برآورد رطوبت خاک با استفاده از مدل جدید ذوزنقه ای مرئی برای حوضه ی سیمینه با استفاده از تصاویر ماهواره لندست 8

نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای اقلیم شناسی- مخاطرات اقلیمی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی

3 دانشیار گروه سنجش از دور و GIS دانشگاه تبریز، دانشکده ی جغرافیا و برنامه ریزی، تبریز، ایران

4 دانشیار گروه آموزشی جغرافیای طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی، اردبیل، ایران

چکیده

چکیده
به دلیل ناپیوستگی در برداشت نمونه­ ها و نداشتن دسترسی به اطلاعات کافی در ارتباط با شناخت ویژگی­ های مناطق و نیز، صرف هزینه و زمان زیاد جهت برآورد آب قابل دسترس خاک و تغییرات مکانی آن، استفاده از تصاویر ماهواره­ای به صرفه است. "مدل ذوزنقه ­ای حرارتی- مرئی" بر اساس تفسیر توزیع پیکسل در فضای LST-VI، است که فضای LST-VI برای تخمین رطوبت سطحی خاک یا تبخیر-تعرق واقعی استفاده می­شود. هدف از این مطالعه برآورد رطوبت خاک با استفاده از تصاویر ماهواره­ای لندست 8 در سال­ های ک 2015، 2016 و 2017 و با استفاده از توزیع پیکسل در فضای LST-VI(TOTRAM) و STR-VI (OPTRAM) می­باشد. بر اساس رابطه­ ی رگرسیونی برازش ­شده برای دو مدل، بیشترین ضریب تعیین به دست آمده برای مدل TOTRAM در سال 2015 و 2017 برابر با 99/0 می­باشد و برای مدل OPTRAM در سال 2017 برابر با 97/0 می­باشد که نشان­دهنده­ی برازش و پراکنش دقیق داده­ها در فضای LST-VI و STR-VI توسط مدل­های مورد نظر می­باشد. در حالت کلی می­توان نتیجه گرفت که مدل OPTRAM بهتر و دقیق­تر از مدل TOTRAM توانسته است رطوبت خاک را پیش­بینی کند. چون ضرایب رگرسیونی به دست آمده برای OPTRAM مثبت و برای TOTRAM منفی است؛ یعنی STR-VI در محدوده­ی طول موج مرئی نسبت به LST-VI در محدوه­ی طول موج حرارتی، دقیق­ترین برآورد از رطوبت خاک را در نواحی فاقد داده­های کنترل زمینی می­تواند داشته باشد.

تازه های تحقیق

-

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Estimation of Soil Moisture Using the New Visible Trapezoidal Model for Simineh Basin Using Images of Landsat 8 Satellite

نویسندگان [English]

  • Ardashir Yousefzadeh 1
  • Battol Zeynali 2
  • Khalil Valizadeh Kamran 3
  • Saayad Asghari Sar Eskanrood 4
1 Ph.D candidate in Climatology-Hazards of Climate Change, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
2 - َAssociate Professor, Department of Geography, Faculty of Literature and Human Sciences, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.
3 - Associate Professor of Remote Sensing and GIS, Faculty of Geography and Planning, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
4 Associate Professor, Department of Geography, Faculty of Literature and Human Sciences, University Of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
چکیده [English]

Introduction
According to Cornelsen (2015), soil moisture is one of the most important variables in the hydrological cycle. In Manson's studies (2010), soil moisture was identified as one of the major climatic variables by the World Meteorological Organization, the Global Climate Observing System, and the Observational Satellite Observatory.
 Remote sensing provides a powerful tool for detecting and monitoring soil moisture near the Earth's surface (0 to 5 cm). Also, according to Babaeian research (2015), optical reflection of the soil and thermal emission to Eliit (1979) and Microwave backed by Das researches (2008) is related on soil moisture. Remote sensing techniques based on microwave waves are effective techniques for estimating soil moisture. Surface water levels can be extracted using the NDVI index in Landsat images (Maryam Khosravian et al., 2012, p. 115), and user variations in time series can also be identified. (Malian et al., 1395, p. 49). Due to the limitation of access to radar information, the focus of the study is

 

on the near-visible infrared range and the amount of heat from the surface of the earth is measured from 3.5 to 14 micrometers (Curran, 1985). Soil moisture content with this method requires the estimation of soil surface temperature and vegetation index (Wang & Co, 2009). Vegetation and surface temperature have a complex dependence on soil moisture (Carlson, 1994). According to Gillies et al. (1997), the combination of these two indicators can be used to estimate soil moisture with an acceptable accuracy.In 2017, a model for estimating soil moisture using a visual distance assay was proposed based on the linear physical relationship between soil moisture and the short-range infrared reflection (STR), which is based on the distribution of pixels inside the surface temperature space and the normalized vegetation index (STR-VI) (Sadegi et al., 2017). A trapezoid or triangle model is one of the models used in remote sensing to estimate soil moisture. The study area is the Simineh River basin which is one of the sub basins of Lake Urmia Basin, with an of 3279 km2.
Methodology
The main data in this study are Landsat 8 satellite imagery. After applying atmospheric and radiometric corrections, the processing of images, between 2016-2017, was done according to the process of view of Figure 1.
 
