هیدروژئولوژی
ارزیابی ریسک غیرسرطانزایی ترکیبات ازته در منابع تامین آب شرب محدوده ماکو-بازرگان-پلدشت

زهرا صدقی؛ عطا الله ندیری؛ سینا صادق فام؛ سمیه اسدی؛ فرانک سای

دوره 10، شماره 34 ، اردیبهشت 1402، ، صفحه 139-123

https://doi.org/10.22034/hyd.2023.54394.1668

چکیده
  محدوده ماکو-بازرگان-پلدشت دارای آبخوان کمپلکس(آبرفتی-آهکی-بازالتی) است که برای ارزیابی منابع آبی این محدوده در آبان‌ماه 1400 به تعداد 60 نمونه با پراکندگی و توزیع مناسب از آبخوان کمپلکس منطقه و منابع آب سطحی برداشت شده و پس از آنالیز برای عناصر اصلی، فرعی و کمیاب، مقادیر نیترات، نیتریت و آمونیوم چندین‌ برابر بالاتر از استاندارد نمایان ...  بیشتر

هیدروژئولوژی
طراحی بهینه‌ ابعاد آبشکن با استفاده از الگوریتم چند هدفه جستجوی هارمونی، مطالعه موردی: رودخانه زنجان‌رود

بابک شاهی نژاد؛ حجت الله یونسی؛ مریم میر بیک سبزواری

دوره 10، شماره 34 ، اردیبهشت 1402، ، صفحه 165-141

https://doi.org/10.22034/hyd.2023.54639.1670

چکیده
  یکی از روش‌های معمول کنترل فرسایش کناری و ساماندهی رودخانه‌ها استفاده از آبشکن است. در این خصوص در نظر گرفتن همزمان چندین هدف مختلف و گاها متضاد در کنار یکدیگر در مطالعات مهندسی رودخانه می‌تواند از اهمیت زیادی برخوردار باشد. به ‌همین منظور در این پژوهش طراحی بهینه‌ی ابعاد با اهداف کمینه کردن هزینه و بیشینه کردن دبی بار بستر مدنظر ...  بیشتر

هیدروژئولوژی
تأثیر پوشش‌گیاهی و فرسایش‌خاک بر‌ کیفیت هیدروژئوشیمیایی آبهای‌سطحی مطالعه‌موردی: حوضه‌آبریز‌ رودخانه‌قُلیان، منطقه‌قالیکوه‌لرستان

امیرسعید حسینی؛ سعید حکیمی آسیابر؛ مژگان صلواتی

دوره 10، شماره 34 ، اردیبهشت 1402، ، صفحه 191-167

https://doi.org/10.22034/hyd.2023.55146.1677

چکیده
  چکیدههدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین پوشش‌گیاهی و فرسایش‌خاک و تغییر در خصوصیات هیدروژئوشیمیایی آب است. فرسایش‌خاک رابطه نزدیکی با نوع پوشش‌گیاهی و کاربری ‌زمین دارد و می‌تواند کیفیت آب یک منطقه را تغییر دهد. بدین منظور در این تحقیق 15نمونه از آب آبراهه‌های دائمی پیربادوش و گَشون رودخانه‌قُلیان در منطقه‌قالیکوه‌لرستان ...  بیشتر

هیدروژئولوژی
بررسی شبکه‌ آبراهه‌های حوضه آبریز رامهرمز با استفاده از مدل توکوناگا و بعدفرکتال همبستگی

مهشید معاوی؛ هیوا علمیزاده

دوره 9، شماره 33 ، دی 1401، ، صفحه 20-1

https://doi.org/10.22034/hyd.2022.49711.1618

چکیده
  در دیدگاه رفتارهای فرکتالی، ویژگی همانندسازی در طول زمان الگوهایی را در بستر حوضه به­وجود می­آورند که بنا بر ویژگی­های زایشی و چگونگی تحولات، عملکرد منحصر به­فردی را در طی بلوغ یک حوضه آبریز به نمایش می­گذارند. به­همین دلیل در این پژوهش با هدف بررسی انشعاب شبکه­های آبراهه­ای حوضه رامهرمز از مدل توکوناگا و بعدفرکتال ...  بیشتر

