شناسایی سیرک های یخچالی زردکوه با تأکید بر ویژگی های ژئومورفومتری

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه خوارزمی

2 دانشیار دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

چکیده
در این پژوهش به منظور شناسایی ویژگی­های کمی شکل سیرک­ها در منطقه­ی زردکوه بختیاری از شاخص‌های ژئومورفومتریک شامل مشتقات درجه دوم انحنای پلان، پروفیل، کلی،حداقل، حداکثر، انحنای طولی و مقطعی و شاخص شیب به عنوان مشتق درجه اول استفاده شده است. برای این منظور مدل رقومی ارتفاع با دقت 20 متر از نقشه‌های توپوگرافی 1:25000 سازمان نقشه­برداری تهیه و برای تحلیل‌های ژئومورفومتریک استفاده گردید. سپس با ترکیب نقشه­ی انواع انحنا و نقشه­ی شیب، نقشه­ی رنگی با ترکیب باندی مختلف به دست آمد که در طبقه­بندی نظارت شده MLC از آنها استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می­دهند از 26 چاله سیرک مانند مشخص شده تنها 14مورد توسط مدل طبقه­بندی نظارت شده شناسایی شد. با انطباق دادن خروجی مدل MLC با تعریف لندفرم سیرک، در نهایت به 8 سیرک کاملاٌ توسعه­یافته در منطقه رسیدیم. همچنین نتایج ارزیابی دقت طبقه‌بندی با استفاده از نقشه­ی پایه ژئومورفولوژی منطقه نشان می‌دهد دقت کلی طبقه­بندی سیرک­ها در منطقه حدود 60% است و این در حالی است سازند غالب منطقه کربناته و انحلالی است و در نتیجه سیرک­های یخچالی در زردکوه تحت شرایط انحلال کارستی شکل و توسعه­یافته و در بیشتر موارد شکل تیپیک سیرک را ندارند. همچنین از نتایج چنین استنباط می­شود که مشتقات درجه دوم کارایی بیشتری در شناسایی ویژگی­های شکلی سیرک­های یخچالی دارند. شاخص انحنای پلان بخوبی توانسته پرتگاه اطراف سیرک را نشان دهد و انحنای پروفیل مسیر عبور بهمن­های دیواره سـیرک را بارز نموده است. به نظر مـی­رسد شاخص­های مشتق دوم شـامل خانواده انحناء قابلیت­های زیادی در استخراج و بارزسازی اشکال طبیعی بر روی داده­های رقومی ارتفاعی دارد.

تازه های تحقیق

-

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Identification of Glacial Cirques of ZardKuh Based on Morphometric Features

نویسندگان [English]

  • Ali Ahmadabadi 1
  • Amir Karam 2
  • Varduhi Sargsyan 3
1 Assistant Professor in Department of Geomorphology, College of Geography, University of Kharazmi, Iran (Corrosponding author)
2 Associate Professor in Department of Geomorphology, College of Geography, University of Kharazm, Iran.
3 Ms.c Student of Geomorphology in Department of Geomorphology, College of Geography, University of Kharazmi, Iran
چکیده [English]

