نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتوریسم، گروه ژئومورفولوژی، دانشگاه تبریز

چکیده

گردشگری سلامت افراد و گروه هایی را شامل می‌ شود که با هدف درمان، به استفاده از آب های معدنی و گرم ، گذران دوران نقاهت ، معالجه و غیره اقدام به مسافرت می‌کنند. چشمه‌های آب‌گرم به عنوان یکی از منابع طبیعی، بخشی از گردشگری سلامت هستند که برای درمان شرایط مختلف پزشکی از آنها استفاده می شود. پژوهش حاضر در مورد چشمه های آبگرم استان آذربایجان شرقی است که از نظر روش پژوهش، توصیفی – تحلیلی و از نظر هدف کاربردی می باشد. استان آذربایجان شرقی با توجه به موقعیت جغرافیایی، ویژگی های اقلیمی و شرایط زمین شناسی و تکتونیکی از کانون های مهم چشمه های ]بگرم محسوب می شود که در اطراف کوهستان سهند، رشته کوه بزقوش، شمال شرقی کلیبر تمرکز یافته اند. در این پژوهش با بهره گیری از روش کامنسکو و بررسی های کتابخانه ای - اینترنتی و مطالعات اسنادی و نظر سنجی از 20 نفر از متخصصین و کارشناسان سازمان آب منطقه ای و اداره گردشگری استان ، چشمه های آبگرم متعلق، بستان آباد، اسب فروشان، الله حق، ایستی سو لیقوان، یل سوئی، تاپ تاپان و داش آلتی از میان دیگر چشمه های آبگرم استان انتخاب و ارزیابی شدند. نتایج پژوهش نشان داد، چشمه آبگرم متعلق با مجموع امتیاز 86 دارای بالاترین امتیاز است. سپس، چشمه آبگرم اسب فروشان با 84 امتیاز در رتبه دوم، یل سوئی با 82 امتیاز دارای رتبه سوم هستند و کمترین امتیاز نیز متعلق به چشمه آبگرم تاپ تاپان با مجموع امتیاز 65 می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Estimating The Geotourism Capabilities Of The Hot Springs Of East Azarbaijan Province For The Development Of Health Tourism

نویسندگان [English]

  • Masoumeh Rajabi 1
  • Fatemeh Rangraz Forough 2

1 Professor in Geomorphology, Faculty of Planning and Environmental Sciences, University of Tabriz , Tabriz, Iran

2 Geotourism Masters student in Department of Geomorphology, Faculty of Planning and Environmental Sciences, Tabriz University, Tabriz, Iran

چکیده [English]

There are various types of tourism depending on the motivation for travel, one of which is health tourism. Health tourism has grown significantly in recent years due to the spread of machine life and psychological pressures. This type of tourism includes individuals and groups who travel for medical treatment, such as using mineral and warm waters, spending time in recovery, and so on. As one of the natural resources, hot springs are a part of health tourism that are used to treat various medical conditions. The current research focuses on the hot springs of East Azerbaijan province. The study is descriptive-analytical in terms of methodology and applied in terms of purpose. Due to its geographical location, climatic features, and geological and tectonic conditions, East Azerbaijan province is considered one of the important centers of hot springs, which are concentrated around Sahand mountain and Bozgoush mountain range in the northeast of Kalibar. This research uses the Comanescu method, library research, Internet-based surveys, documentary studies, and surveys of 20 experts from the Regional Water Organization and the Provincial Tourism Department, Motalleq Hot Springs, Bostan Abad, Asbforoushan, Allah. Haq, Isti Su Liqvan, Yel Sui, Top Tapan, and Dash Alti were selected and evaluated. The results revealed that the Motalleq Hot Spring, with a total score of 86, has the highest score among the eight selected springs. The Asbforoushan hot spring comes in second with 84 points, the Yel Sui hot spring comes in third with 82 points.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Health Tourism
  • Geotourism
  • Hot Spring
  • Comanescu.East Azarbaijan province