هیدروژئولوژی
مقایسه روش‌های تبدیل بارش موثر به رواناب سطحی در شبیه‌سازی هیدروگراف سیل حوضه ننه‌کران، استان اردبیل

فریبا اسفندیاری؛ زینب پورگنجی؛ رئوف مصطفی‌زاده؛ مریم آقایی

دوره 9، شماره 32 ، آبان 1401، ، صفحه 86-63

https://doi.org/10.22034/hyd.2022.50000.1624

چکیده
  سیلاب از جمله مخاطرات طبیعی است که پیش‌بینی آن نیازمند ارزیابی پاسخ هیدرولوژیکی حوضه به مقادیر بارش است. با توجه به تنوع مدل‌های بارش-رواناب، انتخاب مدل مناسب شبیه‌سازی رفتار هیدرولوژیکی از اهمیت بسیاری برخوردار است. این مطالعه در حوضه ننه‌کران در استان اردبیل با هدف ارزیابی انواع روش‌های تبدیل بارش به رواناب سطحی، شامل هیدروگراف ...  بیشتر

هیدروژئولوژی
ارتباط شاخص‌های پوشش گیاهی و ژئومورفیک با مقادیر فرسایش و رسوب در حوضه آبریز کوزه‌توپراقی

موسی عابدینی؛ سجاد جوادی؛ رئوف مصطفی‌زاده؛ امیر حسام پاسبان

دوره 9، شماره 32 ، آبان 1401، ، صفحه 128-105

https://doi.org/10.22034/hyd.2022.51464.1636

چکیده
  فرسایش خاک یک فرایند ژئومورفیک غالب است که امنیت غذایی را در بخش‌های وسیعی از کره زمین را تهدید می‌کند. ویژگی‌های ژئومورفیک حوضه در هیدرولوژی، فرسایش خاک و تولید رسوب نقش مهمی دارد و می‌تواند شاخصی از وضعیت فرسایش و رسوبگذاری حوضه باشد. بنابراین هدف از این پژوهش ارتباط شاخص‌های پوشش گیاهی و ژئومورفیک با مقادیر فرسایش و رسوب در ...  بیشتر

هیدروژئولوژی
شبیه‌سازی و ضعیت رسوبگذاری رودخانه ابرو سد اکباتان همدان با مدل ریاضی GSTARS 2.1

علیرضا ایلدرمی

دوره 9، شماره 31 ، شهریور 1401، ، صفحه 50-25

https://doi.org/10.22034/hyd.2021.45616.1585

چکیده
  هدف از این پژوهش‌، شبیه‌سازی و ضعیت رسوبگذاری رودخانه ابرو‌ سد اکباتان همدان با استفاده از مدل ریاضی GSTARS 2.1 می باشد .بدین ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻟﯿﺒﺮاﺳﯿﻮن و واسنجی ﺑﺨﺶ ﻫﯿﺪرودﯾﻨﺎﻣﯿﮏ و رسوب‌ ﺟﺮﯾﺎن، از اﻃﻼﻋﺎت ﻫﯿﺪروﻣﺘﺮی اﯾﺴﺘﮕﺎه اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ابرو ، داده‌ﻫﺎی‌ تغییرات رقوم سطح آب د‌رسال 1384‌، داده های هندسی مقطع عرضی ...  بیشتر

هیدروژئولوژی
ارزیابی نتایج تغییرات کاربری اراضی بر دبی رودخانه دره رود در بازه زمانی 30 ساله با استفاده از مدل SWAT

