نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه

چکیده

هدف از این پژوهش‌، شبیه‌سازی و ضعیت رسوبگذاری رودخانه ابرو‌ سد اکباتان همدان با استفاده از مدل ریاضی GSTARS 2.1 می باشد .بدین ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻟﯿﺒﺮاﺳﯿﻮن و واسنجی ﺑﺨﺶ ﻫﯿﺪرودﯾﻨﺎﻣﯿﮏ و رسوب‌ ﺟﺮﯾﺎن، از اﻃﻼﻋﺎت ﻫﯿﺪروﻣﺘﺮی اﯾﺴﺘﮕﺎه اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ابرو ، داده‌ﻫﺎی‌ تغییرات رقوم سطح آب د‌رسال 1384‌، داده های هندسی مقطع عرضی برداشت شده در سال های 1384و‌ 1397 و معادلات انتقال رسوب در ﯾـﮏ دوره آﻣـﺎری13 ساله استفاده شد‌. بررسی‌ها نشان می‌دهد که مقطع عرضی رودخانه از سال 84 تا 97 از حالتV شکل به U شکل در حال تغییر است. فرسایش بیشتر در ساحل چپ نسبت به ساحل راست رودخانه ابرو موجب افزایش عدم تقارن و کج شدگی بستر رودخانه شده است‌. افزایش ضریب مانینگ و ته نشینی رسوبات در قسمت های پر پیچ و خم مسیر رودخانه نیز منجر به توسعه پیچ و خم هاو مئاندری شدن رودخانه ابرو‌ شده است‌. بررسی میزان رسوبگذاری در طول 13سال (‌84تا97) نشان می‌دهد که تراز مقطع عرضی رودخانه‌ حدود 6/24سانتی‌متر و با استفاده از روابط رسوبی توفالتی و یانگ به ترتیب 8/22 و2/20 سانتی‌متر تغییر یافته که بیانگر تطابق خوب‌ مدل در ارزیابی و شبیه‌سازی تغییر ‌مقطع عرضی در اثر فرسایش و رسوبگذاری‌ می‌باشد‌. به دلیل اینکه مقادیر شیب و سرعت در میانه محدوده مورد بررسی کمتر از ابتدا و بیشتر از انتها ‌است، لذا میزان رسوبگذاری در میانه نسبت به ابتدا بیشتر و نسبت به پایین دست منطقه کمتر می‌باشد. پیشنهاد می‌شود از روش‌ها‌ی FLUVIAL 12,HEC-RAS استفاده تا کاربردی‌‌ترین روش انتخاب و بکار گرفته شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Simulating sedimentation status of Ebrou river of Ekbatan dam in Hamedan Using GSTARS 2.1 mathematical model

چکیده [English]

The purpose of this study is to simulate and sedimentation status of Ebro River of Ekbatan Dam in Hamedan using GSTARS 2.1 mathematical model.For this purpose, they measure the hydrodynamic part of the sediment from the water and hydrometry of the measuring station Ebro and data on water level cultivar changes in 2006 and cross-sectional geometric data collected in 2006 and 2019 and sediment transport equations in 13-year production period have been used.Studies show that the cross section of the river is changing from V-shaped to U-shaped from 2005 to 2019..Examination of sedimentation rate during 13 years (2006-2019) shows that the cross-sectional level of the river is about 24.6 cm and using Wyang's sedimentary relationships changed by 22.8 and 20.2 cm, respectively, which indicates a good agreement of the model in the evaluation and Simulation of cross-sectional change due to erosion and sedimentation.Studies show that the values of slope and velocity in the middle of the study area are less than the beginning and more than the end, so the amount of sediment in the middle is more than the beginning and less than downstream of the region.It is recommended to use FLUVIAL 12 and HEC-RAS methods to select and apply the most practical method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Numerical simulation
  • Yang equation
  • Manning coefficient
  • Ekbatan Dams