تغییرات ژئومورفولوژیکی سازند گچساران ناشی از آبگیری سد گتوند علیا، با استفاده ازتکنیک تداخل‌سنجی تفاضلی رادار

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیای طبیعی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران، تهران، ایران.

2 استاد گروه جغرافیای طبیعی، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران

3 استادیار گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران، تهران، ایران.

چکیده

چکیده
تصاویر ماهواره‌ای به علت دید وسیعی که از یک منطقه ایجاد می‌کنند و همچنین به دلیل پوشش تکراری منظم، به عنوان یکی از ابزارهای مهم مدیریت منابع زمینی قلمداد می‌شوند. با استفاده از فن­آوری سنجش از دور، خصوصاً تداخل سنجی راداری (InSAR) می­توان حرکات و تغییرات ناشی از پدیده­هایی مانند زمین­لرزه، آتشفشان، یخچال­ها، زمین­لغزش و دیاپیرهای نمکی و دیگر پدید­های نامنظم را مطالعه نمود. در این پژوهش از روش تداخل سنجی تفاضلی راداری به منظور به تصویر کشیدن جابجایی سطح زمین در محدوده سد گتوند علیا و بررسی تغییرات زمانی کوتاه مدت و بلند مدت این حادثه کمک گرفته شده است. 4 تصویر SLC باند C،  سنجنده­ی ASAR ماهواره­ی ENVISAT مربوط به بازه­ی زمانی 2007 تا 2011، در قالب طرح پژوهشی از مرکز فضایی اروپا با گستره­ی 100´100 کیلومتر مربع اخذ شد. از پردازش تصاویر با اختلاف زمانی یک ساله و بیش از یک سال 4 اینترفروگرام مستقل حاصل شد، به منظور حذف اثر توپوگرافی از اینترفروگرام­ها از SRTM DEM منطقه با قدرت تفکیک 90 متر استفاده شد. و پردازش اینترفروگرام­ها به کمک نرم­افزار Sarscape انجام شد. جهت اصلاح اعوجاج تصاویر که در اثر نیروی جاذبه­ی ماه بر روی تصاویر ایجاد می­شود، از فایل DOR-VOR که حاوی اطلاعات برداشتی ماهواره DORIS آژانس فضایی اروپا می­باشد، استفاده شـده است. از نـتایج حاصل از تداخل­سنجی رادار، حداکـثر میزان فرونشست در محدوده­ی مورد مطالعه، حدود 5/3 سانتی متر در سال  محاسبه شده است. نتایج تداخل­نگار به دست آمده در این تحقیق حداکثر نرخ فرونشست را در سازند گچساران و در محدوده­ی معدن نمک عنبل به میزان 5/3 سانتی متر نشان می­دهد.

تازه های تحقیق

-

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Amount of Ground Surface Displacement in the Gotvand Olya Dam Using Differential Radar Interference Technique

نویسندگان [English]

  • Akbar Hashemi Fard 1
  • parviz kardavani 2
  • Farideh Asadian 3
1 Ph.D, Candidate of Natural Geography, Azad University, Science and Research Branch of Tehran, Iran.
2 , Professor Department of Natural Geography Azad University of Science and Research Branch of Tehran
3 - Assistant Professor of Natural Geography, Azad University of Science and Research Branch of Tehran, Iran.
چکیده [English]

Abstract
Introduction
Satellite imagery is considered as one of the most important tools of land resource management, due to the wide vision that emerges from one area and its regular repeated coverage. Using remote sensing technology, in particular radar interferometry (InSAR), it is possible to study the movements and changes caused by phenomena such as earthquakes, volcanoes, glaciers, landslides, salt diopters, and other irregular phenomena. In this research, differential radar interferometry was used to illustrate the displacement of the Earth's surface within the Gotvand Dam area and to investigate the short-term and long-term changes in the incident. There have been several studies conducted to investigate the effects of water reservoirs of lakes and dams, as well as the processing of satellite images of landslides and subsidence. For example, Haghighat-Mehr et al. (2010), using Radar interferometry technique to determine the subsidence rate and Landsat slides of the Hashtgerd plain, used 4 images of the ENVISAT radar during the 4-month period (July 11, 2008 to October 24, 2008), and estimated that the maximum rate of downslope in the plain was 35 mm per month. In addition, Jennat et al. (2009) used the radar interferometry method to determine the surface deformation in the Golpayegan Plain. In the current research, differential radar interferometry was used to illustrate the displacement of the Earth's surface within the Gotvand Dam area and to investigate the short-term and long-term changes in the incident.
Methodology
The term interferometry is derived from the combination of two words including interference and measurement meaning that two waves interact on the surface of the earth. Radar interferometry technique is the combination of two electromagnetic waves on the surface of the earth and the synthetic valve radar technique (Dehghan, 1391). This technique is based on the difference in the ground-back signal phases in two SAR images taken with a time delay or with parallax from an area to extract altitude or information on land surface changes. In order to do this research, 4 images of the SLC Band C, the ASAR satellite ENVISAT for the period of 2007 to 2011, were taken as a research project from the European Space Center with an area of 100 × 100 km2. Through processing of the images with a time interval of one year and more than one year, 4 independent interferograms were obtained. The SRTM DEM region with a resolution of 90 m was used to remove the topographic effects of interferograms. Interfragm processing was performed using Sarscape software. The DOR-VOR file containing the DORIS satellite image capturing information from the European Space Agency was used to correct image distortion caused by the gravitational force of the moon on images. In the first phase of the analysis chain, the data was designed with the aim of constructing the interferometer. Due to the different resolution of this sensor along the radial mile radius (7/80 m) and azimuth (4/5 m), the power dissipation information in line with the range can be converted to the resolution of the earth according to equation (7). A differential interferometer derived from the removal of the topographic effects in the previous stage contains noises that result from the time difference or the time interval received by two radar images. It can also be due to the difference in the basis of the spatial base as well as the resulting spots that have no signal and may result in lower interference imaging; therefore, it is necessary to remove the effects of noise from interference by implementing adaptive filters. Subsequently, the final results of this phase, with the help of Digital Ground Modeling (DTM), were transmitted to Arc GIS for thematic maps. Finally, the results of the landslide detection at the region level, by using field survey and its adaptation to existing information, was controlled and evaluated in the Google Earth environment.
Result, Discussion  and Conclusion
The results of this study indicated that the maximum displacement rate in the region reaches about 3.5 cm per year (from 2007 to 2011). To obtain the final landslide map in the area, after processing the pair of radar images, the existing displacements were identified and in the software environment, these changes were derived from each interferometer, combined, and their common areas were deleted. Also, landslides that occur parallel to the flight of the satellite cannot be removed because the landslides in the direction of vision (LOS) of the PALSAR sensor can be picked up. Based on the results of the radar interferometry, the maximum subsidence level in the study area is estimated to be about 3.5 cm per year. In addition, the maximum subsidence rate in Gachsaran and Anabal salt mine is 3.5 cm.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Gachsaran formation
  • Differential Interference
  • Gotvand Olya Dam
  • Interferogram

