بررسی تأثیر تغییرات اقلیمی آینده بر تغییرات دبی رودخانه‌ی هروچای اردبیل با استفاده از مدل‌های SWAT و LARS-WG

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضوء هیئت علمی گروه مرتع و آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه کاشان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشکده‌ی منابع طبیعی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران.

3 استادیار گروه آبخیزداری، دانشکده‌ی منابع طبیعی، دانشگاه کاشان،کاشان، ایران.

4 دانشجوی دکتری آبخیزداری، دانشکده ی منابع طبیعی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران.

چکیده

چکیده
آگاهی از نحوه تغییرات دبی رودخانه و به دنبال آن تغییرات ویژگی­های کمی آب، می­تواند کمک شایانی به مدیریت و برنامه­ریزی منابع آب نماید. میزان اثرات زیست محیطی و اقتصادی- اجتماعی تغییرات دبی رودخانه، در مدیریت آب زیست محیطی بسیار حائز اهمیت است. لذا در این تحقیق، به منظور بررسی تغییرات کمی آب رودخانه­ی هروچای اردبیل، دبی رودخانه با استفاده از مدل SWAT شبیه­سازی گردید. در ادامه با استفاده از مدل اقلیمی LARS-WG داده‌های دما و بارش به صورت روزانه تحت سه سناریو A2، B1 و A1B برای دوره­ی 2040-2014 استخراج و داده­های شبیه­سازی شده به مدل SWAT وارد و مدل برای دوره­ی آماری مذکور اجرا گردید. بر اساس نتایج حاصل از پیش­بینی بارش، تحت شـرایط دو سناریو A2 وB1 بارش در دوره­ی پیش­بینی افـزایش خواهد یافت ولی کاهش بارش تحت شرایط سناریوA1B  اتفاق خواهد افتاد. نتایج شبیه­سازی دبی نشان داد که مدل SWAT طی دوره­ی واسنجی و اعتبارسنجی به ترتیب با ضریب کارایی 81/0 و 84/0 دارای عملکرد قابل قبولی بوده است. سایر نتایج، افزایش دبی را بر اساس نتایج دو سناریو A2 و B1 و کاهش دبی را بر اساس نتایج سناریو A1B نشان می­دهد.

تازه های تحقیق

-

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of the Effects of the Future Climate Change on Discharge Variation of the Herochay River using SWAT and LARS-WG

نویسندگان [English]

  • Reza Ghazavi 1
  • Maysam Nadimi 2
  • Ebrahim Omidvar 3
  • Rasul Imani 4
1 Associate professor, University of Kashan, Kashan, Iran, (Corresponding author), E-mail:ghazavi@kashanu.ac.ir.
2 M.S Student, University of Kashan, Kashan, Iran
3 Assistant professor, University of Kashan, Kashan, Iran.
4 Ph.D Student, University of Kashan, Kashan, Iran
چکیده [English]

Abstract
Introduction
Information about river flow change and subsequent changes in water quality characteristics can help to manage and plan water resources. The environmental and socio-economic impacts of river flow changes are very important in an environmental water management. Climate change is an important challenge that should influence different parts of human life on earth such as rivers and lakes. The Evaluation of the impact of climate change phenomenon on the hydrological processes of rivers can decrease the challenges of managers and planners of water resources in the next period. The selection of suitable models is important for evaluation and prediction of the effects of climate changes on rivers and watershed discharge. Several hydrological models were used to evaluate the effects of climate change on a hydrological cycle. The Soil and Water Assessment Tool (SWAT) has been extensively used, mainly by hydrologists for watershed hydrology related subjects, since 1993. SWAT model should include both a forecasting model and weather generating model. This means that the generated weather data of the future should be presented to SWAT model for forecasting future rainfall and temperature. This is a new possibility for future river and watershed hydrology studies. The main aim of this study was to evaluate the effect of the future climate change on river discharge of the Heruchay River in Ardebil using SWAT model.
Methodology
In this study SWAT2009 model was used to in investigate and predict the quantitative changes of the discharge of the Heruchay River. For the period of 2014-2041, the daily rainfall and temperature data were predicted under three scenarios of A2, B1, and A1B, using LARS_WG climate model. The simulated data was used as the entered information of SWAT model and the model was implemented for 2014-2041 period.
SWAT is a river basin scale model that should work on a daily time-step. It was developed to predict the effect of the management decisions and climate change on the water cycle. In this study, SWAT model was used for its ability to simulate and forecast stream flow and evaluate the effect of climate change on river discharge.
A topographical map (Digital Elevation Model), climate data (daily rainfall, Maximum and minimum temperature), and soil and land use maps were prepared using GIS and measured data. As the precipitation is an important key input that influences flow and mass transport of the rivers, 5 rainfall gauging stations and 2 weather stations located in the study watershed were used.
 
