نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی مقطع دکتری ژئومورفولوژی، گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی،دانشگاه رازی کرمانشاه. ایران

2 دانشیار گروه جغرافیای دانشگاه رازی

3 کارشناس گروه جغرافیای دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

در این بررسی به پایش تغییرات کیفی منابع آب سطحی شهرستان‌های سرپل‌ذهاب-ازگله، در اثر رخداد زلزله 21 ابان 1396پرداخته شده است. در تحقیق حاضر جهت نیل به هدف فوق با استفاده از داده‌های متنوع ماهواره‌های سنیتنل 1S_1A-IW-SLC)، با بیس لاین مکانی 100 متر)، داده‌های اپتیکی لندست8 (OLI)، و تصاویر ماهواره‌ای مودیس، محصولات تصحیح شدهMOD09))، داده‌ها به‌گونه‌ای تصحیح گردیدند که بتوانند در کنار همدیگر در قالب یک دیتاست برای پردازش‌ها مورداستفاده قرار گیرند. در این پژوهش با استفاده از روش ترکیب تصاویر ماهواره‌ای(راداری و اپتیک)، الگوریتم استرفام، امضای طیفی داده‌های سنتینل 1 و بهره گیری از شاخص‌های سنجش از دوری (MNDWI, NDVI)، منابع آبی شناسایی و سپس تغییرات کیفی منابع آب سطحی متأثر از زلزله در محیط نرم‌افزار ARC GIS و SNAP SANTINEL به‌دست‌آمده است. بررسی نتایج تغییرات کیفی منابع آب‌های سطحی نشان می‌دهد رخداد زلزله با ایجاد لرزه‌ها و پس‌لرزه‌ها باعث تکان خوردن و جابجایی لایه‌های سطحی و زیرسطحی زمین شده و با توجه به موقعیت کارستیکی، زمین شناختی و گسلی منطقه باعث افزایش غلظت محلول آنیون‌ها و کاتیون‌های منابع آب شده و تا چندین روز بعد از رخداد زلزله امکان استفاده از منابع آب وجود نداشته است. از دیگر نتایج این تحقیق می‌توان به نقش عوامل زمین شناختی اشاره داشت که در منطقه مورد مطالعه نقش گسل‌ها بسیار بارز است به‌گونه‌ای که بیشترین تغییرات منابع اّب در مسیر اصلی گسل‌های قرار داشته و از خطوط گسلی پیروی می‌کند. همچنین از لحاظ زمین‌شناسی بیشترین تغییرات منابع آب اتفاق افتاده در سطح منطقه بروی سازند آهک آسماری بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Monitoring the quality changes of surface water resources affected by earthquakes (case study: Sarpol Zahab-Ezgole earthquake on 21 November, 2016)

نویسندگان [English]

  • ali abdolmaleki 1
  • amjad maleki 2
  • ali khazai 3

1 PhD student in Geomorphology, Department of Geography, Faculty of Literature and Human Sciences, Razi University, Kermanshah. Iran

2 Associate Professor of Department of Geography, Razi University

3 Expert in the Department of Geography, Razi University, Kermanshah

چکیده [English]

In addition to damaging structural effects, earthquakes also have adverse environmental effects, including polluting water resources. In this article, the quality changes of surface water resources due to earthquakes are monitored. In the present research, in order to achieve the above goal, by using various data from Sunnynell 1 satellites, optical data from Landsat 8, and Madis satellite images, the data has been unified in such a way that they can be used together in the form of a dataset for processing. be placed In this research, by using the combination of satellite images (radar and optics), the Starfam algorithm, the spectral signature of Sentinel 1 data and the use of remote sensing indicators (MNDWI, NDVI and RGB color combination), water resources The studied area was identified and then the quality changes of surface water resources affected by the earthquake were obtained in the environment of ARC GIS and SNAP SANTINEL software. The results show that the earthquake caused shaking and displacement of the surface and subsurface layers of the earth and due to the karstic location of the studied area, it caused an increase in the concentration of dissolved anions and cations in water. In the studied area, the role of faults is very obvious. According to the geological structure of Zagros, Sarpol-Zahab city has numerous faults and the most changes of water resources are located in the main path of the faults and follow the fault lines of the region. Also, in terms of geology,

کلیدواژه‌ها [English]

  • Earthquake"
  • STRFAM algorithm "
  • qualitative changes of water resources "
  • SNAP SANTINEL "
  • "
  • Sarpol Zahab