رسول حسن زاده؛ فریبا اسفندیاری درآباد؛ صیاد اصغری سراسکانرود؛ زهرا میری

دوره 9، شماره 31 ، شهریور 1401، ، صفحه 69-51

https://doi.org/10.22034/hyd.2022.49417.1616

چکیده
  در این پژوهش نقشه کاربری اراضی حوضه آبریز دره‌رود با روش شیء‌گرا و با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای لندست 5 و 8 در بازه زمانی 30 ساله، سال‌های 1990 و 2019 بهره گرفته شده است تا تاثیرات آن بر تغییرات دبی رودخانه دره‌رود مورد بررسی قرار بگیرد. تصاویر در چهارده کلاس طبقه بندی شد و تغییرات مساحتی کلاس ها مشخص شد که کلاس های کشت آبی، زراعت دیم، ...  بیشتر

هیدروژئولوژی
مدل‌سازی مکانی سازند زمین‌شناسی بر اساس پارامتر‌های کیفی آب در حوضه آبریز پریشان

کامران رضایی توابع؛ اعظم حیدری؛ محمد جواد سیاح پور

دوره 9، شماره 30 ، خرداد 1401، ، صفحه 86-65

https://doi.org/10.22034/hyd.2022.49004.1611

چکیده
  حفاظت کیفی آب‌های سطحی و زیرزمینی به عنوان یکی از با ارزش‌ترین منابع ملی امری حیاتی می‌باشد. بدین منظور در این پژوهش حوضه‌ُی پریشان به‌عنوان نمونه‌ای از حوضه‌های نیمه بسته‌ داخلی زاگرس انتخاب شد و با استفاده از تعداد 25 حلقه چاه مشاهداتی ارتباط بین پارامترهای کیفی آب با سازند‌های زمین‌شناسی، مدل‌سازی رگرسیون وزنی جغرافیایی ...  بیشتر

هیدروژئولوژی
شبیه‌سازی هیدرولیکی سیمینه‌رود‌ با بهره‌گیری از نرم‌افزارهای HEC-RAS و ArcGIS

میرعلی محمدی؛ مهسا مهتدی

دوره 9، شماره 30 ، خرداد 1401، ، صفحه 103-87

https://doi.org/10.22034/hyd.2022.49185.1613

چکیده
  رودخانه‌ها یکی از منابع مهم آب‌های سطحی هستند که با توجه به نقش مهم آنها در زندگی بشر ‌باید مورد توجه قرار گیرند. هدف این تحقیق، مطالعه ویژگی‌های هیدرولیکی سیمینه‌رود و فرآیندهای حاکم بر آن با استفاده از تلفیق مدل HEC-RAS، در بستر نرم‌افزار  ArcGISاز طریق الحاقیه HEC-GeoRAS به­منظور شبیه‌سازی پارامترهای هیدرولیکی آن رودخانه با مساحت ...  بیشتر

هیدروژئولوژی
بررسی تغییرات الگوی پیچانرودی رودخانه دربادام ، شهرستان قوچان

زهرا یونسیان؛ فریبا همتی؛ محمد مهدی حسین‌زاده

دوره 9، شماره 30 ، خرداد 1401، ، صفحه 138-125

https://doi.org/10.22034/hyd.2022.50515.1629

چکیده
  حوضه­ آبریز دربادام در شمال استان خراسان رضوی واقع شده است. در این پژوهش جهت بررسی تغییرات زمانی و مکانی بستر رودخانه در منطقه‌ی مورد مطالعه از تصاویر ماهواره­ای لندست ( سال­های 2010 تا 2021 ) استفاده گردید و تغییرات رودخانه در دوره‌ی زمانی یازده سال مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. تصاویر ماهواره­ای لندست در سه محیط CAD Auto ، ENVI ، Arc Map ...  بیشتر

هیدروژئولوژی
ارزیابی تغییرات ذخیره آب‌زیرزمینی با استفاده از داده‌های ماهواره GRACE در آبخوان دشت روانسر در استان کرمانشاه