Result and Discussion
The results of this study showed that SWAT model had an acceptable performance for discharge simulation during calibration and validation periods with coefficients of variation of 0.81 and 0.8 respectively for calibration and validation.  Based on the results of A2 and B1 scenarios, the flow rate of the study river increased, whereas a decrease in the flow rate was predicated based on the results of the A1B scenario. The results of the climatic model indicated that the pattern of the rainfall should change in the prediction periods as the rainfall decreases in the winter and spring, while it increases in the summer. 
Conclusion
This study offered a methodology for flow simulation and forecasting of future discharge via SWAT model. The effects of future climate change on flow quantity were examined. In this study, SWAT model was used to predict the impact of the future climate changes on river discharge. Model evaluation was done via Nash and Sutcliffe (NS), coefficients of determination (R2), P-factor, and R-factor. After model calibration, the predicted data under several climatic scenario were presented to the model. The results showed that the average of discharge will increase based on the A2 and B1 scenarios, while it will decrease under the A1B scenario.  Therefore, it can be concluded that SWAT is a suitable model for discharge simulation in semi-arid areas. The results of this study also indicated that the combination of the results of LARS-WG and SWAT model should lead to an acceptable prediction of hydrological behavior of the rivers. It is important to notice that in this study only the effects of climate change on river discharge was evaluated. For a sustainable management strategy, other aspects of the watershed such as population pattern changes, land use change, and industrial development should be considered. The impact of the climate and land use change on water quality and soil erosion should also be investigated in the future studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Climate change
  • Water quantity
  • LARS-WG model
  • SWAT
  • Heruchay River
منابع
- بحری، معصومه و احسان زاحدی (1395)، بررسی اثرات تغییر اقلیم بر رژیم جریان هیدرولوژیکی جریان سطحی رودخانه­ی حوضه­ی آبخیز اراز کوه، نشریه­ی تحقیقاتی کاربردی علوم جغرافیایی، دوره­ی 132، شماره­ی 42، صص132-109.

- بسالت­پور، علی­اصغر؛ ایوبی، شمس­الله؛ حاج­عباسی، محمدعلی و احمد جلالیان (1393)، واسنجی و اعتبارسنجی مدل SWAT با استفاده از الگوریتم پرندگان برای شبیه سازی رواناب و رسوب در یک حوضه­ی آبخیز کوهستانی، نشریه­ی مدیریت خاک و تولید پایدار، دوره­ی 4، شماره­ی 4، صص 312-295.

- ثانی­خانی، هادی؛ دین­پژوه، یعقوب؛ پوریوسف، سعید؛ زمان­ژاد قویدل، سروین و بهاره صولتی (1392)، بررسی اثرات تغییر اقلیم بر رواناب حوضه­های آبخیز (مطالعه­ی موردی: حوضه­ی آبخیز آجی­چای در استان آذربایجان شرق)، نشریه­ی آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی)، دوره­ی 27، شماره­ی6، صص 1234-1225.

- ذهبیون، باقر؛ گودرزی، محمدرضا و علیرضا مساح بوانی (1389)، کاربرد مدل SWAT در تخمین رواناب حوضه در دوره­های آتی تحت تأثیر تغییر اقلیم، پژوهش­های اقلیم­شناسی، دوره­ی 1، شماره­ی 4-3، صص 60-45.

- عابدی، زهرا (1393)، ارزیابی تغییر اقیلم بر دبی جریبان ماهانه با کاربرد مدل SWAT در حوضه­ی آبخیز هروی چای استان آذربایجان شرقی، پایان­نامه­ی کارشناسی ارشد، دانشگاه ارومیه، دانشکده­ی منابع طبیعی دریا، 142 صفحه.
- علیزاده، یاسر (1394)، بررسی اثرات تغییر اقلیم بر رواناب دوره­ی آتی با استفاده از مدل SWAT (مطالعه­ی موردی: حوضه­ی بالادست ایستگاه تمر)، پایان­نامه­ی کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، 152 صفحه.
- قربانی، خلیل؛ سهرابیان، الهه؛ سالاری جزی، میثم و محمد عبدالحسینی (1394)، پیش­بینی اثر تغییر اقلیم بر روند دبی ماهانه­ی رودخانه با بکار بردن مدل هیدرولوژیکی IHACRES (مطالعه­ی موردی: حوضه­ی آبخیز گالیکش)، نشریه­ی حفاظت آب و خاک، دوره­ی 5، شماره­ی، صص 34-18.
- منصوری، بهاره؛ احمدزاده، حجت؛ مساح بوانی، علیرضا؛ مرید، سعید؛ دلاور، مجید و سعید لطفی (1393)،بررسی اثرات تغییر اقلیم بر منابع آب حوضه­ی زرینه­رود با ستفاده از مدل SWAT، نشریه­ی آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی)، جلد 28، شماره 6، صص 1203-1191.
-Bussi, G., Francés, F., Horel, E., López-Tarazón, J.A., Batalla, R.J. (2014), Modelling the impact of climate change on sediment yield in a highly erodible Mediterranean catchment, J. Soils Sediments, Vol. 14, PP. 1921–1937.

