نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

هیات علمی دانشگاه زنجان

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی روابط بین LST و LULC در منطقه گردنه حیران می باشد. شاخص های LULC متشکل از شاخص های تفاوت نرمال شده پوشش گیاهی (NDVI) ، تفاوت نرمال شده ساخت و ساز (NDBI) و تفاوت نرمال شده و اصلاح شده آب (MNDWI) می باشد. مساحت منطقه مورد مطالعه 95/156 کیلومتر مربع بوده که از این میزان در سال 1401، حدود 7/122 کیلومتر مربع اختصاص به پهنه جنگلی داشته و تنها 2/33 کیلومتر مربع اختصاص به زمین کشاورزی دارد. مقادیر شاخص MNDWI در غنی ترین منطقه در سال 1397 از مساحتی معادل 27/12 کیلومتر مربع برخوردار بوده و با کاهش شدید در سال 1401 مواجه شده و به 68/1 کیلومتر مربع رسیده است. پهنه های ساخت و ساز شده (NDBI) تا سال 1397 با افزایش مواجه بوده و تا سال 1401 با کاهش قابل توجهی روبرو گردید. حداکثر دمای سطح زمین (LST) از 42/35 درجه سانتیگراد در سال 1392 به 04/39 درجه سانتیگراد در سال 1401 رسیده است. پهنه برخوردار از دمای 20 تا 25 درجه سانتیگراد از 9/67 کیلومتر مربع به 124 کیلومتر مربع رسیده است. در نهایت، روابط همبستگی پیرسون نشان داد که شاخص NDVI و MNDWI با شاخص LST از همبستگی منفی برخوردار بوده و بین شاخص LST با شاخص NDBI همبستگی مثبت برقرار است. بیشترین همبستگی مثبت به میزان 77/0 بین LST و NDBI مربوط به بهار 1397 بوده و بیشترین همبستگی منفی به میزان 71/0- متعلق به شاخص MNDWI و LST بوده که در پاییز 1397 به ثبت رسیده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Measuring the spring and autumn fluctuations of land use indices (LULC) using support vector machine (SVM) method and analyzing the correlation relationships of LST with NDBI, MNDWI and NDVI indices (in the Heyran Pass area)

چکیده [English]

The purpose of this research is to investigate the relationship between LST and LULC in Hiran Garne region. LULC indices consist of (NDVI), (NDBI) and (MNDWI). The area of the studied area is 156.95 square kilometers, out of which in 1401, about 122.7 square kilometers are dedicated to forest area and only 33.2 square kilometers are dedicated to agricultural land. The values of MNDWI index in the richest region in 2017 had an area equal to 12.27 square kilometers and faced a sharp decrease in 1401 and reached 1.68 square kilometers. Built-up areas (NDBI) increased until 2017 and decreased significantly until 1401. The maximum land surface temperature (LST) has reached from 35.42 degrees Celsius in 2013 to 39.04 degrees Celsius in 2022. The area with a temperature of 20 to 25 degrees Celsius has reached 124 square kilometers from 67.9 square kilometers. Finally, Pearson correlation relationships showed that NDVI and MNDWI index had a negative correlation with LST index and there was a positive correlation between LST index and NDBI index. The highest positive correlation of 0.77 between LST and NDBI belongs to the spring of 2018, and the highest negative correlation of -0.71 belongs to the MNDWI and LST index, which was registered in the fall of 2018.

کلیدواژه‌ها [English]

  • LST
  • NDVI
  • MNDWI
  • NDBI
  • Heyran