Abstract
Introduction
Glacial cirques are one of the most important erosional forms in highlands. Landforms are the basis of geomorphology studies. Therefore, depending on the purpose of different researchers, it has been defined differently. It provides an evidence of effective processes and features on the earth surface during the past and present era (Etzelmüller, B., Sulebak, J.S., 2000). The basic principle emphasized by the geomorphometry is the existence of a relationship between the shape and its related numerical parameters for describing landforms. Numerical geomorphology studies spatial and statistical features along with the relationships and patterns of the points (Evans, 1972). The automatic classification of geomorphologic units and landforms is mainly based on the morphological parameters (Giles; Franklin, 1998). The morphometrical parameters represent the shape of the earth and the procedures creating them (Jamieson, 2004). On the other hand, the basis for classifying the units in geomorphology is based on the hierarchical theory (Ramesht, 2006). Different methods exist for providing digital elevation model and simulation of surface effects which can be used in different geosciences such as earth hazards, erosion, geomorphology, ecology, hydrology, and other related fields. The efficiency of the geomorphologic indices in dry areas was evaluated by the Wood method (Shayan et al., 2012). Makram et al. (2014) used a topographic index at any point of the digital elevation model to extract landforms. The purpose of this research was to provide a semi-automatic method for the detection and extraction of glacial cirques in Zardkuh Bakhtiari area based on Wood and Evans methods.
Methodology 
In order to achieve the research objectives, a 20m digital elevation model was generated from the 1: 25000 topographic map. Then the first (slope) and the secondary derivatives, a plan and profile curvatures, general curvature, the minimum and maximum curvatures, Longitudinal and Cross-Sectional Curvatures were extracted in ENVI software from the first derivative (slope). The data from the first and secondary derivative layers were standardized as per fuzzy logic, resulting in a single RGB map.  By combining the bands of the map, it’s possible to produce significant color outputs. Accordingly, the cirque-like shape holes were identified and extracted manually from the topographic maps. In order to conduct a controlled classification, four cirques were introduced in the RGB map as sample cirques and then the semi-automated model was implemented in the GIS software to find other cirques which were similar to the sample cirques. The Evans and Cox (Evans, 1974) proposed model was used to extract the cirques using the focal point command and the model output was adjusted by supervised classification. Finally, the general accuracy of the classification was evaluated by using a cross-validation method.
Result
In order to extract the glacier cirques in the Zardkuh area, 26 cirque like holes were manually identified on topographic and slopes maps. Since the purpose of this study was the extraction of the glacial cirques based on the morphometric parameters and characteristics, seven morphometric indices including profile and plan curvatures, minimal and maximal curvatures, longitudinal and cross-sectional curvatures, and general curvature of the region derived from the first derivative or the slope map of the region were used. Then, eight morphometric layers were standardized and combined as per fuzzy. Through layer stack, a RGB map containing all morphometric parameters was created. By changing the bandwidth of this map, significant color outputs, such as the display of aretes, talwegs, slop aspect, height differences, and the like can be obtained. To run the supervised classification model, the morphometric characteristics of four developed cirques were extracted. The values of each of the geomorphometric parameters represent the characteristic features of the landforms. Subsequently, four developed cirques were introduced as a training circus on the RGB map derived from the combination of the morphometric parameters. The results of the supervised classification represents 14 cirque like holes out of 26 holes. Here, due to the complexity of the geology and the high-precipitation region, all holes specified by the MLC model were examined using the cirques classification system introduced by Evans and Cox (1974). From the adjustment of the MLC model and the Evans and Cox definition, by observing the cirques and examining theories of experts, it can be concluded that there are eight developed cirques in the studying area.
Discussion and Conclusion