-Chu, T.W., Shirmohammadi, A. (2004), Evaluation of the SWAT Model’s Hydrology Component in the Piedmont Physiographic Region of Maryland, American Society of Agricultural and Biological Engineers (ASABE), Vol. 47, PP. 1057-1073.

-Ficklin, D.L., Stewart, I.T., Maurer, E.P. (2013), Climate Change Impacts on Streamflow and Sub basin-Scale Hydrology in the Upper Colorado River Basin, Journals.plos, Vol. 3, PP. 71-85.
-Leong Tan, M., Ibrahim, AB., Yusop, Z., Chua, P. Chan N.W. (2017), Climate change impacts under CMIP5 RCP scenarios on water resoources of the Kelantan River Basin, Malaysia, Atmospheric Research, Vol. 189, PP. 1-10.

-Lin, B., Chen, X., Yao H., Chen, Y., Liu, M., Gao, L., James, A., (2015), Analyses of landuse change impacts on catchment runoff using different time indicators based on SWAT model, Ecological Indicators, Vol. 58, PP. 55-63.

-Manoj, K., Gassman, P.W., (2014), Changes in hydrology and streamflow as predicted by a modelling experiment forced with climate models, Hydrol. Process, Vol. 28, PP. 2772–2781.

-Molina-Navarro, E., Trolle, D., Martínez-Pérez, S., Sastre-Merlín, A., Jeppesen, E. (2014), Hydrological and water quality impact assessment of a Mediterranean limno-reservoir under climate change and land use management scenarios, Journal of Hydrology, Vol. 509, PP. 354-366.
-Navarro, M.E., Alegría, H.M., Pérez, M.S., Hernández, R.J., Moctezuma, M.A., Merlín, S.A. (2016), Hydrological modeling and climate change impacts in an agricultural semiarid region. Case study: Guadalupe River basin, Mexico, Agricultural Water Management, Vol. 175, PP. 29-42.
-Parajuli, P.B., Jayakody, P., Sassenrath, G.F., Ouyang, Y., (2016), Assessing the impacts of climate change and tillage practices on stream flow, crop and sediment yields from the Mississippi River Basin, Agricultural Water Management, Vol. 168, PP. 112-124.
-Pruski F.F., Nearing, M.A. (2002), Runoff and soil-loss responses to changes in precipitation: A computer simulation study, Journal of Soil and Water Conservation, Vol. 57, No. 1, PP. 7-16.

-Romagnoli, M., Portapila, M., Rigalli, A., Maydana, G., Burgués, M., García, C., (2017), Assessment of the SWAT model to simulate a watershed with limited available data in the Pampas region, Argentina, Science of The Total Environment, Vol. 596-597, PP. 437–450.

-Rostamian, R., Jaleh, A., Afyun, M., Mousavi, S.F., Heidarpour, M., Abbaspour, K. (2008), Application of a SWAT Model for Estimating Runoff and Sediment in Two Mountainous Basins in Central Iran, Journal of Hydrological Science, Vol. 53, PP. 977-988.
-Santra, P. Das, B.S. (2013), Modeling Runoff from an Agricultural Watershed of Western Catchment of Chilika Lake through Arc SWAT, Journal of Hydro- Environment Research, Vol. 7, PP. 261-269.

-Shi, H.Y., Wang, G.Q. (2015), Impacts of climate change and hydraulic structures on runoff and sediment discharge in the middle Yellow River, Hydrological Processes, Vol. 29, No. 14, PP. 3236–3247.

-Woznicki, S.A., Nejadhashemi A.P., Parsinejad A. (2015), Climate change and irrigation demand: Uncertainty and adaptation,Journal of Hydrology: Regional Studies, Vol. 3, PP. 247–264.
-Xu Y.P., Zhang X., Ran Q., Tian Y. (2013), Impact of climate change on hydrology of upper reaches of Qiantang River Basin, Est china, Journal of Hydrology, Vol. 483, PP. 51–60.

-Yates, D.N., and Strzepek, K.M. (1998), Modeling the Nile basin under climate change, Journal of Hydrologic Engineering, Vol. 3, No. 2, PP. 98–108.