دوره و شماره: دوره 6، شماره 20، پاییز 1398، صفحه 1-204 
7. شناسایی مناطق مستعد وقوع زمین لغزش در حوضه ی سرپل ذهاب

صفحه 121-140

سید اسدالله حجازی؛ زهرا زنگنه تبار؛ زهرا زمانی


9. فعالیت‌های تکتونیکی و تأثیر آن در فرونشست زمین در حوضه ی آبریز دشت جوین

صفحه 165-185

ربابه فرزین‌کیا؛ محمدعلی زنگنه اسدی؛ ابوالقاسم امیراحمدی؛ رحمان زندی