علیرضا دنیایی

دوره 8، شماره 29 ، اسفند 1400، ، صفحه 43-23

https://doi.org/10.22034/hyd.2021.46937.1595

چکیده
  بررسی تغییرات آب‌زیرزمینی در نواحی خشک و نیمه­ خشک از اهمیت ویژه­ای برخوردار است.افت سطح آب در آبخوان‌های استان کرمانشاه به‌قدری شدید بوده به‌طوری که در دهه‌های اخیر به حدود10 متر در برخی نقاط رسیده است. هدف از پژوهش حاضر ارزیابی داده‌های ماهواره GRACE جهت برآورد ذخیره­ ی آب‌زیرزمینی آبخوان روانسر در استان کرمانشاه می‌باشد. ...  بیشتر

هیدروژئولوژی
بررسی و پهنه بندی آسیب پذیری آبهای زیرزمینی، با کمک روش DRASTI و الگوریتم‌های فازی

مریم بیاتی خطیبی؛ فائزه رستمی؛ خلیل ولیزاده کامران

دوره 8، شماره 29 ، اسفند 1400، ، صفحه 108-87

https://doi.org/10.22034/hyd.2022.48201.1606

چکیده
  در این مقاله با استفاده از مدل‌های DRASTIC و فازی ،پتانسیل آلودگی آبخوان و همچنین پهنه بندی کیفیت آب زیرزمینی با شاخص GQI دشت تبریز بررسی و مورد ارزیابی قرار گرفت.در این ارزیابی، از نرم افزار Arc map و همپوشانی هفت لایه اطلاعاتی: عمق سطح آب، تغذیه خالص، محیط آبخوان، جنس خاک، توپوگرافی، محیط غیر اشباع، هدایت هیدرولیکی بهره گیری شد.نتایج بررسی ...  بیشتر

هیدروژئولوژی
شبیه‌سازی تراز آب زیرزمینی مرودشت و بررسی سناریوهای پیش بینی با استفاده از کد ریاضی MODFLOW

اعظم حیدری؛ ایرج جباری

دوره 8، شماره 29 ، اسفند 1400، ، صفحه 172-149

https://doi.org/10.22034/hyd.2022.49139.1612

چکیده
  برداشت بی‌رویه از سفره‌های آب زیرزمینی در کشور سبب افت شدید سطح ایستابی آبخوان و از بین رفتن لایه‌های آبدار زمین گردیده است. در این پژوهش به منظور بررسی وضعیت تراز آب زیرزمینی آبخوان مرودشت- خرامه، واقع در استان فارس در رابطه با برداشت بی‌رویه‌ی آب‌های زیرزمینی از داده‌های 81 حلقه چاه پیزومتری در بازه‌ی زمانی (2008- 2018) با استفاده ...  بیشتر

هیدروژئولوژی
ارزیابی عملکرد مدلهای ریزمقیاس سازی آماری SDSM و LARSWG جهت غربالگری کمی در پیش بینی سناریوهای اقلیمی مطالعه موردی: کانون گرد و غبار جنوب و جنوب شرق اهواز

مریم باران پور؛ بیژن خلیلی مقدم؛ امین ذرتی پور

دوره 8، شماره 28 ، آذر 1400، ، صفحه 107-126

https://doi.org/10.22034/hyd.2021.45686.1586

چکیده
  تغییر اقلیم و گرمایش جهانی یکی از مهم­ترین عوامل موثر بر تخریب منابع آب و خاک در مناطق خشک و نیمه ­خشک است؛ که باعث افزایش وقوع پدیده­ ی گرد و غبار می­گردد. هدف از این مطالعه ارزیابی عملکرد دو مدل ریزمقیاس ­سازی آماریSDSM  و LARSWG به منظور غربالگری کمی در پیش ­بینی سناریوهای اقلیمی و همچنین پیش ­بینی تغییرات اقلیمی در کانون ...  بیشتر

