دوره و شماره: دوره 6، شماره 19، تابستان 1398، صفحه 1-209 

علمی

1. تعیین و بررسی سیرک های یخچالی اشترانکوه با استفاده از شاخص سطح نرمال شده ی پوشش برف (NDSI)

صفحه 1-18

علی احمد آبادی؛ محمد فتح اله زاده؛ طیبه کیانی؛ فاطمه عمادالدین