Figure (1) Research process (Source: Writers)-Thermal-Optical Trapezoid Model (TOTRAM)
This model is based on the distribution of pixels in the surface temperature and vegetation cover space that is fitted to estimate soil moisture using a linear equation in space (LST-VI) (Sadegi et al., 2017).
Equation (1)                                         
-Optical Trapezoid Model (OPTRAM)
The base of this model is the insertion of surface temperature to estimate the soil moisture in the visible wavelength range. In this physical model, the linear relationship between soil moisture and infrared reflection is expressed.
Equation (2)                                  
Result
According to the results of this study, the lowest average temperatures of satellite images were respectively -3.23 and 2.12 C in 2015 and 2016, indicating an increase in temperature. In 2017, the highest amount of vegetation density was 0.66.
The correlation between the OPTRAM model in 2015 and the STR and NDVI variables, were positive and the correlation indices were respectively 0.709 and 1. These figures for STR and NDVI in 2016 were respectively -0.648 and 1, which indicated a negative correlation between STR and soil moisture; soil moisture decreased with increasing STR and increased with increasing NDVI. And the positive correlation between OPTRAM model and NDVI confirmed it. In 2017, the positive correlation between STR and NDVI with soil moisture were respectively 0.672 and 1. The TOTRAM model in 2015 had a negative correlation with the LST and NDVI indices and they were respectively -0.574 and -1. It indicated low accuracy of this model compared to the OPTRAM model in estimating soil moisture. In 2016, the correlation between LST and NDVI with soil moisture were respectively -0.974 and 0.409. They respectively reached -0.940 -0.787 in 2017.
Discussion and Conclusion
In this research, due to the limitations of the field information, soil moisture was extracted without the use of ground control points. The comparison of the accuracy of the two models in the region was investigated. The results indicated that soil moisture can be extracted from the STR index with high accuracy, compared to LST index, based on NDVI Triangular space. Due to the low cost and the availability of visible images, radar images were accurately obtained and the correlation between OPTRAM model and soil moisture estimation was confirmed. According to the extraction results, the OPTRAM model can estimate the soil moisture better than the TOTRAM model, due to the fact that it is not influenced by environmental factors and global parameters. According to research results, TOTRAM has two main constraints. First, it cannot be used for a satellite without thermal bonding. Secondly, in addition to soil moisture, the LST depends on environmental factors to be calibrated for each image. To overcome the limitations of the TOTRAM model as well as the empirical visibility of indicators, a new physical trapezoidal model, called OPTRAM, is proposed. It is based on the physical relationship developed between soil moisture and the "reflected infrared reflection" (Sadegi et al., 2015).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Simineh Basin
  • Satellite Remote Sensing
  • Landsat 8
  • Soil Moisture
  • TOTRAM
  • OPTRAM
منابع
- خسرویان، مریم؛ انتظاری، علی­رضا؛ رحمانی، ابوالفضل و محمد باعقیده (1396)، پایش تغییرات سطح آب دریاچه­ی پریشان با استفاده از شاخص­ های سنجش از دور، هیدروژئوموفولوژی، شماره ­ی 13، صص 120-99.
- فشائی، ثنائی­ نژاد و کامران داوری (2015)، تخمین رطوبت خاک با استفاده از تصاویر سنجنده­ ی مودیس (مطالعه­ی موردی: محدوده­ی دشت مشهد)، آب و خاک، شماره­ ی 29(6)، صص 1735-1748.‎
- فلاحی، غلامرضا و لقمان جمالی (2017)،پهنه­ بندی خطر زمین­ لغزش در حوضه­ ی آبریز سیمینه­ رود بوکان با تلفیق مدل­ های آماری، فرایند تحلیل سلسله مراتبی و سامانه­ ی اطلاعات مکانی، نشریه ­ی علمی پژوهشی علوم و فنون نقشه­ برداری، دوره ­ی 6، شماره­ ی 4، صص 185-199.