هیدروژئولوژی
بررسی عوامل مؤثر بر تغییرات سطح آب‌ زیرزمینی و افت آبخوان در دشت اردبیل

سینا ضیایی؛ اباذر اسمعلی؛ رئوف مصطفی‌زاده؛ اردوان قربانی

دوره 8، شماره 28 ، آذر 1400، ، صفحه 127-143

https://doi.org/10.22034/hyd.2021.46333.1590

چکیده
  محدودیت پتانسیل آب زیرزمینی در آبخوان آبرفتی دشت اردبیل و عدم توجه به میزان برداشت مجاز و توسعه­ ی روز افزون مصارف کشاورزی، شرب، صنعت، بهره­‌برداری ناموزون و نامتناجس، عدم جایگزینی آن از طریق ریزش‌­های جوی به دلیل مواجه ‌شدن با سال‌­های کم­‌آبی و خشک، موجب گردیده که آبخوان دشت اردبیل با افت سطح و در نتیجه کاهش حجم مخزن ...  بیشتر

هیدروژئولوژی
شبیه‌سازی سطح آب زیرزمینی دشت سلسله استان لرستان با استفاده از الگوریتم‌های فراکاوشی نوین

حمیدرضا باباعلی

دوره 8، شماره 28 ، آذر 1400، ، صفحه 145-162

https://doi.org/10.22034/hyd.2021.47162.1598

چکیده
  در سال­ های اخیر افت منابع آب زیرزمینی به­ عنوان مهم‌ترین چالش در مسائل مدیریت منابع آب مطرح است. اولین گام در جهت مدیریت آب زیرزمینی، شـبیه‌سازی سطح آب زیرزمینی و شناسایی عوامل مؤثر بر سطح آب زیرزمینی است. از این رو در این پژوهش جهت شبـیه‌سازی سطح آب زیرزمینی دشت سلسله واقع در استان لرستان از مدل ترکیبی رگرسیون بردار پشتیبان ...  بیشتر

هیدروژئولوژی
اولویت بندی فرسایش خطی با استفاده از شاخص های مورفومتری و ژئومورفولوژیکی مطالعه موردی: حوضه‌ی آبریز قشلاق-سنندج غرب ایران

هادی نیری؛ ممند سالاری؛ ژیلا چارداولی

دوره 8، شماره 28 ، آذر 1400، ، صفحه 191-214

https://doi.org/10.22034/hyd.2021.47623.1601

چکیده
  مسئله فرسایش خاک و تخریب زمین­ یکی از مهم‌ترین مسائل در علوم طبیعی است که ارزیابی پیامدهای زیست‌محیطی و اقتصادی آن به داده­ های کمی نیاز دارد. حوضه رودخانه قشلاق در استان کردستان برای مطالعه چنین مخاطره­ای انتخاب شد زیرا این حوضه در یک اقلیم نیمه ­خشک قرارگرفته و لیتولوژی آن اغلب شیل (سازند سنندج) است. جهت تحقیق در این زمینه ...  بیشتر

هیدروژئولوژی
تخمین نفوذپذیری خاک با استفاده از مولفه های مختلف فرسایش در کاربری های مختلف

حمزه سعیدیان؛ حمید رضا مرادی؛ ابدال صالح پور

دوره 8، شماره 27 ، شهریور 1400، ، صفحه 121-105

https://doi.org/10.22034/hyd.2021.44430.1575

چکیده
  تخمین نفوذپذیری خاک به کمک مولفه‌های مختلف فرسایش می‌تواند یک روش برآوردی مفید برای تعیین میزان نفوذپذیری خاک در کوتاه‌ترین زمان و با صرف کمترین هزینه باشد. در این پژوهش به منظور تعیین تخمین میزان نفوذپذیری خاک با استفاده از مولفه‌های مختلف فرسایش در کاربری‌های مختلف نهشته‌های سازند گچساران، بخشی از حوزه آبریزکوه گچ شهرستان ...  بیشتر