منابع

- آخوندزاده، محمدعلی (1384)، نمایش نشست زمین در اثر استخراج مواد نفتی با استفاده از روش SAR اینترفرامتری در سنجش از دور، همایش ژئوماتیک 1384، تهران، ایران.
- احمدیان مقدم، رضا؛ غفوری، محمد و غلامرضا لشکری­پور (2014)، پهنه­بندی خطر زمین لغزش با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی(AHP)، مطالعه موردی: حوضه­ی آبریز سد شیرین­دره، هفتمین کنفرانس زمین­شناسی مهندسی و محیط زیست ایران دانشگاه صنعتی­، شاهرود.
- آذرمی عربشاه­، رباب؛ حافظی مقدس، ناصر؛ اصغری­کلجاهی، ابراهیم و کامران ولیزاده (2015)، پهنه­بندی خطر لغزش دامنه­های مخزن سد ونیار تبریز بعد از آبگیری­، هفتمین کنفرانس بین­المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش­ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری­، شاهرود.
- آقانباتی، سیدعلی (1385)، زمین‌شناسی ایران، انتشارات سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، صص 50–59.
- حقیقت­مهر، پریسا؛ ولدان زوج، محمدجواد؛ تاجیک، رضا؛ جباری، سعید؛ صاحبی، محمودرضا؛ اسلامی، رضا؛ مصطفی، گنجیان و مریم دهقانی ( 1389)، اندازه­گیری فرونشست دشت هشتگرد ناشی از استخراج آب­های زیرزمینی با استفاده از تکنیک تداخل­سنجی راداری، همایش ژئوماتیک 89، تهران، سازمان نقشه­برداری کشور.
- شریفی­کیا، محمدرضا­ (1391)­، تعیین میزان و دامنه­ی فرونشست زمین به‌کمک روش تداخل‌سنجی راداری (D-InSAR) در دشت نوق-بهرمان، مجله­ی برنامه­ریزی و آمایش فضا، دوره­ی 16، شماره­ی 3، پاییز 1391، صص 55-77.
- صفرپور­، زکیه؛ فرزادمهر، جلیل؛ گل­کاریان، علی و مهدی بشیری (2015)، بررسینقش سـنگ­شناسی در بـروز زمین لغزش­های مـحدوده­ی سد بیدواز اسفراین، کـنفرانس بین­المللی توسعه­ی پایدار، راهکارها و چالش­ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری­، 2015-02-25.
- یمانی، مجتبی؛ حسن­پور، سیروس؛ مصطفایی، ابوالفضل و مجید شادمان رودپشتی (1391)، نقشه­ی پهنه­بندی خطر زمین لغزش در حوضه­ی آبخیز کارون بزرگ با استفاده از مدل AHP درمحیط GIS، نشریه­ی جغرافیا و برنامه­ریزی محیطی (مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان)،  زمستان 1391، شماره­ی 4 (پیاپی 48)، صص 39-56.
-Chatterjee, SK. (2002), Cultivation of medicinal and aromatic plants in India: A commercial approach, Proceedings of an International Conference on MAP, Acts Horticulture (ISHS), 576, PP. 191-202.
-Chen, F, Lin, H, Li, Z, Chen, Q, Zhou, J. ( 2012), Interaction between permafrost and infrastructure along the Qinghai–Tibet Railway detected via jointly analysis of C- and L-band small baseline SAR interferometry, Remote Sensing of Environment 123, PP. 532-540.
-Larson, K.J., H. Barasaoslu and M.A. Marino (2001), Prediction of optimal safe groundwater yield and land subsidence in the Los Banos-Kettleman City area, California, using a calibrated numerical simulation model, Journal of Hydrology, Vol. 242, Issues 1–2, 15 February 2001, PP. 79–102.
-Zahra, Sheikhi Kouhsar, Seyed Ali Almodaresi, Ali, Sarkargar Ardakani, Parastoo, Sahebalzamani, (2014), Detecting Ground Subsidence on the Yazd-Ardakan Railway Using Radar Interferometry, J. Appl. Environ. Biol. Sci., 4(12) PP. 254-263, 2014.
Zebker, H.A. Rosen, P.A, Goldstein, R.M, Gabriel, A. & Werner, C.L. (1994),  On the Derivation of Coseismal Displacement Fields Using Differential Radar Interferometry: The Landers Earthquake, Journal of Geophysical Research, 99 (B10), PP. 19617-19634.