ریزمقیاس نمایی روابط بارش-رواناب حوضه ی آبریز رود زرد در بستر تغییر اقلیم

نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 استاد گروه آب و هواشناسی دانشگاه تبریز

2 استاد اقلیم شناسی دانشگاه زنجان، ایران

3 دانش آموخته دکتری اقلیم شناسی دانشگاه دانش آموخته دکتری اقلیم شناسی دانشگاه تبریز، ایران

چکیده

بررسی و شناخت تغییرات اقلیمی رخ داده در نواحی مختلف می­تواند شناختی از تغییرات اقلیمی محتمل در آینـده را به‌دست دهد. یکی از راه­ های شناخت تغییرات احتمالی عناصر اقلیمی در آینده استفاده از مدل­ های اقلیمی موجود و ریز­مقیاس­ نمایی آنهاست. در این پژوهش بارش و رواناب حوضه­ ی آبریز رود زرد، ریزمقیاس­ نمایی و برای دوره­ ی 2100-2006 شبیه­ سازی گردید. برای این منظور از سناریوهای RCP خروجی مدل CanESM2 استفاده شد. دوره­ ی پایه­ ی مورد استفاده برای این کار 2005-1976 می­باشد. برای ریزمقیاس­ نمایی بارش و رواناب حوضه­ ی آبریز رود زرد از داده­ های بارش روزانه ایستگاه باغملک و رواناب ایستگاه ماشین و روش شبکه­ ی عصبی مصنوعی بهره گرفته شد. با استفاده از روش حذف پس­رونده، متغیرهای میانگین فشار سطح دریا، ارتفاع ژئوپتانسیل تراز 500 هکتوپاسکال و میانگین دما در ارتفاع نزدیک سطح زمین به‌ عنوان متغیرهای پیش‌بینی­ کننده انتخاب شد. راستی‌آزمایی الگو با نمایه‌های  و  انجام پذیرفت. در نهایت، معماری شبکه با الگوریتم قانون پسرو بیزی و با سه لایه­ ی پنهان به عنوان شبکه ­ی بهینه انتخاب شد. نتایج نشان­دهنده ­ی روند کاهشی بارش سالانه برآورد شده در 95 سال آیـنده بر اساس هر سه سناریو می­باشد. همچنین افزایش بارش در ماه­های فصل گرم و کاهش بارش در ماه ­های فصل سرد مورد انتظار است. به عبارت دیگر می­توان افزایش بارش­ های محلی (احتمالاً همرفتی) ناشی از افزایش دما در دوره ­های آینده را محتمل دانست. رواناب حاصل از بارش نیز در ماه­ های سرد، کاهش و در ماه­ های گرم با صرف نظر از تأثیر دما و پوشش گیاهی، افزایش را تجربه خواهد کرد.

تازه های تحقیق

-

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Downscaling the Relationship between the Precipitation and Runoff of the Rood Zard Basin in the Climate Change Context

نویسندگان [English]

  • Saeed Jahanbakhsk Asl 1
  • Hossein Asakereh Asakereh 2
  • Saeideh Ashrafi 3
1 Professor, Department of Geography, Tabriz University, Tabriz, Iran
2 Professor, Department of Geography, Zanjan University, Zanjan, Iran
3 Ph.D in Climate, Department of Geography, Tabriz University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

1-Introduction
Studying and identifying the climate variabilities occurring in different regions, may give insight toward possible future climate variabilities.  Using available climate models as well as downscaling, is a way to recognize the possible variabilities of climate components of future. In the present study, the precipitation and runoff of Rood Zard Basin were downscaled and simulated for the time period of 2006-2100. For this purpose, the RCP output scenarios of the CanESM2 model were utilized for 1975-2005. For downscaling the precipitation and runoff of Rood Zard Basin, the daily precipitation data of Baghmalek and the runoff data of the Mashin station and artificial neural network method were used. The mean sea-level pressure, the geopotential height at 500 hPa, and the mean temperature at ground level were all selected as the predictive variables, using correlation and partial correlation calculations, as well as the backward variable elimination method. The verification of the design was carried out by the RMSE and R2 indexes. Finally, the network architecture was selected through the Bayesian Regularization algorithm along with three hidden layers as the optimal network. The results show that annual precipitation have decrease trends in future 95 years. revealed that the precipitation increased in the hot months of the year and decreased in the cold months. In other words, the

