نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری خاکشناسی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، ‌ایران

2 استادیار، گروه خاکشناسی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، ‌ایران.

3 استادیار، گروه جنگل‌، مراتع و آبخیزداری، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، ‌ایران

4 استاد تمام گروه خاکشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران ایران

چکیده

در سال‌های اخیر، پدیده بازگشت‌ناپذیر فرونشست زمین، باعث بروز مخاطره جدی محیطی در دشت‌های مختلف ایران از جمله دشت گرگان شده است. هدف از این پژوهش بررسی و تحلیل عوامل مؤثر در بروز فرونشست در دشت گرگان بود. روش تحقیق شامل دو بخش شناسایی مناطق فرونشست و بررسی عوامل و پارامترهای مؤثر و ارزیابی میزان تأثیر هرکدام بود. در بخش شناسایی، از تکنیک تداخل سنجی راداری استفاده شد که مبنای آن مقایسه فاز گرفته‌شده از دو مجموعه داده رادار از یک منطقه در دو زمان مختلف و با ایجاد اینترفروگرام است که قادر به‌اندازه‌گیری تغییرات سطح زمین در دوره زمانی است و در بخش بررسی عوامل موثر، نحوه تعیین و تحلیل پارامترهای مؤثر همچون میزان افت سطح آب، جنس و ضخامت لایه‌های خاک به‌خصوص لایه‌های ریزدانه خاک موردبررسی قرارگرفت. نتایج تحلیل داده‌های ماهواره‌ای بیانگر آن است که منطقه به‌طور پیوسته در حال نشست است. نقشه سرعت میانگین تغییر شکل در راستای خط دید ماهواره که از تحلیل سری زمانی به‌دست‌آمد، آهنگ فرونشست را 14 میلی‌متر در ماه (169میلیمتر در سال) نشان داد. محدوده فرونشست شناسایی شده تقریباً روند شرقی- غربی دارد که با روند ساختارهایی نظیر خزر همخوانی دارد. نمودارهای تراز سطح آب و میزان بارندگی این محدوده در سال‌های 1385 تا 1389 علیرغم نوسانات فصلی، روند نزولی نشان می‌دهند و تحلیل پارامترهای مؤثر، نشان می‌دهد که نشست، به دلیل افت یکسان آب و یا ضخامت یکسان لایه ریزدانه در اعماق مختلف، متفاوت می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluation land subsidence in Gorgan plain

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hossain Motedayen 1
  • Mehrdad Esfandiari 2
  • Abolfazl Moeini 3
  • Ali Mohammadi Torkashvand 4

1 Ph.D Sundance, Department of Soil Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 assistant professor, Department of Soil Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Assistant professor, Azad Univ. Science and Research branch

4 professor, Departeman of Soil Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

In recent years, the irreversible phenomenon of land subsidence has led to environmental hazards in various plains of Iran including Gorgan. In general, the most important activities causing this phenomenon are inappropriate groundwater withdrawal and geological factors. The research method consists of two sections: identifying subsidence areas and examining the effective factors and parameters and evaluating the impact of each. In identification section, radar interferometry technique was used to compare the phase taken from two radar sets from the same region at two different times and measurement of land surface changes over time can be achieved through interferogram, and in the effective factors analyzing section, the determination and analysis of effective parameters such as water level drop, texture and thickness of soil layers, especially fine-grained layers were investigated. The results of the satellite data analysis indicate that the region is steadily subsiding. The mean velocity map along the satellite line of sight obtained from time series analysis showed a subsidence rate of 14 mm / month (169 mm / year). The identified subsidence range is approximately eastern-western which is consistent with trends in structures such as the Caspian. Figures of water level and precipitation in this area during 2007 to 2009 show a decreasing trend despite of seasonal fluctuations, and analysis of effective parameters shows that the subsidence is due to the same drop in water level or the difference of same thickness of the fine-grained layer at different depths

کلیدواژه‌ها [English]

  • Subsidence Causes
  • Radar Interferometry
  • Groundwater
  • Gorgan plain