ژئومورفولوژی
تحلیل روند شاخص طوفان‌های گرد و غبار در ارتباط با پلایای دریاچه ارومیه

جمشید یاراحمدی؛ محمد خسروشاهی

دوره 11، شماره 39 ، تیر 1403، ، صفحه 58-41

https://doi.org/10.22034/hyd.2024.59713.1718

چکیده
  ایران در قلمرو اقلیمی خشک و نیمه خشک واقع شده و در معرض سامانه­های متعدد گرد و غبار محلی و فرامحلی است. تداوم خشکسالی­ها، کاهش پوشش گیاهی و گسترش پلایای نمکی دریاچه ارومیه، ایجاد کانون­های گرد و غبار محلی در حاشیه دریاچه ارومیه در استان آذربایجان شرقی را محتمل ساخته است. تحقیق حاضر با هدف بررسی توزیع مکانی-زمانی فرسایش بادی با ...  بیشتر

تحلیل خشکسالی های هیدرولوژیک در شمال دریاچه ی ارومیه

جمشید یاراحمدی؛ قباد رستمی زاد

دوره 6، شماره 19 ، شهریور 1398، ، صفحه 79-100

چکیده
  این تحقیق، با هدف پایش خشکسالی­ های هیدرولوژیکی در رودخانه دریان­چای در یک دوره­ ی 31 ساله اجرا شـده است. مشخصات خـشکسالی­ های هیدرولوژیـکی شامل: زمان وقـوع، مدت، شـدت و حـداقل دبی مـشاهده شـده در طـول رخـداد خـشکی، از روش سـطح آسـتانه با نـرم­ افـزار NIZOWKA2003 محاسبه شده است. در اینجا، مقادیر سطح آستانه از منحنی مدت جریان انتخاب ...  بیشتر