نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

هیات علمی

چکیده

برای شناسایی مناطق منشا تولید ریزگردو ردیابی طوفان های گردو غباردر محدوده مورد مطالعه،از داده های دید افقی زیر1000 متر هواشناسی و مدل لاگرانژی HYSPLITحالت‌پسگرد،درایستگاه‌های مختلف‌و‌در ترازهای‌مختلف جو‌استفاده شد.داده‌های REANALYSISبرای ردیابی بازه 5 ساله بعلت ثبت داده های روزانه مرتب و همچنین بیشترین میزان فراوانی گردوغباردر 26 تزار فشاری ( 100-1000هکتوپاسکال) و با گام زمانی12 ساعته در دسترس، مورد استفاده قرارگرفت.بطوریکه همزمان با ورود اولین گردو غباروارد شده به منطقه موردمطالعه مسیر باد برای24 ساعت قبل از آن مورد بررسی قرارگرفت. در محدوده مورد مطالعه (شهرستان بناب و ملکان)کانون فرسایش بادی با استفاده از داده های AODپایگاه MACCبا دقت مکانی0.125 × 0.125درجه جغرافیای و مقیاس زمانی روزانه،بررسی شد.در این مطالعه از پایگاه ماهواره های ترا و آکوا MODISبا طول موج550 نانومتربرای تولیدداده های AOD بهره گرفته شد.بررسی روزبه روز تصاویر ماهواره مودیس و اجرای شاخص بارزسازی ریزگرد،وقوع توفان های مشخص گردوغباررا در فراز دریاچه ارومیه و همچنین جنوب شرق دریاچه در روزهای مختلف اثبات کرد.بررسی‌ها نشان دادکه ریزگردهای نمکی گسترده ای در تمامی بخش های دریاچه ارومیه و از جمله جنوب شرق دریاچه در محدوده شهرستان بناب گسترش می یابند و ریزگردهای این بخش در بستر جریانات جوی به سمت شرق و جنوب شرق تا مسافتی بیش از 140 کیلومتر و در جهت شمال شرق در مسافتی بیش از150 کیلومتر در طی 12 ساعت منتشر می شوند .

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identifying the centers at risk of wind erosion around Lake Urmia(Case study: Bonab and Malekan cities)

نویسنده [English]

  • maryam bayatikhatibi

geomorphology /planing and environment science

چکیده [English]

The long-term effects of the existing stations in the Urmia Lake watershed were investigated. In order to identify the origin areas of fine walnut production and track dust storms in the studied area, horizontal visibility data below 1000 meters of meteorological data and Lagrangian HYSPLIT model in retrograde mode were used at different stations and at different levels of the atmosphere. It was used regularly and also the highest amount of dust containing 26 pressure tsars (100-1000 hectopascals) and available with a time step of 12 hours. At the same time as the first dust entered the study area, the wind direction was investigated for 24 hours before that. In the studied area (Banab and Malekan cities), the focus of wind erosion was investigated using AOD data from MACC database with a spatial accuracy of 0.125 × 0.125 geographic degrees and a daily time scale. In this study, MODIS Terra and Aqua satellites with a wavelength of 550 nm were used to generate AOD data. Day-by-day review of MODIS satellite images and the implementation of the fine dust characterization index revealed the occurrence of specific dust storms over Urmia Lake and southeast of the lake on different days. Investigations showed that extensive salt dust spreads in all parts of Lake Urmia, including the southeast of the lake in the limits of Bonab city, and the dust in this part is spread in the bed of atmospheric currents to the east and southeast for a distance of more than 140 km.

کلیدواژه‌ها [English]

  • wind erosion
  • Rizgerd
  • Lake Urmia
  • Malkan
  • Banab