 

increase of local rainfalls due to the temperature rise is most probable in future periods. The runoff would decrease in the cold months and increase in the warm months regardless of the temperature and vegetation impact.
Climate change is the main phenomenon affecting the climate and the human environment as well as environmental phenomena (such as droughts and wetness years, water resources, sea level changes, temperature alterations, changes in the behavior of climate elements, and many other phenomena). Investigating many phenomena of the past decades revealed that the planet earth's climate is changing. Compared to the previous time periods, the  results of the previous studies indicated that the climate variablity trend has become faster in the past 150 years. To fully understand the climate, all the units involved in its formation should be evaluated simultaneously. For this purpose, models may be helpful to some extent. Modeling is the process of creating a model that can provide the structure and function of systems. One of these methods is GCM in which the climate is simulated. These models are developed based on different climate scenarios aiming to simulate the impact of greenhouse gases on the earth's climate. Moreover, they are able to simulate and predict the future climate of the earth.
These models create various time series of climate variables with relatively large networking. However, they are not suitable for direct use in the studies relating to the local climate variability. Thus, researchers have designed suitable downscaling methods to gain the climate data on a local scale. One of these methods is the statistical downscaling.

 

2-Methodology and methods
In the present study, the precipitation and runoff of the Rood Zard Basin are downscaled based on the RCP climate scenarios. RCPs are new emission stimulant scenarios which are used as the input of CMIP5 climate models and are based on the fifth report of IPCC. Scenarios are important parts of climate simulations that allow the researchers to study the long-term outcomes of the current decisions. In the RCP scenarios, 26 atmospheric parameters were considered for future simulations. Each of these has a relatively high connection to environmental elements. The selection of the most optimal parameter for expressing the relationship between weather conditions and the environmental characteristics depends on the type of environmental parameters. To select the appropriate parameters, the correlation and partial correlation calculations and the Backward Variable Elimination methods were applied.
For downscaling, the BOX_019X_44Y data were acquired from the Environment website of Canada. The data were analyzed through calculating the correlation coefficients, partial correlation and also the Backward Variable Elimination method. The results revealed that 3 variables including the Mean Sea Level Pressure, the geopotential height at 500 hPa, and the mean temperature at ground level had an acceptable correlation with the precipitation at the Baghmalek station and omitting other variables created a lower missing variance.
Downscaling was carried out based on the artificial neural network model with the Bayesian Regularization algorithm. Artificial neural networks are the patterns for processing data which are produced by imitating the neural network of the human brain. In recent decades, this method has been recognized as a useful and reliable tool for modeling complex maps existing between different variables. Artificial neural networks are able to pick up a system’s hidden behavior through available data. Each network has three layers: the input layer, the hidden layer, and the output layer. The input layer is, in fact, a layer used for producing the data given to the network as an input. The output layer

 

includes values that are simulated by the network. The hidden layer is the place of analyzing the data. Unusually, the number of chosen neurons in this layer is obtained through trial and error.
3-Results and discussion
In order to downscale neural network using the output RCP scenarios of the CanESM2 model, the daily precipitation data in the Baghmalek station during a time period of 30 years (1975-2005) were chosen as the base statistical period. After the selection of atmospheric high-scale variables, these variables were introduced into the neural network as input. The precipitation was considered as the target and the network was designed using algorithms and numerous hidden layers. Finally, the network designed with the Bayesian regularization and 3 hidden layers were chosen as the optimal network.
As mentioned earlier, the artificial neural network was used for downscaling. Moreover, the daily precipitation data were simulated for the statistical period of 2006-2100. Linear regression was applied for simulating the runoff for the aforementioned period. The daily runoff, as well, was estimated for this period. The results demonstrated that the estimated monthly precipitation rate from November to December in the future 95-year period has decreased. Likewise, the simulated precipitation rates from January to November were higher than the monthly precipitation rates in the base period. Therefore, it can be concluded that the precipitation decreased in the cold months and increased in the hot months.  Additionally, the runoff in the base period from January to May was less than the observed runoff and it was more than the observed runoff from June to December. This was due to the fact that only precipitation was used as an independent variable for modeling; whilst, the runoff was affected by other factors such as springs water in addition to the rainfall. From November to May, the estimated monthly rates of runoff for the next 95 years were reduced.
Moreover, from November to October, the simulated runoff rates were more than the monthly runoff rates in the base period. Accordingly, it

