نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا دانشگاه تبریز

2 استاد تمام گروه ژئومورفولوژی دانشگاه تبریز

3 استاد تمام گروه ژئومورفولوژی تبریز

چکیده

. پهنه بندی خطر زمین لغزش نواحی سطح زمین را به مناطق ویژه و تفکیک شده ای از درجات بالقوه و بالفعل به لحاظ خطرپذیری تقسیم بندی می نمایید، این فرآیند بر مبنای شناخت ویژگی های کیفی منطقه و مدل سازی کمی بر پایه داده های منطقه ی مورد مطالعه صورت می پذیرد که این امر می تواند مبنایی برای برنامه ریزی های بلند مدت در سطح منطقه ای، و محلی محسوب شود، هدف از انجام این پژوهش بررسی و پهنه بندی خطر زمین لغزش در حوضه رود زرد واقع در شرق استان خوزستان با استفاده از روش منطق فازی می باشد؛ بدین منظور ابتدا از طریق بازدیدهای میدانی، نقشه‌های زمین‌شناسی و توپوگرافی و با مرور منابع قبلی و بررسی شرایط منطقه؛ نه عامل : طبقات ارتفاعی، شیب، جهت‌شیب، فاصله از گسل، فاصله از رودخانه، فاصله ازجاده، بارش، لیتولوژی و کاربری اراضی به عنوان عوامل مؤثر بر وقوع زمین‌لغزش بررسی و انتخاب شدند پس از طبقه بندی داده ها و مرحله فازی‌سازی، نقشه‌های پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش با استفاده از عملگر گامای فازی با مقادیر 7/0، 8/0، 9/0 تهیه شد سپس نقشه‌های بدست آمده در 5 کلاس بسیار زیاد، زیاد، متوسط، کم و بسیارکم طبقه‌بندی شدند نتایج حاصل از جمع کیفی نشان داد که عملگر گامای 9/0 فازی در مقایسه با دیگر عملگرها‌ی فازی مناسب_تر است نتایج نقشه های طبقه بندی شده نشان داد که 56/21 درصد از مساحت منطقه در پهنه با خطر زیاد و 24/43 درصد از مساحت منطقه در پهنه با خطر کم قرار گرفته است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Landslide Hazard Zoning in the Yellow River Basin Using Fuzzy Logic

نویسندگان [English]

  • sayedeh masumeh mousavi 1
  • Mohammad Hossein Rezaei Moghaddam 2
  • Masumeh rajabi 3

1 p.h.d student Tabriz univercity

2 University of Tabriz

3 uivercity of tabriz

چکیده [English]

Landslides claim the lives of thousands of people around the world each year, causing enormous damage to people and governments. Landslide risk zoning divides landslides into specific and distinct areas of potential and actual degrees in terms of risk, this process is based on recognizing the qualitative characteristics of the area and quantitative modeling based on the data of the study area. This can be the basis for long-term planning at the regional and local levels.The purpose of this study is to investigate and zoning landslide risk in the Yellow River Basin located in the east of Khuzestan province using fuzzy logic method; For this purpose, first through field visits, geological maps and topography and by reviewing previous sources and reviewing the conditions of the region; Nine factors: elevation, slope, direction of slope, distance from fault, distance from river, distance from road, precipitation, lithology and land use were considered and selected as effective factors on landslide occurrence. Landslide hazard zoning maps were prepared using fuzzy gamma operator with values ​​of 0.7, 0.8, 0.9. Then, the obtained maps were classified into 5 classes: very high, high, medium, low and very low.The results of the qualitative sum showed that the 0.9 fuzzy gamma operator is more suitable than other fuzzy operators. The results of the classified maps showed that 21.56% of the area in the high-risk zone and 43.24% of the area The area is located in a low risk zone.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geomorphological hazards
  • Fuzzy logic
  • quality aggregate index
  • Yellow River