ارزیابی تغییرات زمانی و مکانی شاخص‌های تغییرپذیری دبی جریان رودخانه در برخی از حوضه‌های آبخیز استان اردبیل

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس،تهران

چکیده

چکیده
هدف این پژوهش، ارزیابی تغییرات زمانی-مکانی شاخص‌های تغییرپذیری دبی جریان رودخانه در حوضه‌های آبخیز استان اردبیل است. مقادیر شاخص‌های تغییرپذیری دبی ماهانه­ ی رودخانه­ی شامل شانون، بریلویین، سیمپسون، مک‌اینتاش، برگر-پارکر، شاخص تغییرپذیری، شاخص ناهمسانی دبی و شاخص تغییرپذیری دبی محاسبه شدند. ضمن ارزیابی تغییرات مکانی، از نمودار سه متغیره برای تعیین ارتباط بین تغییرات دبی سالانه استفاده شد. براساس نتایج میزان تغییرپذیری شاخص‌ها در مناطق بالادست بیش‌تر است که با شرایط طبیعی جریان رودخانه و سرعت عکس‌العمل هیدرولوژیک در بالادست مرتبط است. نتایج نمودار سه‌متغیره نشان داد که میزان تغییرپذیری شاخص‌ها در دبی‌های پایین بیش‌تر است. همبستگی میان شاخص‌های تغییرپذیری دبی در نرم‌افزار R نشان داد که بین شاخص بریلویین و شاخص تغییرپذیری همبستگی (42/0-) وجود دارد و میان شاخص برگر-پارکر و شاخص تغییرپذیری همبستگی مستقیم (91/0) دارند. هم‌چنین بین شاخص‌ ناهمسان دبی مثبت و شاخص ناهمسان دبی منفی هم همبستگی مستقیم معنی‌دار (62/0) وجود دارد و ارتباط بین شاخص ناهمسان دبی منفی و شاخص تغییرپذیری دبی همبستگی مستقیم معنی‌دار (64/0) می‌باشد. به‌طور کلی شاخص شانون و سیمپسون، به‌ترتیب از دسته ابزارهای نظریه­ ی اطلاعات و چیرگی، نتایج متفاوتی با شاخص‌های دیگر ارائه داده است.

تازه های تحقیق

-

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spatio-Temporal Assessment of River Flow Discharge Variability Indices in Some Watersheds of Ardabil Province

نویسندگان [English]

  • Raoof Mostafazadeh 1
  • Ali Nasiri khiavi 2
1 Assist. Prof., Natural Resources Dept., Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Mohaghegh Ardabili
2 Ph.D. Student of Watershed Management Engineering, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Tarbiat Modares, Tehran,Iran.
چکیده [English]

