دوره و شماره: دوره 6، شماره 18، بهار 1398، صفحه 1-205 
6. بررسی تغییرات مساحت پوشش زمین و کاربری حوضه ی آبخیز دریاچه ی ارومیه با استفاده از تصاویر MODIS

صفحه 97-113

محمد اخوان قالیباف؛ حمید علی پور؛ الوست قلیوف؛ مارینا کورنووا؛ محمدحسین مختاری