal of Applied Sciences, 8(16), 2851-2858.
Ozelkan, E.C., Duckstein, L. (2001). Fuzzy conceptual rainfall–runoff models. Journal  of  hydrology, 253 (1-4), 41-68.
Parviz, L., Kholghi, M., Fakherifard, A .(2009). Forecasting Annual Streamflow Using Autoregressive Integrated Moving Average Model and Fuzzy Regression. Journal of Water and Soil Science, 19(1), 65-83.
Salas. J.D. (1980). Applied modeling of hydrologic time series, Water Resources Publication.
Şen. Z. (1998). Small sample estimation of the variance of time averages in climatic time series. International journal of climatology,18(15),  1725-1732.
Shayannejad, M. (2007). Comparison of Artificial Neural Network Methods and Fuzzy Regression in Hydraulic Analysis of Flow Through Rock Dam .Iranian Water Researches Journal, 1(1), 11-16.
Sriram,  A.V., Rashmi, C.N. (2014). A Model for Evapotranspiration by Fuzzy Least Squares Method. IOSR Journal of Mechanical and Civil Engineering (IOSR-JMCE). 2278-1684.
Tanaka, H. (1982). Linear regression analysis with fuzzy model. IEEE Transaction Systems Man and Cybermatics, 12(6), 903-907.
Thomas, H.A ., Fiering, M.B.  (1962). Mathematical synthesis of streamflow sequences for the analysis of river basins by simulation. Design of water resource systems, 459-493.
Valipour, M., Banihabib, M.E., Behbahani, S.M. (2012). Parameters estimate of autoregressive moving average and autoregressive integrated moving average models and compare their ability for inflow forecasting. Journal of Math Stat, 8(3), 330-8.
Wang, W., Van Gelder, P.H., Vrijling, J.K. (2005). Long-memory in streamflow processes of the Yellow river, InIWA international conference on water economics, statistics, and finance, 8-10.
Zadeh, L.A. (1996). Fuzzy sets, In Fuzzy Sets, Fuzzy Logic, and Fuzzy Systems: Selected Papers by Lotfi A Zadeh,World Scientific Publishing, 394-432.