نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 لیلا آقایاری، دارک مردک دکتری در رشته ژئومورفولوژی گرایش مخاطرات ژئومورفیک، دانشگاه محقق اردبیلی

2 هیات علمی

چکیده

هدف این پژوهش بررسی و تحلیل مهم‌ترین عوامل دخیل در ایجاد خطر فرونشست دشت اردبیل و مشخص کردن سطوح مستعد که احتمالاً در آینده نزدیک درگیر فرونشست خواهند شد. هدف از این پژوهش در مرحله اول ارزیابی فرونشست با استفاده از تکنیک تداخل سنجی راداری در محیط نرم افزار Sarscape، با بهره‌ از قابلیت تصاویر-A1 Sentinel در بازه زمانی 2016 و 2021 و همچنین در ادامه، نسبت به پهنه بندی مناطق مستعد با الگوریتم چند معیاره Aras درمحیط نرم افزار Edrisiاقدام گردید .نتایج مطالعه حاضر نشان داد مقدار بین صفر تا 22 میلی متر فرونشست در محدوده مورد مطالعه ایجاد شده است که بیشترین میزان فرونشست در بخش مرکزی و سپس در بخش شرقی و شمال‌شرقی متمرکز است. با توجه به نتایج حاصل از پهنه‌بندی خطر فرونشست؛ معیارهای افت سطح آب، فاصله از رودخانه، زمین شناسی،کاربری اراضی به ترتیب با ضریب وزنی 221/0، 166/0، 152/0 و 147/0، مهم ترین عوامل دخیل در ایجاد خطر فرونشست محدوده مطالعاتی بوده و به ترتیب 41/267 و 21/403 کیلومتر مربع از محدوده دارای احتمال خطر بسیار زیاد و زیاد می باشد. در نهایت می توان گفت مهمترین عامل اصلی دخیل در افزایش مقدار و پتانسیل فرونشت دشت اردبیل، بهره ی بی رویه از آب های زیرزمینی و افت سطح آب است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating and zoning land subsidence using Aras multi-criteria model analysis (case study: Ardabil plain)

نویسندگان [English]

  • leila aghayary 1
  • Mousa Abedini 2

1 PHd in geomorphology

2 Professor in Geomorphology Faculty social science University of Mohaghegh Ardabili Ardabil

چکیده [English]

Therefore, the purpose of this research is to investigate and analyze the most important factors involved in creating the risk of subsidence in the Ardabil plain and to identify the susceptible surfaces that are likely to be involved in subsidence in the near future. The purpose of this research in the first stage is to evaluate the subsidence using radar interferometry technique in the Sarscape software environment, using the capabilities of A1 Sentinel images in the time frame of 2016 and 2021, and also in the following, in relation to the zoning of susceptible areas with the algorithm Aras multi-criteria was implemented in Edrisi software environment. The results of the present study showed that between 0 and 22 mm of subsidence has occurred in the studied area, and the highest amount of subsidence is concentrated in the central part and then in the eastern and north-eastern parts. According to the results of subsidence risk zoning; The criteria of water level drop, distance from the river, geology, and land use are the most important factors involved in creating the risk of subsidence in the study area, respectively, with a weighting factor of 0.221, 0.166, 0.152, and 0.147, respectively, and 267/41 and 403/21 square kilometers of the range have a very high probability of danger. Finally, it can be said that the most important factor involved in increasing the amount and potential of subsidence in the Ardabil plain is the excessive use of underground water and the drop in the water level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords (time 12 bold): Subsidence
  • zoning
  • Aras
  • Ardabil plain