 
can be concluded that the runoff decreased in the cold season and increased in the hot season, as well. The increase in the precipitation and runoff rates in the hot season could be due to the rise in the local rainfalls. In other words, an increase in the local rainfalls due to global warming was probable in future periods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Precipitation
  • Runoff
  • Downscaling
  • Neural network
  • Rood Zard Basin
Abbaspour. Karim C, Faramarzi. Monireh, Seyed Ghasemi. Samaneh and Yang. Hong (2009). Assessing the impact of climate change on water resources in Iran, Water Resources Research, Vol. 45.
Abdul Baten. Mohammed and Titumir. Rashed Al Mahmud (2016). Environmental hallenges of trans-boundary water resources management: the case of Bangladesh, Water resources management, 2: 13–27.
Aggarwal. K. K, Singh. Yogesh, Chandra. Pravin and Puri. Manimala (2005). Bayesian Regularization in a Neural Network Model to Estimate Lines of Code Using Function Points, Journal of Computer Sciences 1 (4): 505-509.
Aichouri. I, Hani. A, Bougherira. Nabil. Diabri. L, Chaffai. H and Lallahem. S (2015). River flow model using artificial neural networks, Energy Procedia 74, 1007–1014.
Altaf. Yasir, Manzoor Ahmad. Ahanger and Mohd. Fahimuddin (2017). MLR Based Statistical Downscaling of Temperature and Precipitation in Lidder Basin Region of India, Environ Pollut Climate Change, Vol. 1, 1-7.
Amin, S and Roozbahani, A (2002). Simulation of Surface Runoff and Eva-transpiration of Rood Zard Basin with Stanford-4 Model, Agricultural science and technology and natural resources, 6(3).
Anvari Tafti, S., Saghafian, B. and Marid, S. (2011). River flow prediction with ANN models and its performance with SOI inputs, Journal of Soil Conservation Research, 18(1), 163-180.
Asakereh, H. (2011). Fundamentals of Statistical Climatology, Zanjan University Press.
Asakereh, H. and Akbar Zadeh, Y. (2017). Assessment of climate change in Tabriz synoptic station Using Statistical Downscaling of canESM2 Climate Change Model Output, Geography and environmental hazards, 21, 153-174.
Brekke. Levi D., Kiang. Julie E, J. Rolf. Olsen, Pulwarty. Roger S, Raff. David A, Turnipseed. D. Phil, Webb. Robert S and White. Kathleen D. (2009). Climate Change and Water Resources Management: A Federal Perspective, U.S. Geological Survey, Reston, Virginia.
Chang. Heejun and Jung. Il-Won (2010). Spatial and temporal changes in runoff caused by climate change in a complex large river basin in Oregon, Journal of Hydrology 388, 186–207.
Charron, I. (2014). A Guidebook on Climate Scenarios: Using Climate Information to Guide Adaptation Research and Decisions. Ouranos, 86 p.
Fatahi, I et al (2012). Prediction of North Karun River Flow Using Artificial Neural Network, Geographical Research Quarterly, year 27, N 104, 51-77.
Fathian, H and Hormozi Nejad, I (2011). Predicting the Quantitative and Qualitative Parameters of the Karun River Flow (Mollasani-Farsiab interval), Using Artificial Neural Networks, Wetland Scientific Journal, Islamic Azad University of Ahvaz, year 2, N 8, 29-46.
Finnis. Joel, Holland. Marika M, Serreze. Mark C and Cassano. John J (2007). Response of Northern Hemisphere extratropical cyclone activity and associated precipitation to climate change, as represented by the Community Climate System Model, Journal of Geophysical Research, Vol 115.
Furey. Peter, Kampf. Stephanie, Lanini. Jordan S and Dozier. Andre Q (2012). A Stochastic onceptual Modeling Approach for Examining the Effects of Climate Change on Streamflows in Mountain Basins, Journal of Hydrometeorology, Vol. 13.
Ghorbani, M and Dehghani, R (2017). Comparison of Bayesian Neural Network, Artificial Neural Network and Gene Expression Planning Methods in River Water Quality Analysis (Case Study: Balkhlochai River), Watershed Management Journal, year 8, No. 15, 13-24.