- کاظمی پور اسفهلان، مهسا؛ محمدی، محمدحسین و علی­رضا واعظی (1397)،تخمیننقطه ­ایمنحنیرطوبتیخاکبااستفادهازبرخیویژگی­ هایفیزیکیو مکانیکیخاک، تحقیقات کاربردی خاک، جلد 6، شماره­ ی 2.
- مالیان، عباس؛ محمدی، علی؛ علی­محمدی، عباس و جلال ولی­ اللهی (1395)، آشکارسازی و پیش­ بینی روند تغییرات دریاچه­ ی ارومیه و محیط پیرامونی آن طی نیم ­قرن گذشته بر پایه­ ی تحلیل­ های مکان مبنای دورکاوی، هیدروژئوموفولوژی، شماره­ ی 9، صص 62-43.
-Amani, M., Parsian, S., MirMazloumi, S.M. and O, Aieneh., (2016), Two newsoilmoisture indices based on the NIR-red triangle space of Landsat-8 data. Int. J. Appl. Earth Obs. Geoinf, No. 50, PP. 176–186.
-Babaeian, E., Homaee, M., Montzka, C., Vereecken, H., Norouzi, A.A., and M.T, van Genuchten, (2016), Soil moisture prediction of bare soil profiles using diffuse spectral reflectance information and vadose zone flow modeling, Remote Sens, Environ, No.187, PP. 218–229.
-Carlson, T.N., (2007), An overview of the" triangle method" for estimating surface evapotranspiration and soil moisture from satellite imagery, Sensors, No. 7, PP. 1612-1629.
-Carlson, T.N., (2013), Triangle models and misconceptions, Int. J. Remote. Sens, Appl, No. 3, PP. 155-158.
-Carlson, T.N., Gillies, R.R. and E.M, Perry., (1994), A method to make use of thermal infrared temperature and NDVI measurements to infer surface soil water content and fractional vegetation cover, Remote Sens, Rev. Vol.9 ,No(1–2), PP. 161–173.
-Feng, H., Chen, C., Dong, H., Wang, J. and Q. Meng., (2013), Modified shortwave infrared perpendicular water stress index: a farmland water stress monitoring method, J. Appl. Meteorol. Climatol, No. 52  Vol. 9, PP. 2024–2032.
-Gates, D.M., Keegan, H.J., Schleter, J.C. and V.R. Weidner., (1965) Spectral properties of plants, Applied optics, No. 4, Vol. 1, PP. 11-20.
-Ghulam, A., Li, Z.L., Qin, Q., Tong, Q., Wang, J., Kasimu, A. and L. Zhu, (2007), A method for canopy water content estimation for highly vegetated surfaces-shortwave infrared perpendicular water stress index, Sci. China Ser. D Earth Sci, No. 50 (9), PP. 1359–1368.
-Hassan. Esfahani, L., Torres-Rua, A., Jensen, A. and M. McKee., (2015), Assessment of surface soil moisture using high-resolution multi-spectral imagery and artificial neural networks,Remote Sens, No. 7 Vol. 3, PP. 2627–2646.
-Kornelsen K.C., and P. Coulibaly, (2015), Reducing multiplicative bias of satellite soil moisture retrievals, Remote Sensing of Environment, No. 165, PP. 109-22.
-Latif, M.S., (2014), Land Surface Temperature Retrival of Landsat-8 Data Using Split Window Algorithm-A Case Study of Ranchi District, International Journal of Engineering Development and Research, No. 2, Vol. 4, PP. 2840-2849.
-Leroux D.J., Kerr Y.H., Al Bitar A., Bindlish R., Jackson T.J. and B. Berthelot., (2014), Comparison between SMOS, VUA, ASCAT, and ECMWF soil moisture products over four watersheds in U.S., IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, No. 52, Vol. 3, PP.1562-1571.
-Mallick, K., Bhattacharya, B.K. and N.K. Patel., (2009), Estimating volumetric surface moisture content for cropped soils using a soil wetness index based on surface temperature and NDVI, Agric. For. Meteorol, No. 149 (8), PP. 1327–1342.
-McNally A., Husak G.J., Brown M., Carroll M., Funk C., Yatheendradas S., Arsenault K., Peters-Lidard C., and J.P. Verdin., (2015), Calculating Crop Water Requirement Satisfaction in the West Africa Sahel with Remotely Sensed Soil Moisture, Journal of Hydrometeorology, No. 16, PP. 295-305.
-Mladenova, I.E., Jackson, T.J., Njoku, E., Bindlish, R., Chan, S., Cosh, M.H., Holmes, T.R.H., DeJeu, R.A.M., Jones, L., Kimball, J. and S. Paloscia, (2014), Remote monitoring of soil moisture using passive microwave-based techniques theoretical basis and overview of selected algorithms for AMSR-E, Remote Sens, Environ. No. 144, PP. 197–213.
