نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه سنجش از دور وGIS دانشکده برنامه ریزی وعلوم محیطی دانشگاه تبریز

2 دانش آموخته سنجش از دور و GIS، دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز، تبریز ، ایران.

چکیده

شوری آب و به دنبال آن شوری خاک در محدوده شرق دریاچه ارومیه و اراضی غرب تبریز از جمله تهدیدات خاک و زمین های زارعی و در عین حال برای محدوده های صنعتی تبدیل شده است . هدف اصلی این تحقیق بررسی و تحلیل شوری آب و خاک منطقه جهت پایش وضعیت زمین های کشاورزی در 20سال اخیر است که با توجه به گستردگی خاک‌های شور و افزایش شوری آب از گذشته تا به حال، وضعیت پوشش گیاهی و منابع آبی منطقه مورد بررسی قرار گرفته است .. ناحیه مادون قرمز حرارتی، اغلب برای تعیین رطوبت و شوری به کار می رود. به همین دلیل از شاخص‌هایی که از این باندها استفاده شده است . از جمله شاخص های که در این تحقیق پیاده سازی شده است شاخص های : NDSI ، SI-1 ، SI-2 ، SI-3 ، SI-4 ، SI-4 ، SI-5 ، SI-6 و IPVI. .نتایج بررسی تغییرات شوری در طی زمان در محدوده مورد بررسی نشان می دهد که در بازه زمانی مورد مطالعه ،میزان شوری خاک در مناطق شمال غربی و جنوب شرقی پالایشگاه تبریز روند افزایشی داشته و مساحت خاک شور در این مناطق نسبت به سال های گذشته بیشتر شده است. نقطه مرکزی نقشه، موقعیت دقیق پالایشگاه تبریز می‌باشد و در نواحی شرق پالایشگاه که شامل زمین‌های زراعی می‌باشد، شوری خاک افزایش پیدا کرده است. یکی از عوامل افزایش شوری در این بازه زمانی، آبیاری نامناسب مزارع و به عبارت کلی تر عوامل انسانی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Monitoring soil salinity changes due to Urmieh underground saline water in the industrial and agricultural area of west Tabriz using spectral indices

نویسندگان [English]

  • maryam bayatikhatibi 1
  • Negar Zabet 2

1 geomorphology /planing and environment science

2 Graduated in Remote Sensing and GIS, Faculty of Planning and Environmental Sciences, Tabriz University, Tabriz, Iran

چکیده [English]

In Iran, due to the fact that a large part of the country is located in arid and semi-arid areas, the problem of salinity has become a big problem in agriculture. In Iran, about 14.7% of the total area of the country is made up of saline lands, and nearly 50% of the agricultural lands are faced with the problem of salinity or alkalinity and waterlogging to varying degrees (Hussaini, 2015). In the Azerbaijan region due to Lake Urmia, and illegal cultivation and extraction of underground water, soil salinity has become a big problem in a large part of the region and it seems that its dimensions will increase in the future. In this article, the most research focus is on the problem of salinity. The soil is within a radius of a few kilometers from Lake Urmia and near Tabriz. Preliminary observations and studies show that the problem of water salinity and then soil salinity has increased in the study area to such an extent that it has caused farmers to complain and abandon agriculture. and in terms of the dangerous dimensions of the problem, it has drawn the attention of researchers to the problem of soil salinity. The main reason for focusing on this area is excessive soil salinity within a 50-kilometer radius of Urmia Lake.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Remote sensing of soil salinity
  • water salinity
  • spectral indices
  • east of Lake Urmia
  • Tabriz refinery area