مدیر مسئول


دکتربهروز ساری صراف استاد - دانشگاه تبریز

کلیماتولوژی

سردبیر


دکترداود مختاری استاد دانشگاه تبریز

ژئومورفولوژی

مدیر داخلی


پروین حیدرزادگان کارشناس مسئول

هیدروژئومورفولوژی

  • parvin_hyyahoo.com
  • 041-33392296

دبیر اجرایی


پروین حیدرزادگان کارشناس-دانشگاه تبریز

هیدروژئومرفولوژی

  • heydarzadegantabrizu.ac.ir
  • 041-33392296

اعضای هیات تحریریه


دکترمریم بیاتی خطیبی استاد-دانشگاه تبریز

ژئومورفولوژی

اعضای هیات تحریریه


دکترسید رضا حسین زاده دانشیار-فردوسی مشهد

ژئومورفولوژی

اعضای هیات تحریریه


دکتر شهرام روستایی استاد- دانشگاه تبریز

ژئومورفولوژی

اعضای هیات تحریریه


دکتربهروزساری صراف استاد-دانشگاه تبریز

اقلیم

اعضای هیات تحریریه


دکترعباس صمدی استاد - دانشگاه ارومیه

خاکشناس

اعضای هیات تحریریه


دکتراحمد فاخری فرد عضو هیات علمی دانشگاه تبریز، گروه آبیاری دانشکده ی کشاورزی

مهندسی کشاورزی- گرایش مهندسی منابع آب

اعضای هیات تحریریه


دکتر منیژه قهرودی تالی دانشیار- شهیدبهشتی

ژئومورفولوژی

اعضای هیات تحریریه


دکتر فریبا کرمی دانشیار- دانشگاه تبریز

ژئومرفولوژی

اعضای هیات تحریریه


دکتراحمد گلچین استاد-دانشگاه زنجان

خاکشناس

اعضای هیات تحریریه


دکتر داود مختاری دانشیار- دانشگاه تبریز

ژئومرفولوژی

اعضای هیات تحریریه


دکترمجیدمنتصری استاد دانشگاه ارومیه

عمران منابع آب

  • montaserihotmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتررسول میرعباسی عضو هیات علمی گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد

مهندسی کشاورزی- گرایش مهندسی منابع آب

اعضای هیات تحریریه


دکتر وحید نورانی استاد

هیدروژئومورفولوژی

اعضای هیات تحریریه


دکترسعداله ولایتی استاد-دانشگاه مشهد

هیدرولوژی کارست

اعضای هیات تحریریه بین المللی


احسان چیچک- دانشگاه آنکارا- ترکیه استاد دانشگاه آنکارا، گروه جغرافیا

جغرافیای طبیعی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


حسین گوکچه کوش-دانشگاه خاور نزدیک - قبرس استاد دانشگاه خاور نزدیک - قبرس

هیدروژئومورفولوژی

اعضای هیات تحریریه


دکترمسعود گودرزی دانشیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

آب و هواشناسی

اعضای هیات تحریریه


دکترمحمدرضا غریب رضا دانشیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

زمین شناسی

اعضای هیات تحریریه


علیرضا ایلدرمی استادگروه ژئومورفولوژی، دانشگاه ملایر

ژئومورفولوژی