-Moran, M.S., Clarke, T.R., Inoue, Y.and A.Vidal., (1994), Estimating crop water deficit using the relation between surface-air temperature and spectral vegetation index. Remote Sens, Environ, No. 49(3), PP. 246–263.
-Nemani, R., Pierce, L., Running, S. and S. Goward., (1993), Developing satellite-derived estimates of surface moisture status, J. Appl. Meteorol, No. 32m Vol. 3, PP. 548–557.
-Njoku, E.G. and D. Entekhabi., (1996), Passive microwave remote sensing of soil moisture, J. Hydrol, No. 184, Vol. 1, PP. 101–129.
-Ochsner, T.E., Cosh, M.H., Cuenca, R.H., Dorigo, W.A., Draper, C.S., Hagimoto, Y., Kerr, Y.H.,Njoku, E.G., Small, E.E. and M. Zreda., (2013), State of the art in large-scale soil moisture monitoring, Soil Sci. Soc. Am. J. No. 77, Vol. 6, PP. 1888–1919.
-Pan, M., Sahoo a.K., Wood E.F., Al Bitar A., Leroux D., and  Y.H. Kerr (2012), An Initial Assessment of SMOS Derived Soil Moisture over the Continental United States, IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing, No. 5, PP. 1448-1457.
-Pratt, D.A. and C.D. Ellyett., (1979), The thermal inertia approach to mapping of soil moisture and geology, Remote Sens, Environ, No. 8, Vol. 2, PP. 151–168.
-Qi, J., A. Chehbouni, A.R. Huete, Y.H. Kerr and S.A. Sorooshian, (1994), modified soil adjusted vegetation index, Remote Sens, Environ, No. 48, PP. 119-126.
-Rahimzadeh-Bajgiran, P., Berg, A.A., Champagne, C. and K. Omasa., (2013), Estimation of soil moisture using optical/thermal infrared remote sensing in the Canadian Prairies, ISPRS J. Photogramm, Remote Sens, No. 83, PP. 94–103.
-Robinson, D.A., Campbell, C.S., Hopmans, J.W., Hornbuckle, B.K., Jones, S.B., Knight, R., Ogden, F., Selker, J. and O. Wendroth., (2008), Soil moisture measurement for ecological and hydrological watershed-scale observatories: a review, Vadose Zone J. No. 7, Vol. 1, PP. 358–389.
-Sadeghi, M., Babaeian, E., Tuller, M. and S. B. Jones., (2017), The optical trapezoid model: A novel approach to remote sensing of soil moisture applied to Sentinel-2 and Landsat-8 observations, Remote Sensing of Environment, No. 198, PP. 52-68.‏
-Sadeghi, M., Jones, S.B. and W.D. Philpot., (2015), A linear physically-based model for remote sensing of soil moisture using short wave infrared bands, Remote Sens, Environ, No. 164, PP. 66–76.
-Schalie R.v.d., Kerr Y.H., Wigneron J.P., Rodríguez-Fernández N.J., Al-Yaari A., and Jeu R.A.M.d.(2016), Global SMOS Soil Moisture Retrievals from the Land Parameter Retrieval Model, International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, No. 45, PP. 125-134.
-Tian, J. and W.D. Philpot., (2015), Relationship between surface soil water content, evaporationrate, and water absorption band depths in SWIR reflectance spectra, Remote Sens, Environ. No. 169, PP. 280–289.
-Verstraeten, W.W., Veroustraete, F., van der Sande, C.J., Grootaers, I. and J. Feyen., (2006), Soil moisture retrieval using thermal inertia, determined with visible and thermal spaceborne data, validated for European forests, Remote Sens, Environ. No. 101, Vol. 3, PP. 299–314.
-Wang, L. and J.J. Qu, (2009), Satellite remote sensing applications for surface soil moisture monitoring, a review. Front. Earth Sci, China, No. 3, Vol. 2, PP. 237–247.
-Weng Q, Lu D and J. Schubring, (2004), Estimation of land surface temperature-vegetation abundance relationship for urban heat island studies, Remote Sensing Environ, No. 89, Vol. 4, PP. 467-483.
-Zeng J., Li Z., Chen Q., Bi H., Qiu J., and P. Zou, (2015), Evaluation of remotely sensed and reanalysis soil moisture products over the Tibetan Plateau using in-situ observations, Remote Sensing of Environment, No. 163, PP. 91-110.
-Zhang, D. and G. Zhou., (2016), Estimation of soil moisture from optical and thermal remote sensing: a review, Sensors, No.16, Vol. 8, 1308.
-Zhang, N., Hong, Y., Qin, Q. and L. Liu., (2013), VSDI: a visible and shortwave infrared drought index for monitoring soil and vegetation moisture based on optical remote sensing, Int. J. Remote Sens, No. 34, Vol. 13, PP. 4585–4609.