Abstract
Introduction
The analysis of the temporal and spatial variations of surface runoff is one of the important issues in hydrology, water and soil resources management, and environmental science. Variability is an intrinsic component of environmental factors and elements. Today, the study of changes in hydrological patterns and processes is one of the most important requirements for water and soil resources management. The temporal and spatial variations of runoff flow and discharge in terms of water use and exploitation have many economic effects, and this variability is the main cause of floods and droughts at different scales. In addition, hydrological processes, by changing the spatial and temporal scales, provide different responses that limit the repeatability of hydrological observations. In general, the tools of assessing changes in hydro-climatic time series include information theory and dominance measure. The first category indices include the Shannon Index and the Brillouin Index. While, the dominance measures include the Simpson index, the McIntosh index, and the Berger-Parger index, the indices of information theory measures have the best parameters. The Shannon index has a better distribution than Simpson or Berger Parker. While the Braillein index has a similar distribution to the Shannon index, it limits ranges from zero to one.
Therefore, the main purpose of this research was to evaluate the spatial and temporal changes of the Discharge Variability Indices (DVI) of surface runoff in some watersheds of Ardabil Province.
Methodology
Toward this attempt, the discharge variability indices of river flow fluctuations were calculated on a monthly time-scale including Shannon, Brillouin, Simpson, McIntosh, Berger-Parker, Index of Variability, Rainfall Anomaly Index, and Discharge Variability Index. For this puprpose, 22 river gauge stations in Ardabil Province were selected. First, the index values ​​were calculated in the Excel software. After calculating these indices, their spatial variations were investigated in the studied area using the distance mapping method in ArcGIS 10.1. The spatial variations of the indices in the studied area were evaluated. In addition, the Triple Diagram Models were used to determine the temporal variation of the DVIs in relation to flow changes over the study time periods using Surfer software. Next, the Pearson correlation coefficient between the discharge variability indices were performed using R software.
Results and Discussion
The results showed that the variability of the DVIs were higher in the upstream regions than the downstream regions, which can be related to the less changes in river flow regimes and the limited interference caused by human utilizations. The highest and lowest values ​​of the coefficient of variation were observed in the Macintosh and DAI+ indices respectively with the values of 195.55% and -567.06%. The results of the triple diagram models indicated that the variability of DVIs were higher in low river flow values. According to the interpolation results, the upstream stations were less variable, while in the downstream stations, the degree of variability was greater due to different human interactions. Based on the results of the triple diagram models, it can be said that the variability of Shannon, Simpson, Berger-Parker, McIntosh, and DVI indices was lower in low discharge values. Also, the DAI+ and DAI- indices were more variable in lower discharge values. The results also showed that there was a significant correlation between the Brillouin index and Index of Variability (-0.42), while the Berger index -Parker and Index of Variability had a positive correlation (0.91). Also, there was a significant positive correlation between RAI+ and RAI- indices (0.62) and the correlation between RAI- and DVI was significant (0.64). In addition, the degree of variability had decreased in recent years. Also, the correlation relationship of DVIs were tested using the R software.
Conclusion
Based on the results, in the upstream regions, the flow rate of the rivers was much lower than the downstream river gauge stations, which can be explained by the condition of the flow near the natural flow of the river. However, in the downstream stations on the main river (such as Samian and Arbab Kandi stations), the existence of Yamchi and Sabalan dams have been caused by a disruption and through the regulatory effect of the dam. In general, the Shannon index as an information-based index and Simpson (dominance-based index) yielded different results from other indicators. Most of the indices showed that the rate of variability in the low flow was higher than the high discharge values. In addition, in recent periods, the degree of variability of the flow has decreased based on most indices, although determining the cause of reducing the variability caused by climate change or human activities requires further studies. The assessment of the variability of the flow at the watershed scale allows the optimal utilization of surface water in the proper seasons and determines the effect of human activities on the river regime.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Interpolation
  • River flow anomaly
  • Discharge Variability Indices
  • Surfer Software
منابع                                                                                                                           
- بیاتی خطیبی، مریم (1387)، بررسی نحوه­ی تأثیر سد سهند بر تغییر مورفولوژی بستر جریان رودخانه قرنقو، بر ویژگی‌های فرسایشی و رسوب‌زایی آن مطالعه­ ی موردی، حوضه­ ی قرنقوچای، دامنه‌های شرقی کوهستان سهند (شمال‌غرب ایران)، جغرافیا و توسعه، شماره­ی 11، صص 220-199.
- حجازی­ زاده، زهرا؛ شفیعی، زلیخا و سعید جوی­زاده (1388)، روند خشکسالی در استان فارس با استفاده از شاخص ناهنجاری بارش (RAI)، نخستین کنفرانس سراسری آب‌های زیرزمینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان، صص 17-1.
- قاسمی، احمدرضا؛ موگویی، مرتضی (1394)، بررسی تغییرات دبی رودخانه‌های استان چهارمحال و بختیاری، اطلاعات جغرافیایی،  شماره­ی 102، صص 173-163.
- کوزه‌گران، سعید؛ لطفی، سمیه؛ برهانی، رضا؛ طحان، محمدرضا؛ عابدینی، الهام و فاطمه زارعی (1392)، پایش،تحلیل فراوانی و پهنه‌بندی خشکسالی با استفاده از شاخص ناهنجاری بارش RAI (مطالعه موردی: خراسان جنوبی)، نخستین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران، کرمان، صص 13-1.
- یوسفی، یداله؛ رورده، همت‌اله و سیدمحمود رضوی (1390)، تغییرپذیریزمانیومکانیجریانرودهایاستانمازندران، جغرافیا و آمایش سرزمین، سال 1، شماره­ی 2، صص 14-1.
-Altunkaynak, A., Ozger, M., and Z. Sen., (2003), Triple diagram model of level fluctuation in Lake Van, Turkey, Hydrology and Earth System Sciences, No.7(2), PP. 235–244.
-Anbazhagan, S. and A. Jothibasu.,(2016),Groundwater Sustainability Indicators in Parts of Tiruppur and Coimbatore Districts, Tamil Nadu, Journal Geological Society of India, No.87, PP. 161-168.
-Bastia, F and Equeenuddin, Md., (2016), Spatio-temporal variation of water flow and sediment discharge in the Mahanadi River, India, Global and Planetary Change, No.144, PP. 51-66.
-Bronikowski, A. and C. Webb., (1996), A critical examination of rainfall variability measures used in behavioral ecology studies, Behavioral Ecology and Sociobiology, No.39, PP. 27-30.
-Guerrero, J.L., I.K. Westerberg., S. Halldin., C.Y. Xu. and L.C. Lundin., (2012), Temporal variability in stage–discharge relationships, Journal of Hydrology, No.446-447, PP. 90-102.
-Li, N., G.R. McGregor., (2016), Linking Interannual river flow river variability across New Zealand to the Southern Annular Mode, 1979- 2011, Hydrological Processes, PP. 1-16.
-Mishra, A.K., M. Ozger., P. Vijay and P. Singh., (2009), An entropy-based investigation into the variability of precipitation, Journal of Hydrology, No. 370, PP. 139-154.
-Norbiato, D., M. Borga., R. Merz., G. Bloschl and A. Carton., (2008), A control on event runoff coefficients in the Eastern Italian Alps, Journal of Hydrology, No. 375, PP. 312-325.
-Ott, B. and S. Uhlenbrook., (2004), Quantifying the impact of land-use changes at the event and seasonal time scale using a process-oriented catchment model, Hydrology and Earth System Sciences, Vol. 8, No. 1, PP. 62-78.
-Sadeghi, S.H.R and Mostafazadeh, R., (2016), Triple diagram models for changeability evaluation of precipitation and flow discharge for suspended sediment load in different time scales, Environmental Earth Sciences, Vol. 75, No. 9, PP. 1-12.
-Willems, W., G. Kasper., P. Klotz., K. Stricker and A. Zimmermann., (2016), Mean Daily Discharge and Discharge Variability, Regional Assessment of Global Change Impacts, PP. 133-137.
-Zehe, E and M. Sivapalan., (2009), Threshold behavior in hydrological systems at (human) geo-ecosystems: manifestations, controls, implications, Hydrology and Earth System Sciences, No. 13, PP. 1273-1297.