The purpose of this research was to provide a semi-automatic method for the detection and classification of glacial cirques landforms in Zardkuh Bakhtiari area. In this study, for each cirque, geomorphometric indices including plan, profile, general, minimum, maximum, cross-section, and longitudinal curvatures were extracted and calculated. The results of this study showed that Zardkuh glacial cirques do not have the most common shape of cirques due to being formed on carbonated formations, but the geomorphologic indices have greatly shown the quantitative and qualitative features of the cirques in the Zardkuh area. By using the MLC model approaches and by conforming its output with the definition of the cirques presented by Evans and Cox (1974), eight fully developed cirques in the studying area were identified.
The main reason for this is the carbonate lithology structure of Mount Zardkuh, which has removed the typical shape of the cirques due to the dissolution. Therefore, it can be suggested that the geomorphometric approach in identifying the automation of circuses in these areas cannot be very effective, but it can have a lot efficiency in visual interpretation and identification of landforms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Geomorphometry
  • glacial cirque
  • landform
  • maximum likelihood classification (MLC)
  • Mount ZardKuh
منابع
- تازه، مهدی (1393)، طبقه­بندیدشتسرهایمناطقبیابانیبراساسپارامترهای ژئومورفومتری مطالعه­ی­ موردی(عقدا،یزد)، پژوهش­های ژئومورفولوژی کمی، شماره­ی 4، صص 116-105.
- یمانی، مجتبی (1386)، ژئومورفولوژییخچال­هایزردکوه (بررسی اشکال ژئومورفولوژیک و حدود گسترش آنها)، پژوهش­های جغرافیایی، شماره­ی 59، صص 139-125 .
-Bue, B.D. a. S.T.F. )2006), Automated classification of landforms on Mars, Computers & Geosciences, 32(5), PP. 604-614.
-Barr, I.D., Spagnolo, M. (2013), Palaeoglacial and palaeoclimatic conditions in the NWPacific,as revealed by a morphometric analysis of cirques upon the Kamchatka Peninsula, Geomorphology, 192, PP. 15–29.
-Dehn, M., Gärtner, H., Dikau, R. (2001), Principles of semantic modeling of landform structures, Computers & Geosciences, 27, PP. 1005–1010.
-Delmas, M.G.Y.C.M. (2015), A critical appraisal of allometric growth among alpine cirques based on multivariate statistics and spatial analysis, Geomorphology, Vol. 228, PP. 637-652.
-Egholm, D.N.S.P.V.L.J. (2009), Glacial effects limiting mountain height, Nature, Vol. 460, PP. 884-887.
-Etzelmüller, B., Sulebak, J.S. (2000), Developments in the Use of Digital Elevation Models inPeriglacialGeomorphology and Glaciology, Physische Geographie, Vol. 41, PP. 35–58.
-Evans I.S. (1980), An integrated system of terrain analysis and slope mapping,Geomorphol, Suppl. Bd., 36, PP. 274-295.
-Evans, I. (1972), General geomorphology, derivatives of altitude and descriptive statistics, In R.J.Chorley (Ed.), Spatial Analysis in Geomorphology, London: Methuen & Co. Ltd.
-Evans, I.C.N. (1974), Geomorphometry and the operational definition of cirques, Area , Vol. 6, PP. 150-153.
-Evans, I.C.N. (1995), The form of glacial cirques in the English Lake District,Cumbria, Zeitschrift für Geomorphologie, N.F., Vol. 39, PP. 175–202.
-Evans, I. (1987), The morphometry of specific landforms, In: Gardiner,V. (Ed.),1986 Part II. In: Chichester: John Wiley, PP, 105–124.
-Evans, I., (2006a), Allometric development of glacial cirque form: geological, relief and regional effects on the cirques of Wales, Geomorphology,80(3), PP. 245–266.
-Evans, I. (2006b), Local aspect asymmetry of mountain glaciation: a global survey of consistency of favoured directions for glacier numbers and altitudes,Geomorphology, 73(1), PP. 166-184.
-Gordon, J. (1977), Morphometry of cirques in the Kintail–Affric–Cannich area of northwest Scotland, Geogr. Ann. Ser. A Phys. Geogr., Vol. 59, PP. 177–194.
-Graf, W. (1976), Cirques as glacier locations, Arctic and Alpine Research, 8(1), PP. 79–90.
-Giles, P.T.; Franklin, S.E. (1998), An automated approach to the classification of the slope units using digital data,Geomorphology, 21(3-4), PP. 251-264.
-Mîndrescu, M.E.I.C.N. (2010), Climatic implications of cirque distribution in the Romanian Carpathians: palaeowind directions during glacial periods, J. Quat.Sci., 25(6), PP. 875-888.
-Mitchell, S.G., Humphries, E.E. (2015), Glacial cirques and the relationship between equilibrium line altitudes and mountain range height, Geology, 43(1), PP. 35-38.
-Mitchell, S.G., Montgomery, D.R. (2006), Influence of a glacial buzzsaw on the height and morphology of the Cascade Range in central Washington State, USA. Quat. Res., 65(1), PP. 96-107.
-Moore I.D., Gessler P.E., Nielsen G.A., Peterson G.A. (1993), Soil attribute prediction using terrain analysis, Soil Science Society of America Journal, VoL. 57(2). PP. 443-452.
-Zeverbergen L.W., Thorne C.R. (1987), Quantitative Analysis of Land Surface Topography, Earth Surface Processes and Landforms 12: PP. 47–56.