Hardi, J. (2012). Climate change causes, effects and solutions, translated by Khazaneh Dari et al, Papoli Publication, second edition.
Jahanbakhsh Asl, S et al., (2016). The Impact of Climate Change on Temperature and Precipitation Considering the Uncertainty of Climate Models and Scenarios (Case Study: Urmia Shahr Chay Basin), Hydrogeomorphology, No. 7, 107-122.
Janssen, E., D. J.Wuebbles, K. E. Kunkel, S.C. Olsen, and A. Goodman (2014). Observational- and model-based trends and projections of extreme precipitation over the contiguous United States, Earth’s Future, 2, 99–113
Joshi. Deepti, St-Hilaire. Andre, Daigle. Anik, Ouarda. Taha B.M.J (2013). Databased comparison of Sparse Bayesian Learning and Multiple Linear Regression for statistical downscaling of low flow indices, Journal of Hydrology 488, 136-149.
Kamal, A and Masah Bavani, A (2012). Comparison of the uncertainty of AOGCM-TAR and AOGCM-AR4 climate change models on impact on basin runoff in the coming period, Journal of Earth and Space Physics, 38(3), 175-188.
Karamouz, M and Araghi Nejan, Sh (2014). Advanced Hydrology, Amirkabir University of Technology Publications, Third Edition.
Karamouz. M, Fahhahi. M, Nazif. S. and Rahimi Farahani. M. (2009). Long Lead Rainfall Prediction Using Statistical Downscaling and Artifcial Neural Network Modeling, Civil Engineering, 16(2), 165-172.
Kayri. Murat (2016). Predictive Abilities of Bayesian Regularization and Levenberg–Marquardt Algorithms in Artificial Neural Networks: A Comparative Empirical Study on Social Data, Math. Comput. Appl. 21, 20.
Kumar. P. Sundara, Praveen. T.V and Prasad. M. Anjanaya (2016). Artificial Neural Network Model for Rainfall-Runoff -A Case Study, International Journal of Hybrid Information Technology, 9(3), 263-272.
Mahdi Zadeh, S et al (2011). Impact of Climate Change on Precipitation in Golestan Dam Basin, Journal of Water and Soil Conservation Research, 18(3).
Masoodian, A. and Kaviani, M. (2008). Iran Climatology, Isfahan University Press.
Meshkin Nezhad. Sina, Mashal. Mahmud, Hedayat. Najaf (2013). Simulation of the Climate Change Impact on Runoff in the Dez Dam Area, International Journal of Agriculture and Crop Sciences, Vol. 6 (3), 121-126.
Mir Akbari, M et al (2018). Performance Evaluation of CMIP5 Series Model in Simulating and Predicting Climate Parameters of Rainfall, Temperature and Wind Speed ​​(case Study: Yazd Province), Natural Geography Research, 50(3), 593-609.
Palazzi, E., J. von Hardenberg, and A. Provenzale (2013). Precipitation in the Hindu-Kush Karakoram Himalaya: Observations and future scenarios, J. Geophys. Res. Atmos., 118, 85–100.
Poor Mohammadi, S et al (2017). Investigation of Climate Change Impacts on Tuyserkan Watershed Climatic Parameters Using General Barley Circulation Models, Hydrogeomorphology, No. 12, 89-110.
Rezaei, M et al (2014). Evaluation of the Performance of SDSM Statistical Downscaling Model in Predicting Temperature Parameters in Two Dry and Extra Dry Climates (Kerman and Bam), Watershed Management Research Paper, year 5, No 10, 117-131.
Rostam Afshar, N et al (2006). Simulation and prediction of river flow using neural network and Fourier model, Iranian Water Resources Research, year 2, No. 1, 36-44.
Samadi Neghab et al., (2011). Application of SDSM Model to Downscaling GCM Data Case Study: Station Climate Forecasting in Iran, Climatological Research, No. 5-6.
Sharifi, E., Saghafian, B., & Steinacker, R. (2019). Downscaling satellite precipitation estimates with multiple linear regression, artificial neural networks, and spline interpolation techniques. Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 124, 789–805.
Taei Semiromi, S et al (2014). Simulation and Prediction of Some Climate Variables by SDSM Multiple Linear Model and Barley General Circulation Models (Neyshabur Watershed), Journal of Human and Environment, No. 28, 1-15.
Zorzetto, E., & Marani, M. (2019). Downscaling of rainfall extremes from satellite observations. Water Resources Research, 55, 156–174.